KAJA PIIR­FELDT Ani­ja val­last on pa­rim maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­ja

3542
Anija vallas Lilli külas asuva piimafarmi omanik KAJA PIIR­FELDT tun­nis­tu­se­ga, mis kin­ni­tab, et ta on Ees­ti pa­rim maa­ma­jan­dus­koo­li õpe­ta­ja 2017.

Maae­lu Eden­da­mi­se Sih­ta­su­tus (MES) va­lis 2017. aas­ta pa­ri­maks maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­jaks Ani­ja val­last piimakarja pidaja KA­JA PIIR­FELD­TI, kes töö­tab ka Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses.

2017. aas­ta pa­ri­mat maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­jat, Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se põl­lu­ma­jan­dus­töö­ta­ja ja põl­lu­ma­jan­dus­toot­ja eria­la Ka­ja Piir­feld­ti ning pa­ri­mat õpi­last, Keit Uu­se­nit Olust­ve­re tee­nin­dus- ja maa­ma­jan­dus­koo­list, tun­nus­ta­ti ree­del, 17. no­vemb­ril Tar­tus Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis Ees­ti Põl­lu­ma­jan­dus-Kau­ban­dus­ko­ja lõi­kus­peol.

„Ka­ja Piir­feldt on mit­me­külg­ne õpe­ta­ja, kes teeb oma tööd ki­re­ga ning os­kab si­du­da teoo­ria aktii­võp­pe erinevate mee­to­di­te­ga, li­saks on ta ka ise oma põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­te OÜ Rem­mel­ga­maa juh­ti­mi­se ja aren­da­mi­se­ga te­ge­le­nud 13 aas­tat,“ kom­men­tee­ris ME­Si ju­ha­tu­se esi­mees Raul Ro­sen­berg.

Ani­ja val­la Lil­li kü­las põl­lu­ma­jan­du­set­te­võ­tet OÜ Rem­mel­ga­maa juh­tiv Ka­ja Piir­feldt töö­tab kut­seõ­pe­ta­ja­na kol­man­dat aas­tat. Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses­se kut­su­sid te­da en­di­sed õpe­ta­jad. 2002. aas­ta­ni õp­pis ta sa­mas koo­lis põl­lu­ma­jan­dus­lik­ku toot­mist ja et­te­võt­lust ning kui Tal­lin­na Üli­koo­li kut­se­pe­da­goo­gi­ka ma­gist­riõ­pin­gu­te ajal läks mõ­ned aas­tad ta­ga­si sin­na prak­ti­ka­le, pa­ku­ti õpe­ta­ja­tööd.

„Õpe­tan loo­ma­kas­va­tu­se­ga seo­tud ai­neid, pi­sut ka juh­ti­mist ja ma­jan­da­mist põl­lu­ma­jan­dus­toot­ja­te­le. Stat­sio­naa­ris on mi­nu käe all prae­gu li­gi 100 noort tu­le­vast põl­lu­meest, li­saks täis­kas­va­nud ta­se­me­õppi­jad. Olen teist aas­tat ka põl­lu­mees­te­le kut­set and­va ko­mis­jo­ni esi­mees ja te­ge­len töö­ko­ha­põ­hi­se õp­pe lä­bi­vii­mi­se­ga,“ rää­kis Ka­ja Piir­feldt, kes on te­gev ka MTÜ Ees­ti Noor­ta­lu­ni­kud ju­ha­tu­se liik­me­na.

Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses käib ta noo­ri põl­lu­me­hi õpe­ta­mas ühel-ka­hel päe­val nä­da­las: „Need päe­vad ve­ni­vad vä­ga pi­kaks – hom­mi­kul kell viis teen rin­gi oma lau­das ja kell kuus hak­kan Jär­va­maa­le sõit­ma. Ko­ju jõuan õh­tul kel­la kuue ajal, siis oo­ta­vad ees ko­du­sed toi­me­tu­sed või et­te­val­mis­tu­sed järg­mi­seks päe­vaks, kui koo­lis on kaks jär­jes­ti­kust töö­päe­va.“

Õpe­ta­ja­töö on te­ma sõ­nul või­ma­lik, ku­na Rem­mel­ga­maa toot­mi­ne on ju­ba pii­sa­valt suur ja seal on või­ma­lik ka­su­ta­da li­sa­töö­jõu­du.

Aas­ta pa­ri­maks maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­jaks ni­me­ta­mi­ne an­nab Ka­ja Piir­feld­ti sõ­nul kin­ni­tust, et teeb õi­get as­ja. Tiit­li­le esi­tas ta oma kool, Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­kus.

„Mi­nu no­mi­nee­ri­mist põh­jen­da­ti koo­lis sel­le­ga, et õpi­la­sed ar­mas­ta­vad ja kol­lee­gid aus­ta­vad. Kind­las­ti on mi­nu eri­pä­ra vä­ga suur aja ja ener­gia pa­nus­ta­mi­ne tun­di­de et­te­val­mis­ta­mi­ses­se – püüan oma loen­gud te­ha hu­vi­ta­vaks ja haa­ra­vaks,“ lau­sus ta.

Ka­ja Piir­feldt on ai­nus, kes on saa­nud nii pa­ri­ma maa­ma­jan­du­se­ria­la õpi­la­se kui õpe­ta­ja au­ni­me­tu­se – va­ba­rii­gi pa­ri­ma maa­ma­jan­du­se õpi­la­se tiit­li päl­vis ta õpin­gu­te ajal Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses 2001. aas­tal. Pa­ri­ma maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­ja au­ni­me­tu­se­ga kaas­nes 640 eu­ro suu­ru­ne ühe­kord­ne pree­mia ning Tau­no Kang­ro skulp­tuur „Õpe­ta­ja Laur“.

Eelmine artikkelKol­ga muu­seum avab näi­tu­se fon­di­hoid­ja GIT­TA TRUU­SI koo­li­tööst – rah­vus­li­kust kä­si­töö­st
Järgmine artikkelSaar­la­sed tõid Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ko­ha­li­ku au­to­ri näi­den­di