Kale­si põ­le­nud kor­te­ri­te oma­ni­kud soo­vi­vad neid val­la­le müüa

1037
Kui­gi Ka­le­si kü­las asuv ma­ja on põ­le­nud, on kor­te­ri­man­did en­di­selt re­gist­ris ning ma­ja saab lam­mu­ta­da vaid oma­ni­ke kok­ku­lep­pel.

Har­ju maa­ko­hus mõis­tis Raa­si­ku val­lalt Ka­le­si kü­las 2013. aas­tal põ­le­nud kor­te­ri­te oma­ni­kelt kah­ju­nõu­de oman­da­nud Tii­na Mi­ti ka­suks väl­ja 23 000 eu­rot, ku­na tu­li sai al­gu­se ühest val­la­le kuu­lu­nud kor­te­rist. Kui maa­koh­tu ot­su­se pea­le oli esi­ta­tud apel­lat­sioo­ni­kae­bus, pöör­dus val­la­va­lit­su­se poo­le Tii­na Mit­ti ning põ­le­nud ma­ja kol­me kor­te­ri oma­nik­ke esin­da­nud Pea­ru Õi­gus­bü­roo.

„Teh­ti pak­ku­mi­ne, et li­saks 23 000 eu­ro suu­ru­se kah­ju­nõu­de ja 5700 eu­ro suu­rus­te koh­tu­ku­lu­de ta­su­mi­se­le os­tak­si­me oma­ni­kelt väl­ja ka kolm kor­te­rit,“ lau­sus Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp.

Ma­jas oli kok­ku 8 kor­te­rit, neist 4 kuu­lus val­la­le, 1 Ka­le­si ma­si­na­par­gis te­gut­se­va­le OÜ­le Mak­ron Es­to­nia ning 3 ka­he­le erao­ma­ni­ku­le. Ka­he kor­te­ri eest soo­vi­sid erao­ma­ni­kud 1500, ühe eest 3000 eu­rot ehk kol­me kor­te­ri eest 6000 eu­rot: „Kõik nõu­ded kok­ku on see­ga 34 700 eu­rot.“

Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma li­sas, et need hin­nad olid komp­leks­pak­ku­mi­ses – kor­te­rio­ma­ni­kud on nõus sel­lis­te os­tu-müü­gi­hin­da­de­ga, kui vald ta­sub Tii­na Mi­ti­le maa­koh­tus väl­ja mõis­te­tud 23 000 eu­ro suu­ru­se kah­ju­nõu­de.

Val­la­va­nem suht­les ka Mak­ron Es­to­nia esin­da­ja­ga, kes tea­tas, et nen­de et­te­võ­te val­la­le kah­ju­nõuet ei esi­ta, kuid kor­te­rio­man­dist ilm­selt pä­ris nii­sa­ma ei loo­bu.

Es­mas­päe­val aru­tas val­la­va­lit­sus kor­te­rio­ma­ni­ke pak­ku­mist ning ot­sus­tas se­da mit­te vas­tu võt­ta.

„Ole­me Har­ju maa­koh­tu ot­su­se vaid­lus­ta­nud ja jää­me oma apel­lat­sioo­ni­kae­bu­se juur­de. Meie hin­nan­gul on val­lalt 23 000 eu­ro suu­ru­se kah­ju ja me­net­lus­ku­lu­de väl­ja­nõud­mi­ne alu­se­tu. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et kor­te­ri­te eda­si­se saa­tu­se osas alus­ta­me teis­te oma­ni­ke­ga lä­bi­rää­ki­mi­si,“ rää­kis And­re Sepp.

Põ­le­nud ma­jaa­lu­se maa vas­tu on tund­nud hu­vi Ka­le­si ma­si­na­kes­ku­ses töö­ta­vad et­te­võt­ted. Krun­di suu­rus on 240 ruut­meet­rit, sel­le kõr­val on val­la­le kuu­lu­vad kin­nis­tud, mil­le suu­ru­sed on 444 ja 1218 ruut­meet­rit.

„Kui need kolm lii­ta, saaks li­gi 2000 ruut­meet­ri­se krun­di,“ mär­kis Gun­nar Nuu­ma.

Ku­na kol­mest maa­tü­kist kõi­ge suu­rem on saa­dud 2014. aas­tal rii­gilt mu­nit­si­paal­oman­dis­se, võib se­da müüa vaid kesk­kon­na­mi­nist­ri loal ning müü­gi­tu­lust 65 prot­sen­ti tu­leb kan­da rii­gi­tu­lu­des­se.

Ku­ni koh­tua­si jät­kub ja kor­te­ri­tel on eri­ne­vad oma­ni­kud, ei saa põ­le­nud ma­ja­va­re­me­te­ga mi­da­gi te­ha. Val­la­va­nem ar­vas, et üks va­riant on püü­da kaa­so­ma­ni­ke­ga kok­ku lep­pi­da – val­la­va­lit­sus mak­sab poo­le ja tei­sed oma­ni­kud üle­jää­nud ku­lu­dest ning põ­le­nud hoo­ne lam­mu­ta­tak­se.