Kait­se­liit tun­nus­tas MAT­TIAS IDA­VAI­NU ja KRE­GOR LAT­TI

531
Lok­sa rüh­ma noor­kot­kas KREGOR LATT.

Kait­se­lii­du ülem Ri­ho Üh­te­gi, kait­se­väe ju­ha­ta­ja Mar­tin He­rem ja kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kants­ler Kus­ti Salm tun­nus­ta­sid pü­ha­päe­val, 6. veeb­rua­ril Tal­lin­na Kul­tuu­ri­kat­las maa­kon­da­de eel­mi­se aas­ta pa­ri­maid kait­se­liit­la­si, nais­ko­du­kaits­jaid, noor­kot­kaid ja ko­du­tüt­reid.

MATTIAS IDAVAIN. Foto SeeSee stuudio

Har­ju maa­kon­na pa­ri­ma­test olid vas­tu­võ­tu­le kut­su­tud ka kaks noort Kuu­sa­lu val­last – rüh­ma­pea­lik Mat­tias Ida­vain Kuu­sa­lust ja Lok­sa rüh­ma noor­kot­kas Kre­gor Latt Ka­sis­pealt. Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne Mat­tias Ida­vain oli 2021. aas­tal noor­kot­kas­te luu­re­ret­ke pea­kor­ral­da­ja ja ai­tas lä­bi viia Spekt­ri su­ve­laag­rit. Noor­te ju­hen­da­mi­se kõr­valt osa­leb ka ak­tiiv­selt Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va väl­jaõp­pes. Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Kre­gor Latt on osa­le­nud eri­ne­va­tel mi­li­taar­võist­lus­tel ja ai­tab Lok­sa rüh­ma noo­re­ma­te noor­kot­kas­te ju­hen­da­mi­sel. Ta on lä­bi­nud su­kel­du­mi­se kur­su­se ja osa­leb sal­ga­pea­li­ku kur­sus­tel.

Eelmine artikkelKodu­ko­ha Va­li­mis­liit ja EK­RE sõl­mi­sid koos­töö­le­pin­gu Raa­si­ku val­la juh­ti­mi­seks
Järgmine artikkelSal­me Tea­ter teeb juu­be­li­hooa­jal su­ve­la­vas­tu­se Pe­nin­gi mõi­sas