Käi­mas on Põh­ja-Ees­ti roo­ga­sid tut­vus­tav aas­ta „Pae­peal­sed mait­sed“

205
Har­ju­maa aas­ta te­gu tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel Ääs­mäel: erip­ree­mia päl­vi­nud Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti juht EHA PAAS, Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ju­ha­tu­se esi­mees AR­NO KAN­NI­KE ja Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht SIL­LE NOOR. Ar­no Kan­ni­ke hoiab käes au­hin­naks saa­dud sei­na­pil­ti, mis pan­nak­se Aren­dus­ko­ja kon­to­ris­se, au­tor on Kõn­nus elav kunst­nik Sven Saag. Fo­to Erik Rii­ko­ja

„Ees­ti pa­ri­ma joo­gi kon­kur­sil saa­bus mi­tu au­hin­da sel­le aas­ta toi­du­piir­kon­da, Põh­ja-Ees­tis­se,“ kuu­lu­tas uu­dis Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis paar nä­da­lat ta­ga­si.

Hõ­be­mär­gi said sel kon­kur­sil Ani­ja val­las Pil­la­pa­lus te­gut­se­va pe­re­fir­ma Na­tu­ral Cha­ga loo­dud cha­ga-elik­siir Chö­gi ning Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la kaks vei­ni: Meist­ri ki­bu­vit­sa­vein ja 2017. aas­ta Val­ge­jõe Pih­la­ka­vein. Mi­tu au­hin­da päl­vi­sid Lää­ne-Vi­ru­maal Ta­pa lin­na kül­je all asu­va Moe Peen­vii­na­vab­ri­ku vii­nad ja nap­sid.

Ko­ha­li­ku toi­du vee­bis on rõõ­mu­sõ­nu­meid veel. Möö­du­nud nel­ja­päe­val võt­tis toi­dup­ro­jek­ti „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit tun­tuks“ juht Eha Paas vas­tu Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si Lea­der koos­tööp­ro­jek­ti eriau­hin­na. Pro­jek­ti eest­ve­da­ja on kah­te Har­ju ja kol­me Lää­ne-Vi­ru oma­va­lit­sust ühen­dav MTÜ Aren­dus­ko­da, mis loo­dud Eu­roo­pa Lii­du maae­lu eden­da­va prog­ram­mi, lü­hen­da­tult Lea­der prog­ram­mi el­lu­vii­mi­seks. Aren­dus­ko­ja liik­med on Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn Har­ju­maalt ning Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald Lää­ne-Vi­ru­maalt.

Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­rupp on ko­ha­li­ku toi­du tee­ma­ga te­ge­le­nud üle küm­ne aas­ta. Ko­ha­li­kest väi­keet­te­võt­ja­test – toi­du­toot­ja­test ning res­to­ra­ni­de, koh­vi­ku­te ja tu­ris­mi­ta­lu­de kok­ka­dest – on moo­dus­tu­nud koos­töö­võr­gus­tik. Et­te­võt­ja­tel on või­ma­lik oma too­de­te­le-tee­nus­te­le taot­le­da kva­li­tee­di­mär­ki – Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gist. Prae­gu on mär­gi­se­kand­jaid kok­ku 64. Neist 24 on Har­ju­maalt, tei­sed Lää­ne-Vi­ru­maalt.

Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja kon­kur­sil eriau­hin­na saa­nud pro­jekt on jät­kup­ro­jekt, ku­hu Aren­dus­ko­da on kaa­sa­nud veel ne­li te­ge­vusg­rup­pi Põh­ja-Ees­tist: Har­ju­maalt Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ja Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ning Lää­ne-Vi­ru­maalt MTÜd Part­ne­rid ja PAIK.

Koos­tööp­ro­jek­ti käi­gus esi­ta­ti taot­lus maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi­le, mil­le põh­jal va­li­ti Põh­ja-Ees­ti tä­na­vu­se mait­se­te aas­ta piir­kon­naks. Maae­lu­mi­nis­ter Ur­mas Kruu­se an­dis mai lõ­pus mait­se­te aas­ta avaü­ri­tu­sel pro­jek­ti eest­ve­da­ja­te­le üle süm­bool­se vi­nee­rist ränd­kahv­li. Mait­se­te aas­ta tun­nus­lau­se on „Pae­peal­sed mait­sed“.

Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta et­te­võt­mi­sed
Pro­jek­ti­juht Eha Paas tun­nus­tab, et mait­se­te aas­ta üri­tu­sed on vä­ga häs­ti käi­ma läi­nud: „Te­ge­vu­si on ja­gu­nud kõi­gi­le, kes on soo­vi­nud osa võt­ta. Et­te­võt­jad üt­le­vad, et kü­las­ta­jaid või too­de­te ost­jaid on ol­nud va­ra­se­mast roh­kem. See­tõt­tu taot­le­si­me­gi mait­se­te aas­ta kor­ral­da­mi­se õigust – et le­vi­ta­da roh­kem in­fot Põh­ja-Ees­ti toi­du­toot­ja­te koh­ta ja neid tu­run­da­da. Tea­me, et me toi­du­toot­jad on tub­lid, nüüd on tei­sed­ki neid avas­ta­nud.“

Su­vel käi­di Põh­ja-Ees­ti toi­du­let­ti­de­ga mit­mel pool laa­ta­del. Teist kor­da toi­mus piir­kon­na triip­hoo­ne­te päev.

