Kait­se­väe suu­rõp­pus Sal­mis­tul

578

Kait­se­väe­las­te kuu ae­ga kest­va suu­rõp­pu­se Bal­tic Pro­tec­tor käi­gus jõu­tak­se 3.-4. juu­lil Kuu­sa­lu val­da Sal­mis­tu-Valk­la ran­na­piir­kon­da, õp­pus ula­tub ka Jõe­läht­me val­la Kul­la­mäe kan­ti. Osa­le­vad Ees­ti kait­se­vä­gi ja me­re­vä­gi ning Bri­ti ku­ning­lik me­re­vä­gi. Kol­ga lah­te tu­le­vad me­re­väea­lu­sed, ka len­nu­ki­kand­ja, ka­su­ta­tak­se he­li­kop­te­reid. Lae­va­delt saa­bub ran­da um­bes 200 kait­se­väe­last. Hu­vi­lis­tel on või­ma­lus õp­pu­se käi­ku jäl­gi­da. Õp­pus jät­kub kesk­po­lü­goo­nil.