KARIN MAS­TE­RO­VI­LE ja MIKK TEIN­LU­MI­LE ka­ra­te Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lus­te hõ­be

74
MIKK TEIN­LUM ja KA­RIN MAS­TE­ROV Põh­ja­maa­de koon­dis­te ühist­ree­nin­gul. Fo­to era­ko­gust

Kuu­sa­lu koo­li 9. klas­si õpi­la­sed Ka­rin Mas­te­rov ja Mikk Tein­lum osa­le­sid 26. no­vemb­ril Riias toi­mu­nud Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lus­tel ka­ra­tes, kus kumb­ki saa­vu­tas hõ­be­me­da­li – Ka­rin Mas­te­rov U16 +54 kg ning Mikk Tein­lum U16 -63 kg ar­ves­tu­ses.

Nii Ka­rin Mas­te­rov kui Mikk Tein­lum usu­vad, et hea­de tu­le­mus­te saa­vu­ta­mi­seks tu­leb pal­ju tree­ni­da ning võist­lus­tel an­da en­dast pa­rim. Nad tree­ni­vad 5-6 kor­da nä­da­las, nä­da­la­va­he­tus­tel osa­le­vad võist­lus­tel või koon­di­se tree­nin­gu­tel.

„Ar­van, et see on se­ni mu pa­rim saa­vu­tus – see on rah­vus­va­he­li­ne tiit­li­võist­lus, kus osa­le­sid igast rii­gist kaks pa­ri­mat ühes ka­te­goo­rias. Kõi­ge lä­hem sel­le­le oli 5. koht Bu­da­pest Open’il, seal oli võist­le­jaid üle Eu­roo­pa ja ta­se oli veel­gi kõr­gem,” kom­men­tee­ris Kuu­sa­lus klu­bis IVL tree­niv Mikk Tein­lum ning li­sas, et ka edas­pi­di soo­vib pü­si­da koon­di­ses ja saa­da häid tu­le­mu­si. „Il­ma oma tree­ne­ri Priit Se­li ju­hen­da­mi­se­ta po­leks jõud­nud rah­vus­va­he­li­se­le ta­se­me­le ega koon­di­ses­se.”

Ka­ra­tek­lu­bi Bu­do esin­dav Ka­rin Mas­te­rov: „Ar­van, et sel­le võist­lu­se saa­vu­tus on mi­nu prae­gu­se ta­se­me näi­ta­ja. 2019. aas­tal sain 3. ko­ha Bu­da­pest Open’il, see oli kõi­ge ras­ke­malt saa­vu­ta­tud me­dal. Olen ka­ra­te­ga te­ge­le­nud küm­me aas­tat ning saa­vu­tu­sed ei tul­nud ko­he – see on koos­töö tu­le­mus tree­ne­ri­te­ga – Alek­sandr Zõ­kov ning Priit Se­li ja klu­bi­kaas­las­te­ga. Järg­mi­ne ees­märk on tee­ni­da me­dal Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sel 2023. aas­ta veeb­rua­ris.” Mõ­le­mad sport­la­sed too­vad olu­li­se­na esile ka toe­ta­va pe­re­kon­na.

Põh­ja­maa­de meist­rid sel­gi­ta­ti väl­ja Ees­ti, Lä­ti, Lee­du, Soo­me, Nor­ra, Root­si, Is­lan­di ja Taa­ni pa­ri­ma­te va­hel.

Hooa­ja va­ra­se­mad saa­vu­tu­sed
13. no­vemb­ril Lat­vian Open Riias: Ka­rin Mas­te­rov 1. koht U16 +54 kg, Mikk Tein­lum 1. koht U16 -63 kg ar­ves­tu­ses.

26.-30. ok­toob­ril maail­ma­meist­ri­võist­lused Tür­gis: Ka­rin Mas­te­rov 20. koht U16 +54 kg (48 osa­lejat) ja Mikk Tein­lum 34. ko­ht U16 -57 kg (61 osa­le­jat).

17.-18. septembril Bu­da­pest Open: Ka­rin Mas­te­rov U16 +54 kg 26. koht (62 osa­le­jat), Mikk Tein­lum U16 -63 kg 5. koht (46 osa­le­jat).

Eelmine artikkelPolii­ti­li­sed ka­tu­se­ra­had Ida-Har­jus­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu­rah­va Teat­ri ko­möö­dia „Hea Sa­maa­ria nai­ne“