Keh­ra ja Kol­ga muu­seum ava­sid muu­seu­miööl uk­sed

814
Kä­si­töö­hu­vi­li­ne SIG­NE PÄRT Aru­kü­last tut­vus­tas muu­seu­miööl Keh­ras Har­ju-Jaa­ni va­nu kin­da­must­reid.

Möö­du­nud lau­päe­val, 18. mail olid muu­seu­miöö pu­hul ta­va­pä­rasest kauem ava­tud ka Keh­ra jaa­ma­hoo­nes asuv muu­seum ning Kol­ga muu­seum.

Keh­ra muu­seum läh­tus muu­seu­miöö prog­ram­mi koos­ta­mi­sel tä­na­vu­sest tee­mast „Öös on must­reid“. ER­Mi juu­res rah­va­rõi­vas­te val­mis­ta­ja­te koo­li lä­bi­nud Tiiu Koit­la Keh­rast tut­vus­tas oma­val­mis­ta­tud Har­ju-Jaa­ni rah­va­rõi­vaid. Aru­kü­la ela­nik Sig­ne Pärt, kes ni­me­tas end ho­bi­kä­si­töö­li­seks, tut­vus­tas sa­ma ki­hel­kon­na kin­da­must­reid. Ta on uu­ri­nud va­nu ku­du­mis­tra­dit­sioo­ne ning tõi Keh­ras­se kaa­sa näi­tu­se Har­ju-Jaa­ni kin­nas­test, mille ta on ise ku­du­nud ning te­ma ju­hen­da­mi­sel ku­du­sid Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la nai­sed Ees­ti Va­ba­rii­gi­le 100. sün­ni­päe­vaks.

Kee­le­tead­la­ne Vil­ja Oja Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­dist kõ­ne­les kee­le­must­ri­test maail­ma­kaar­dil – kui­das näi­teks on in­doeu­roo­pa laen­sõ­nad le­vi­nud lää­ne­me­re­soo­me keel­tes ja ees­ti mur­deis. Öko­loog Mih­kel Kan­gur vaat­les must­reid loo­du­ses ja ini­me­ses. Ta rää­kis, kui­das on ini­me­ne loo­dust aja­loo jook­sul mõ­ju­ta­nud ning ja­gas soo­vi­tu­si, kui­das saab ini­me­ne säi­li­ta­da loo­du­ses elu­rik­kust.

Et­te­kan­ne­te va­he­peal näi­da­ti muu­seu­mis tä­na­vu val­mi­nud do­ku­men­taal­fil­mi „Mo­nu­ment va­nae­ma­le“, mis jäl­gib noo­re kunst­ni­ku rän­na­kuid Si­be­ris, ku­hu küü­di­ta­ti te­ma kolm põlv­kon­da esi­va­ne­maid. Muu­seu­miöö lõ­pe­tu­seks män­gi­sid Keh­ra Muu­si­kud sa­jan­di­ta­gust sa­lon­gi­muu­si­kat.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht An­ne Oruaas rää­kis – kui kuu­lis tä­na­vu­se muu­seu­miöö tee­mat, oli esi­me­ne mõ­te tut­vus­ta­da rah­va­rii­de­must­reid. Mih­kel Kan­gu­rit plaa­ni­ti te­ma sõ­nul ju­ba am­mu Keh­ras­se kut­su­da, se­ni pol­nud lei­tud so­bi­vat ae­ga.

Keh­ra raud­tee­jaa­ma kü­las­tas muu­seu­miööl 60 ini­mest. An­ne Oruaas üt­les, et rah­vas va­hel­dus, pii­sa­valt kuu­la­jaid oli igal et­te­kan­del: „Meil oli muu­seu­miöö al­les kol­man­dat kor­da, esi­me­ne kord oli en­ne jaa­ma­hoo­ne re­mon­ti 2013. aas­tal, teist kor­da eel­mi­sel aas­tal. Mul­lu oli pub­li­kut roh­kem. Ilm­selt tä­na­vu mõ­ju­tas see, et üle hul­ga aja oli vä­ga ilus ilm, Tar­tus oli sa­mal päe­val üli­koo­li kok­ku­tu­lek. Aga ole­me ra­hul. Käis ka võõ­rast rah­vast, fil­mi tu­lid vaa­ta­ma mõ­ned ini­me­sed Raa­si­kult.“

Kol­ga muu­seu­mis käis paarsada kü­la­list
Kol­ga muu­seum avas muu­seu­miööl näi­tu­se „Mis ime­li­ne ma­sin see ol­la võiks!“ õmb­lus­ma­si­na­test ja -tar­vi­ku­test, Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na rät­se­pa­test.

Seo­ses ju­ba va­rem ava­tud näi­tu­se­ga „Sool“ te­gi muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier muu­seu­miööl et­te­kan­de „Val­ge kuld või val­ge surm“. Ko­hal olid fir­ma Salt­sUP esin­da­jad, kes kõ­ne­le­sid sa­mu­ti soo­last ning and­sid maits­ta eri soo­la­mi­ne­raa­le mit­melt poolt maail­mast.
Nä­ha sai ka näi­tust „Vaip ja vaas“, mis on üles sea­tud muu­seu­mi tre­pi­kot­ta.

Taas olid kü­la­lis­te seas eri­ti po­pu­laar­sed muu­seu­miöö le­gen­di­tuu­rid Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes­se. Ul­vi Meier üt­les, et kõi­ge roh­kem oli hu­vi­li­si esi­me­sel tuu­ril – li­gi 70. Kell 21 ala­nud tuu­ril oli see­kord rah­vast vä­hem, kül­lap mõ­ju­tas Eu­ro­vi­sioo­ni lau­lu­võist­lu­se fi­naa­li te­leü­le­kan­ne, ar­vas ta.

Ju­ha­ta­ja hin­nan­gul oli kü­las­ta­jaid paarisa­ja rin­gis, mõ­ned käi­sid ko­hal ka mi­tu kor­da: „Tä­na­vu­se muu­seu­miöö pea­tee­ma oli must­rid. Meie osa­le­si­me omas must­ris, mil­le­ga ole­me muu­seu­miööl saa­nud kuul­saks – le­gen­di­tuu­rid ja näi­tu­sed. Rät­se­pa­töö näi­tus on saa­nud ümb­rus­kon­na ini­mes­telt as­ju juur­de, on an­tud ka teks­te mä­les­tus­te­ga kol­hoo­siaeg­se­test õmb­le­ja­test kü­la­des. See näi­tus jääb me muu­seu­mi sep­temb­ri lõ­pu­ni.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la pro­jek­ti­kon­kur­si­le taot­lu­si ei esi­ta­tud
Järgmine artikkelAni­ja val­la bee­bi­pi­du