Keh­ra­la­ne lõi Fa­ce­boo­kis Ani­ja val­la kai­ne­te au­to­juh­ti­de gru­pi

1582

Keh­ra ela­nik VIL­JAR KUUS­PA­LU te­gi Fa­ce­boo­ki gru­pi, mil­le kau­du saa­vad ko­du­val­la ela­ni­kud üks­tei­se­le au­to­juh­ti­de­na ka­su­li­kud ol­la.

Vil­jar Kuus­pa­lu rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sai idee tao­li­se gru­pi moo­dus­ta­mi­seks sa­mu­ti Fa­ce­boo­kist, kus sar­na­se gru­pi on tei­nud tal­lin­la­sed. Kui­gi ni­me põh­jal võib ar­va­ta, et grupp „Ani­ja val­las kai­ned ju­hid“ on mõel­dud mõnd pea­lin­na öök­lu­bi või peo­pai­ka kü­las­ta­nud ini­mes­te ko­ju trans­por­ti­mi­seks, on gru­pi loo­ja sõ­nul ees­märk laiem.
„Kai­ne­te au­to­juh­ti­de all mõt­len pi­gem va­ba­taht­lik­ke juh­te. Kui näi­teks mõ­ni Keh­ra au­too­ma­nik hak­kab sõit­ma Tal­lin­nas­se ja tal on au­tos va­ba ruu­mi, saab sel­lest gru­pi kau­du tea­da an­da – ehk on kee­gi, kes soo­vib just sa­mal ajal lin­na pää­se­da,“ sel­gi­tas Vil­jar Kuus­pa­lu.
Või vas­tu­pi­di: kui kel­lel­gi on soov saa­da au­to­ga lin­na või mu­ja­le lä­hiümb­rus­se, näi­teks Kuu­sal­lu või Aeg­vii­tu, saab gru­pi kau­du kü­si­da – ehk on kee­gi sa­mal ajal au­to­ga sin­na sõit­mas. Või miks mit­te ka kau­ge­ma­le, näi­teks Tar­tus­se, kui on sin­na na­gu­nii as­ja.
Mui­du­gi võik­sid gru­pi kau­du ko­du­kan­di ela­ni­kud lei­da en­da­le näi­teks uu­saas­ta­peolt või jaa­ni­tu­lelt ko­ju sõit­mi­seks „kai­ne roo­li“, kas lin­na või miks mit­te näi­teks Ala­ver­re, ar­vab Vil­jar Kuus­pa­lu, se­da enam, et tak­so­tee­nust Keh­ras te­ma tea­da prae­gu ei pa­ku­ta.
Fa­ce­boo­ki gru­pi loo­ja töö­tab lo­gis­ti­ka-alal ning peab va­ra­hom­mi­kul kell 7 ole­ma Tal­lin­nas. Kui ko­du­kan­dis on neid, kes pea­vad mõ­ni­kord sa­mu­ti va­ra­kult pea­lin­na saa­ma, on ta nõus kaa­sa võt­ma. Ka keh­ra­la­sed, kes on hi­li­seks ajaks lin­na jää­nud, või­vad gru­pi kau­du abi lei­da – seal rek­laa­mib end aeg-ajalt üks Keh­ra mees, kes teeb Tal­lin­nas Ta­xi­fy sõi­te ning sõi­dab Keh­ras­se ta­ga­si va­hest hi­li­s­õh­tul või öö­sel.
Tal­lin­na sar­na­ses gru­pis pa­ku­vad au­to­ju­hid, et sõi­du­ta­vad soo­vi­jaid kok­ku­lep­pe hin­na­ga ku­hu ta­hes. Ka Vil­jar Kuus­pa­lu on val­mis va­bal ajal, näi­teks nä­da­la­va­he­tu­sel, oma au­to­ga soo­vi­jaid väi­ke­se ta­su eest ka spet­siaal­selt ku­sa­gilt ko­ju too­ma või vii­ma nen­de soo­vi­tud koh­ta: „Kui mul on ae­ga, pos­ti­tan grup­pi oma te­le­fo­ni­numb­ri, et ini­me­ne, kes soo­vib au­to­juh­ti, saaks mi­nu­ga kon­tak­ti võt­ta. Sa­ma­moo­di võik­sid te­ha ka tei­sed, kes on val­mis ini­me­si sõi­du­ta­ma.“
Mul­lu su­vel teh­tud Fa­ce­boo­ki grupp ei ole veel pä­ris häs­ti käi­ma läi­nud, kui­gi vii­mas­te päe­va­de­ga on hu­vi sel­le vas­tu kas­va­nud – möö­du­nud ree­del oli ava­li­kul gru­pil 55 lii­tu­nud lii­get, es­mas­päe­va õh­tuks oli see kas­va­nud 81ni.
„Olen grup­pi vä­he rek­laa­mi­nud, ai­nult oma Fa­ce­boo­ki sei­nal, loo­de­ta­vas­ti in­fo le­vib ja sel­lest saab üle­val­la­li­ne in­fo­ja­ga­mi­se koht. Sin­na on oo­da­tud kõik, kes on val­mis ke­da­gi sõi­du­ta­ma ning ka need, kel on va­ja sohv­rit,“ kut­sus Vil­jar Kuus­pa­lu.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la au­ko­da­nik on JU­HAN TRUMP
Järgmine artikkelEPP PAAL­BERG ja KAA­REL VE­SI­LIND on Ees­ti meist­rid suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses