Kara­tek­lu­bi IVL Kuu­sa­lu sport­las­tel edu­kas hooaeg

1267
Jalalööki sooritab KAREL TAAL, karateklubi IVL võistleja ja treener. Foto karateklubi IVL arhiivist

7.-8. märt­sil kor­ral­das ka­ra­tek­lu­bi IVL Tal­lin­nas Ka­le­vi Spor­di­hal­lis Põh­ja­maa­de ühe suu­re­ma rah­vus­va­he­li­se ka­ra­te­tur­nii­ri – 30. Tal­lin­na Bull­dog, mis oli üht­la­si Ees­ti Ka­ra­te Lii­ga (edas­pi­di EKL) viies osa­võist­lus. EKL on ava­tud lii­ga kõi­ki­de­le vä­lis­rii­ki­de sport­las­te­le, sel kor­ral osa­le­sid 6 rii­gi ka­ra­te­sport­la­sed. Tal­li­na Bull­dog jäi Põh­ja-Eu­roo­pa vii­ma­seks tur­nii­riks ja järg­mi­sed võist­lu­sed, kaa­sa ar­va­tud olüm­pia kva­li­fi­kat­sioo­ni tur­nii­rid, on kõik tead­ma­ta aja­ni tü­his­ta­tud.

Sel kor­ral suu­tis tu­ge­vas kon­ku­rent­sis hõ­be­me­da­li või­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li 6. klas­sis õp­piv Mikk Tein­lum U14 ku­ni 40 kg ar­ves­tu­ses. Üht­la­si kind­lus­tas ta üks osa­võist­lus en­ne EKL lõp­pu 39 punk­ti­ga esi­ko­ha. Li­saks hõ­be­da­le too­di Tal­lin­na Bull­do­gilt Kuu­sal­lu 3 viien­dat koh­ta.

IVL tree­nin­gud toi­mu­vad Kuu­sa­lus ja Tal­lin­nas tree­ner Priit Se­li ja abit­ree­ner Ka­rel Taa­li ju­hen­da­mi­sel. 2019/2020 võist­lus­hooaeg sai ava­pau­gu Pär­nus, kus toi­mus Ees­ti koon­di­se rah­vus­va­he­li­ne laa­ger. Pär­nus osa­lesid 5 Kuu­sa­lu noort ka­ra­te­kat, kes said har­ju­ta­da Ees­ti koon­di­se pa­re­mi­ku­ga.

Suu­re tõe­näo­su­se­ga on tänavune edu­kas hooaeg lõp­pe­nud. Võis­tel­dud on Lä­tis, Lee­dus, Soo­mes, Un­ga­ris ja Taa­nis. Pla­nee­ri­tud võist­lu­sed Lä­tis, Küp­ro­sel ja Hor­vaa­tias ilm­selt ei toi­mu. IVL ka­ra­te­kad on sel hooa­jal too­nud Kuu­sal­lu Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt, EKL osa­võist­lus­telt ja vä­lis­võist­lus­telt 11 kuld­me­da­lit, 18 hõ­be­me­dalit ja 13 pronks­me­da­lit: Ka­rin Mas­te­rov on võit­nud 4 kul­da, 4 hõ­be­dat ja 3 pronk­si, seal­hul­gas Bu­da­pest Ope­nilt pronk­si. Bo­ris Mas­te­rov 1 kul­la, 3 hõ­be­dat ja 6 pronk­si, li­saks Eu­roo­pa juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­tas ta 40 osa­le­ja kon­ku­rent­sis U16 ku­ni 52 kg ku­mi­tes 21. ko­ha. Os­kar Lepp 3 hõ­be­dat ja 3 pronk­si, pa­ri­maks tu­le­mu­seks on Ees­ti MV hõ­be. Mikk Tein­lum 3 kul­da ja 3 hõ­be­dat, pa­ri­maks tu­le­mu­seks on Hel­sin­ki Ope­nil U14 ku­ni 45 kg kuld. Tei­sed Kuu­sa­lu võist­le­jad: Ene­li Per­del – 2 kul­da, 3 hõ­be­dat ja 1 pronk­si; Ka­rel Taal – 1 kul­la ja 1 hõ­be­da; Ro­ven Ra­ja­vä­li – 1 hõ­be­da.

2018/2019 võist­lus­hooaeg lõp­pes juu­lis World Ka­ra­te Fe­de­ra­tion (edas­pi­di WKF) K1 Youth Lea­gue laag­ri ja võist­lus­te­ga Hor­vaa­tias, Uma­gis, kus IVL võist­le­jad alus­ta­sid et­te­val­mis­tust järg­mi­seks hooa­jaks maail­ma­meist­ri­te ju­hen­da­mi­sel. Ka­rin Mas­te­rov saa­vu­tas võist­lus­tel U12 ku­ni 40 kg tub­li 10. ko­ha.

Kuu­sa­lus on IVL ka­ra­tet­ree­nin­gud toi­mu­nud ala­tes 1995. aas­tast, käe­so­le­val aas­tal toi­mu­vad 25. kor­da Kuu­sa­lu lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed ka­ra­tes. Klu­bi põ­hiees­märk on edu­kalt kon­ku­ree­ri­da rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel teis­te rii­ki­de ka­ra­te­sport­las­te­ga. Ku­na Kuu­sa­lus ei ole võit­lu­sa­la­de saa­li, pea­vad noo­red kon­ku­ree­ri­mi­seks pal­ju käi­ma laag­ri­tes mu­jal Ees­tis ja vä­lis­maal.

Ka­ra­te on uus olüm­piaa­la, 2020 olüm­pia­män­gu­de prog­ram­mis To­kyos ja 2022 noor­te olüm­pia­män­gu­del on esin­da­tud ka ka­ra­te. Ka­ra­te on maail­mas kii­res­ti kas­vav spor­dia­la, ka­ra­te vil­je­le­ja­te arv on hüp­pe­li­selt suu­re­ne­nud ja sport­las­te ta­se tõus­nud.

Eelmine artikkelJÜRI MIL­DE­BER­GI loo­min­gu näi­tus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas
Järgmine artikkelValdade abi abivajavatele peredele