Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi neli hõ­be­rin­na­mär­ki Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le

170
LANA TOOMVAP.

Kait­se­mi­nis­tee­rium ava­li­kus­tas, et kait­se­mi­nis­ter Kal­le Laa­ne­ti käsk­kir­ja­ga tun­nus­ta­tak­se rii­gi­kait­se sil­ma­paist­vaid eda­si­vii­jaid. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi hõ­be­rin­na­mär­gi saab Kuu­sa­lu val­last nais­ko­du­kaits­ja La­na Toom­vap era­kord­se pa­nu­se eest Co­vid-19 krii­si la­hen­da­mi­sel ning nais­ko­du­kait­se aren­da­mi­sel. La­na Toom­vap koor­di­nee­ris nais­ko­du­kait­se Har­ju inst­ruk­to­ri­na eel­mi­sel aas­tal nais­ko­du­kaits­ja­te abi ko­roo­na­tes­ti­de tel­ki­de juu­res. Tä­na­vu ke­va­del käi­sid nais­ko­du­kaits­jad hool­da­ja­te ja ko­ris­ta­ja­te­na abis Iru ja Kar­ja­kü­la hool­de­ko­dus, au­gus­tis ja sep­temb­ris abis­ta­sid vakt­si­nee­ri­jaid PER­Hi vakt­si­nee­ri­mis­kes­ku­ses ja kait­se­väe vakt­si­nee­ri­mis­bus­sis Mus­ti­ka kes­ku­se juu­res. Kuu­sa­lu val­la ela­nikud, kait­se­liit­la­sed Ene Rii­berg ja Anton Tõštšuk saavad hõ­be­rin­na­mär­gi tu­le­mus­li­ku koos­töö eest ob­jek­ti­kait­se vald­kon­nas sõ­ja­li­se rii­gi­kait­se el­lu­vii­mi­sel ja kait­se­või­me ta­ga­mi­sel. Kuu­sa­lu val­la Aru kü­la­va­ne­ma­le And­res Nur­ja­le an­tak­se hõ­be­rin­na­märk konst­ruk­tiiv­se koos­töö eest rii­gi­kait­se­lis­te ob­jek­ti­de ehi­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu tei­ne pe­rearst lah­kub jaa­nua­rist
Järgmine artikkelSõnumitoojas 8. detsembril