Keh­ra D2-klas­si poi­sid võit­sid Ees­ti ka­ri­kal 2. ko­ha

596

8.-9. det­semb­ril oli Põl­vas noor­mees­te D2 va­nu­se­klas­si (sün­di­nud 2007 ja hil­jem) Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­se fi­naal­tur­niir kä­si­pal­lis. Alag­rup­pi­dest pää­se­sid 13 mees­kon­nast eda­si 6 pa­re­mat, kes sel­gi­ta­sid ka­ri­ka­võit­ja.

Võit­is Põl­va Spor­di­koo­li 1. võist­kond 10 punk­ti­ga, HC Keh­ra mees­kond või­tis 8 punk­ti­ga 2. ko­ha, 3. ko­ha sai HC Pär­nu/Ra­ger. Aru­kü­la SK noor­me­hed, kes fi­naal­tur­nii­ri­le ei pää­se­nud, jäid ja­ga­ma 7.-13. koh­ta.

Fi­naal­tur­nii­ril alis­tas HC Keh­ra HC Pär­nu/Ra­ge­ri 28:21, HC Tal­linn 2. võist­kon­na 29:20, HC Tal­la­se 22:17 ja HC Viim­si 35:27, ai­nus kao­tus tu­li vas­tu võt­ta Põl­va SK-lt (9:21). Keh­ra mees­kon­nas män­gi­sid Mar­tin Kik­kas, Hend­rik Lill­soo, Ste­ner Si­rel, Mar­tin Le­pik, Ro­nan Memp­his An­nuk, Hans-Ric­hard Raud­sepp, Gre­gor Jaa­nus, And­ri Jaa­nus, Mikk-San­der Kot­kas ja Su­san Soik­ka. Nen­de tree­ne­rid on Ind­rek Lill­soo ja Mart Raud­sepp.

Mar­tin Le­pik Keh­ra mees­kon­nast ni­me­ta­ti tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks.

Sa­mal ajal toi­mu­sid Keh­ras tüd­ru­ku­te D-klas­si (sün­di­nud 2006 ja noo­re­mad) ka­ri­ka­võist­lu­sed. Ees­ti ka­ri­ka või­tis Re­val-Sport/Mus­ta­mäe, HC Keh­ra tu­lid 6 nais­kon­na seas 4. ko­ha­le.