Keerdt­repp pa­ni Keh­ra noo­red ja va­nad spor­ti­ma

2425
MTÜ Keerdt­repp juht ja asu­ta­ja MI­KAEL PAR­MAN näi­tas tä­na­vat­ren­ni ­har­ju­tu­si.

MTÜ Keerdt­repp kor­ral­das Keh­ras 22. juu­lil sport­li­ku ter­vi­se­päe­va.

Keh­ra folk­loo­ri­fes­ti­va­li­ga sa­mal ajal, 22. juu­lil oli Keh­ra va­baõ­hu­lin­na­kus esi­mest kor­da sport­lik ter­vi­se­päev. Päe­va esi­me­ses poo­les oli osa­le­jaid vä­hem, kuid kui folk­loo­ri­fes­ti­va­li esi­ne­mis­tes tu­li paus ja ter­vi­se­päe­va kor­ral­da­ja Mi­kael Par­man mik­ro­fo­ni hõi­kas, et va­baõ­hu­lin­na­kus saab nä­ha musk­lis ram­mu­me­hi, tu­lid vaa­ta­ma li­saks noor­te­le ka rah­va­riie­tes va­nap­rouad.
MTÜ Keerdt­repp asu­ta­ja ja juht, Ani­ja val­la noor­te­vo­li­ko­gu ju­ha­tu­se lii­ge Mi­kael Par­man kor­ral­das ter­vi­se­päe­va va­baõ­hu jõu­lin­na­kus ko­gu­du­se­hoo­ne kõr­val. Lin­nak päl­vis 2016. aas­tal tiit­li Ani­ja val­la noor­soo­töö te­gu. MTÜl on plaa­nis jõu­lin­na­kut aren­da­da, sin­na at­rakt­sioo­ne li­sa­da. Ter­vi­se­päev oli jõu­lin­na­kus esi­me­ne ava­lik üri­tus ning Keerd­tre­pi esi­me­ne pro­jekt, KO­Pist saa­di toe­tust 1530 eu­rot. Pro­jek­ti ai­ta­sid kir­ju­ta­da Ani­ja val­la noor­soo­töö­ta­jad In­ga Koit­la, Ve­ro­ni­ka Si­li­vask, Kris­tii­na Püi ja Tuu­li­ki Roht­la.
Ter­vi­se­päe­va­le kut­sus Keerd­trepp at­lee­did Il­gar Ku­li­je­vi, Al­lan Ait­ma­ni, Erik Nais­saa­re, kes de­monst­ree­ri­sid oma või­meid.
Ka­ras­tust sai ter­vis­li­kust smuu­ti­koh­vi­kust. Tipp­het­ke­del oli va­baõ­hu­lin­na­kus pool­sa­da pealt­vaa­ta­jat, täis olid ka pub­li­ku­le pan­dud is­te­pin­gid.
Mi­kael Par­man: „Taht­si­me ter­vi­se­päe­val näi­da­ta ja õpe­ta­da, kui­das tree­ni­da oma ke­ha­kaa­lu ras­ku­se­ga. Et tren­ni­ga alus­ta­da, po­le va­ja jõu­saa­li kuu­pi­le­tit või kal­list tree­ning­va­rus­tust, pii­sab oma ke­hast.”
Ta li­sas, et Keerdt­re­pi mees­kon­natöö su­jus, or­ga­ni­see­ri­mi­ne oli ladus: „Suut­si­me tree­ni­ma pan­na nii pi­si­ke­sed lap­sed kui lap­se­va­ne­mad. Õp­pi­si­me ­ko­ge­mu­sest pal­ju, järg­mi­sel aas­tal kor­ral­da­me veel suu­re­malt. Va­baõ­hu­par­gi ra­ja­mi­se üks etapp on lä­bi, kuid areng ei pea­tu kind­las­ti.”
Noo­red, kes ter­vi­se­päe­val osa­le­sid, lau­su­sid, et va­baõ­hu­lin­nak on Keh­ras po­pu­laar­ne ko­gu­ne­mis­koht – pii­sa­valt kõr­va­li­ses ko­has, et noo­red saak­sid ol­la omaet­te, kuid siis­ki näh­ta­valt, et kee­gi sin­na lõh­ku­ma tul­la saaks. Noor­te sõ­nul sa­tub jõu­lin­na­kus­se va­hel ka al­ko­ho­li­tar­vi­ta­jaid, kuid ku­na ena­mik tu­leb sin­na spor­ti­mi­se ees­mär­gil, on plats sa­ge­li nen­de käes ning pur­ju­ta­jad pea­vad mu­ja­le ko­li­ma.
Käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses Mi­kael Par­ma­ni ja Il­gar Ku­li­je­vi asu­ta­tud MTÜ Keerdt­repp ni­mi on noor­te­le tut­tav. Mi­kael Par­ma­nit tea­tak­se kui tõu­ke­rat­ta­gu­ru, kes on hea ja kaa­sa­kis­kuv esi­ne­ja. Noor­tel on You­tu­be’is oma ka­nal, kus alus­ta­sid sõi­du­vi­deo­te näi­ta­mi­se­ga, nüüd­seks on seal uued vi­deod tä­na­va­tren­nist ning ko­ha­li­kest sünd­mus­test. MTÜ­ga soo­vi­vad nad eden­da­da nii noor­te kui täis­kas­va­nu­te elu spor­di, ter­vis­li­ku, tur­va­li­se, ohu­tu ning tead­li­ku tar­bi­mi­se abil.
Au­gus­ti al­gu­ses kor­ral­dab Keerdt­repp su­ve­tuu­ri KRDTRP. Plaa­nis on min­na Ees­ti pa­ri­ma­te ekst­reems­port­las­te­ga üle-ees­ti­li­se­le väl­ja­sõi­du­le, kü­las­ta­da suu­ri­maid ru­la­par­ke ja tut­vus­ta­da ekst­reems­por­ti.
Keerdtrepi tegemisi saab jälgida nende kanalites Youtube’is, Instagramis ja Facebookis.

Eelmine artikkelLahe­maa mi­li­taar­pä­ran­di se­mi­na­ril rää­gi­ti Suur­pea, Pä­ris­pea, Ha­ra ra­ja­tis­test
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des