Keh­ra ja Aru­kü­la noo­red kä­si­pal­lu­rid võist­le­sid rah­vus­va­he­li­sel tur­nii­ril

1102

Möö­du­nud nä­da­la lõ­pus, 27.-29. ok­toob­ri­ni toi­mu­sid Lee­du pea­lin­nas Vil­niu­ses Ja­nis Grin­ber­ga­se mä­les­tus­võist­lu­sed ehk rah­vus­va­he­li­ne kä­si­pal­li­koon­dis­te tur­niir. Ees­tist osa­le­sid 4 noor­te­koon­dist, ku­hu kuu­lu­sid ka Keh­ra ja Aru­kü­la klu­bi män­gi­jad. Ees­ti kaks noor­mees­te võist­kon­da saa­vu­ta­sid tur­nii­ril 2. ko­ha.

2000. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud noor­me­hed män­gi­sid ree­del Lee­du, lau­päe­val Uk­rai­na ja pü­ha­päe­val Lä­ti­ga. Lee­du alis­ta­ti 24:21, Uk­rai­nalt tu­li vas­tu võt­ta 25:33 kao­tus, Lä­tit või­de­ti 39:33. See tä­hen­das Ees­ti mees­kon­na­le tur­nii­ri 2. koh­ta. Ees­ti koon­di­ses män­gi­sid ka Da­vid Mam­po­ria ja Mar­tin Ne­rut Keh­rast ning Rau­no Kop­li ja Mar­kus Kask Aru­kü­last.

„Uk­rai­na­ga suut­si­me 53 mi­nu­tit män­gi­da võrd­selt, kuid siis vä­si­si­me. Lä­tist ja­gu puh­talt taht­mi­se pealt ja see oli meel­div,“ kom­men­tee­ris koon­di­se peat­ree­ner El­mu Kop­pel­mann.

Kaks aas­tat noo­re­mad poi­sid võit­sid ree­del Lee­dut 33:31, lau­päe­val kao­ta­ti Ru­mee­nia­le 23:31 ja pü­ha­päe­val alis­ta­ti Val­ge­ve­ne 34:27. Ees­ti koon­dis lõ­pe­tas tur­nii­ri sa­mu­ti 2. ko­ha­ga. Ees­ti koon­di­ses män­gi­sid Keh­rast Sig­mar Seer­mann, Ni­ki­ta Ma­ko­vei, Krist­jan Luuk, Naa­tan Pik­kel, Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa ja Vi­ta­li Se­men­kov, kes tun­nis­ta­ti sel­les va­nu­sek­las­sis tur­nii­ri pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks.

„Sel­le va­nu­sek­las­si jaoks oli te­gu esi­mes­te koon­di­se­män­gu­de­ga. Sai­me kõi­ki män­gi­jaid ka­su­ta­da ning mind ül­la­tas nen­de de­bü­tan­ti­de kind­lus. Li­saks oli meil hea mees­kon­na­vaim,“ kii­tis tree­ner Ind­rek Lill­soo ning li­sas, et vä­ga do­mi­nee­ri­vad olid koon­di­ses Keh­ra noor­me­hed.

Ees­ti 2000. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud neiud kao­ta­sid nii Poo­la­le (26:49), kui Lee­du 1 (25:47) ja Lee­du 2 nais­kon­na­le (22:41) ning jäid 4. ko­ha­le. Ees­ti koon­di­ses­se kuu­lu­sid ka Ka­ri­na Me­re ja Ka­ri­na Adis­so­va Keh­rast. Ka kaks aas­tat noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te seas kao­tas Ees­ti kõik män­gud ning jäi nel­jan­daks. Poo­la­le jää­di al­la 17:40, Lee­du­le 19:31 ja Lä­ti­le 28:29. Ees­ti koon­di­ses män­gi­sid ka Keh­ra neiud Ma­ri­li Al­le, Me­ri­li Hein­la ja Hee­te Kuusk­la.

Eelmine artikkelKeh­ra raa­ma­tu­ko­gu sai 85
Järgmine artikkelKeh­ra B-klas­si kä­si­pal­li­neiud võit­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li