Karjääriteenused noortele Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskuses

1439

Ajal, mil iga töökohta üha enam hinnatakse, on parim aeg mõelda oma karjääri planeerimisele. Sageli võrreldakse seda redelil ronimisega – nähakse vaid ametialast liikumist üha kõrgemale po­sit­sioonile. Süvenedes tööga seonduvatesse valikutesse tõ­de­me, et need hõlmavad endas palju erinevaid teemasid.

Kõik meie elu puudutavad otsused, ka ametialane töö ja tegevus, sõltuvad meie isiksusest, huvidest  ja väärtustest ning elurollide täitmisest. Rääkigem siis ka karjäärist laiemalt – pigem kui eluteest – elurollide ja tegevuste vahelistest seostest, muutumistest, arengust. Tähtis on teadvustada, milline inimene ma tahan olla, mis on mulle tõeliselt oluline, mida ma saan ja soo­vin ise teha selleks, et elada õnnelikku elu. Igaüks meist on omal moel ainulaadne ja andekas. Oluline on oma ta­-lent avastada ja seda parimal viisil ra­kendada.

Karjääri mõistet seosta­tak­se tihti vaid ametialase eduku­se­ga. Kas kõrge palk ongi edukus ja kas väline heaolu tagab ilmtingimata sisemine rahulolu? Kas noor on kiirusta­vas maailmas lootusetult rongist maas, kui ta ei saa ko­he peale gümnaasiumi tunnustatud kõrgkooli? Kuhu me õigupoolest kiirustame? Küsi­mu­si ongi palju ja igaüks otsib vastuseid omal moel. Ilmselt saab kogeda rahuolu inimene, kelle elurollid on omavaheli­ses kooskõlas.

Enesetundmine, töömaailma võimalused ja sobiva eriala leidmine on olulised tee­mad nii kogenud täiskasvanu­te kui ka noorte jaoks, kes on alles oma valikute alguses. Üks võimalus on küsimustele vastuseid otsida koos karjääri­nõustajaga. Karjäärinõustaja ülesandeks on kliendi toetamine karjääriplaneerimisega seotud otsuste tegemisel, lühemate ja kaugemate ees­märkide püstitamisel, lähtuvalt nõustatava isiksusest ja võimetest. Karjääriinfo spetsialist aitab inimesel leida informatsiooni enesetundmi­se, õppimisvõimaluste, tööturu ja kõige muu kohta, mis toetab karjääriplaneerimist.

Noortele ja nendega seotud sihtgruppidele pakutakse karjääriinfo ja -nõustamise tee­nu­seid maakondlikes teabe- ja nõustamiskeskustes. Harju maakonnas on teenuse pakkujateks  Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus, Lääne-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus, Tallinna Noorte Infokeskus ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskus.

Perioodil 2008-2011 paku­me teenuseid Euroopa Sot­-siaalfondi toetusel rahastatava programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raa­mes.  SA Innove Karjääritee­nus­te Arenduskeskuse poolt koordineeritava programmi peaeesmärgiks  on ühiskonna ja inimeste vajadustele vastavate karjääriteenuste muutmine sihtgruppide jaoks kättesaadavaks ning karjääriteenuste arendamine süsteemseks ja jätkusuutlikuks. Prog­rammi tegevustesse kaasatud keskuste otsesteks  teenusteks on karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine noor­tele ning nendega seotud sihtgruppidele (lapsevanemad, õpetajad). 

Eriti oluline on jõuda piir­konna 9. ja 12. klasside õpilasteni, kellel seisavad ees tähtsad valikud peale klassi lõ­pe­tamist. Kuid karjääri­nõus­taja on soovitav kooli kut­suda juba varem – kohtuma õpilastega alates  7. ja 8. kl, sest otsustamise küpsus ei saabu üleöö.

Euroopa Liidu Regio­-naalarengu Fondi ja Anija valla omafinantseeringu toel on kavas 2010. aastal alustada Anija mõisas Ida-Harju Tea­be- ja Nõustamiskeskuse te­ge­vuseks vajalike ruumide renoveerimist.

Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskuses (MTÜ Koos­-töökoda) pakume noortele karjääritöötubasid, mitmekülgset noorteinfot, grupiviisilist ja individuaalset nõustamist.

Karjääritöötoas käsitleme aruteludes ja rühmatöödes karjääriplaneerimist toetavaid teemasid, õpitakse ennast ja kaaslasi paremini tundma täi­tes töölehti, teste ja küsimus­tikke. Töötoad toimuvad kok­ku­leppel kas nõustamis­keskuses, koolis või noorte­keskuses. Osalejaid ootame ühele kohtumisele soovitavalt kuni 20, töötoa kestus ca 2 tundi.

Töötubade peateemad on:
Iseenda tundmaõppimine (isikuomadused, huvid, võimed).

Töömaailm ja ametid (töömaailma ootused, ametite tutvustus, töö otsimine; CV, kaaskirja, motivatsioo­ni­­kir­ja kirjutamine; tööintervjuu).

Haridus (õppimisoskus, haridussüsteem Eestis, hari­dus­astmete omavahelised seo­sed).

Infootsingud (õppimisvõimalused, huviharidus, töömaailm, noorteinfoportaalid)

Sotsiaalsete oskuste harju­tamine (kuulamine, kontakt, usaldus, meeskonnatöö, „ei“ ütlemine, konflikti lahen­da­mine).

Karjääritöötoa saab tellida kool, noortekeskus või KOV. Töötoad komplekteerime vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele. Valik oleneb kind­lasti sellest, milliseid karjääriteemasid on juba puudutatud. Ühe kohtumise jooksul käsitleme kuni kahte teemat.

Karjäärinõustamisele võiks kindlasti tulla siis kui noor kõhkleb oma valikutes. Karjäärinõustamine aitab oma soove ja vajadusi teadvustada ning õppida leidma informatsiooni õppimisvõimaluste ja tööturul toimuva kohta –  annab võimaluse kiirestimuutuvas maailmas lihtsamini orienteeruda. Nõustamise protsessis tegeleb kliendiga karjäärinõustaja ning karjääriinfo spetsialist. Soovi korral on võimalik täita GATB võimete test või Hollandi kutse-eelistuste test. Nõustamisele võib noor tulla nii individuaalselt, koos vanemaga, kui koos sõpradega (kuni 5 inimest).

Teeme õpilastega koostööd noorte huvide ja vajaduste väljaselgitamises karjääriteenuste tõhusamaks osuta­miseks. Noorteaktiivid on meile abiks olnud ka keskuse reklaammaterjalide väljatöötamisel.

Õpetajaid saame toetada karjääriteemaliste ürituste korraldamisel koolis, karjäärialase tegevuskava  koosta­misel, koostöös lastevanematega ning õppematerjalide, koolituste ja info vahenda­misel. Lapsevanematele kui noorte karjäärivalikute toetajatele ja mõjutajatele pakume nõustamist, loenguid ja infoõhtuid. Sageli märkab noore vajadusi noortekesku­ses töötav noortejuht või kohaliku omavalitsuse töötaja. Oleme tänulikud, kui meiega võetakse ühendust või edastatakse meie kontaktid abivajajale.                                  

Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskuses ootavad teid 2 karjäärinõustajat: Kristel Ka­da­pik ja Lydia Kruus­mann, karjääriinfo spetsialist Triin Rõõmusoks ning noorteinfo spetsialist Annely Aasalaid. Käesoleval aastal pakub vene õppekeelega koolides nõustamist ja infot ka venekeelne karjäärinõustaja.

Keskus töötab Anija mõisas esmaspäevast reedeni kella 10-18ni. Nõustamiseks on vajalik eelnev kokkulepe telefoni või e-maili teel. Küsimuste ja infosoovi puhul võib julgesti pöörduda meie poole nii telefoni, e-maili, msn-i kui skype’ i kaudu.

Info telefonil 608 4325 või 5804 1270, e-mail: noored@koostyykoda.ee, msn:koostyykoda@gmail.com, skype: ida-harju.karjaarikohvik.

Eelmine artikkelVikipalu külas tulekahju
Järgmine artikkelAruküla kool kolis renoveeritud majja