Li­saks hea­de­le tu­le­mus­te­le kon­kurs­si­del oli Eha Paa­si sõ­nul edu­kas ka mait­se­te aas­ta üri­tu­se­na kor­ral­da­tud „La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal koos sõp­ra­de­ga“, mis toi­mus ok­toob­ris ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga sa­mal nä­da­lal. Osa­le­sid Palm­se ja Sa­ga­di mõi­sa­res­to­ran ning Ani­ja Mõi­sa­koh­wik In­nA­mo­ra­ta, Jä­ne­da Mus­ta Tä­ku Tal­li ja Väi­ke-Maar­jast Geor­gi söö­gi­tu­ba, Viim­sis Har­moo­ni­ku­mi söö­gi­tu­ba ja Kol­ga-Aab­las ko­du­res­to­ran Mer­Mer. Kõik need seit­se res­to­ra­ni and­sid pä­rast tea­da, et nä­dal läks kor­da ja kü­las­ta­jaid oli ta­va­pä­ra­sest enam.

Käi­mas on jär­je­kord­ne ret­sep­ti­kon­kurss, see­kord jõu­lu­toi­tu­de­le, täh­taeg on kol­ma­päev, 1. det­sem­ber. Sel­le kon­kur­si ret­sep­tid vaa­tab üle ja hin­dab Ani­ja mõi­sa­koh­vi­ku pe­re­nai­ne Ül­le Nii­ne­mets.

Eel­mi­se nä­da­la kol­ma­päe­val, 24. no­vemb­ril oli toi­du­võr­gus­ti­ku et­te­võt­ja­te rin­gõit Har­ju­maal. Es­malt kü­las­ta­sid 29 et­te­võt­jat-kok­ka Ko­se val­las Ha­ba­ja Vii­na­vab­ri­kut ja Siid­ri­far­mi, siis käi­sid Aru­kü­las Vil­di­Vil­las. Päe­va lõ­puks jõud­sid Jõe­läh­me val­las asu­vas­se Ta­ju res­to­ra­ni, kus aru­ta­ti eda­si­si te­ge­vu­si.

Eha Paas: „Aru­ta­si­me, kui­das ta­ga­da toi­du­võr­gus­ti­ku kest­lik­kus. Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de üle­san­deks jääb võr­gus­ti­ku iga­päe­va­ne töös­hoid­mi­ne, in­fo ja­ga­mi­ne ja mär­gi­se väl­jaand­mi­ne. Et­te­võt­jad oo­ta­vad ka edas­pi­di ühi­seid koh­tu­mi­si, õp­pe­päe­vi ja väl­ja­sõi­te, sest see lii­dab, an­nab ins­pi­rat­sioo­ni ja loob koos­tööd. Et­te­võt­ja­te en­di vas­tu­ta­da on ühi­sed müü­gi­te­ge­vu­sed. Meie toi­dup­ro­jek­ti pea­mi­sed te­gi­jad on ik­ka­gi et­te­võt­jad, kes vaa­ta­ma­ta kee­ru­lis­te­le olu­de­le leia­vad la­hen­du­si, pa­ku­vad värs­ket ja maits­vat ko­ha­lik­ku toi­tu.“

Toi­dup­ro­jek­til on nüüd oma You­Tu­be’i ka­nal „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“. Sel­le tar­beks teh­tud vi­deok­lip­pi­de­ga tut­vus­ta­tak­se ka­la, vii­na, kar­tu­lit ja ot­ra kui Põh­ja-Ees­ti tra­dit­sioo­ni­list ko­ha­lik­ku toi­tu. Har­moo­ni­ku­mi pe­re­nai­ne Ene Lill teeb vi­deos räi­mest soo­la­sil­ku. Sa­ga­di res­to­ra­ni pea­kokk Ma­ren Rits kõ­ne­leb ühes kli­pis vii­nast kui mait­seai­nest ja ma­ri­naa­di­de kom­po­nen­dist ning tei­ses rää­gib kar­tu­list ja val­mis­tab kar­tu­li­vor­mi. Od­rak­ruu­pi­de­ga or­so­to te­ge­mist õpe­tab Ani­ja mõi­sa koh­vi­ku pe­re­nai­ne Ül­le Nii­ne­mets.

Mait­se­te aas­ta üri­tus­test ja toi­dup­ro­jek­ti te­ge­mis­test laie­malt leiab in­fot ko­ha­li­ku toi­du ko­du­le­helt ja Fa­ce­boo­kist.

Lä­hia­ja et­te­võt­mis­test tut­vus­ta­tak­se Ani­ja val­las Keh­ras kü­las Mar­di ta­lus esi­me­se ad­ven­di pu­hul kor­ral­da­tud jõu­lu­maad koos jõu­lu­tu­ru ja töö­tu­ba­de­ga, mi­da te­hak­se igal nä­da­la­va­he­tu­sel ku­ni jõu­lu­de­ni. Rek­laa­mi­tak­se jõu­luü­ri­tu­si Palm­se res­to­ra­nis, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las ning võr­gus­tik­ku kuu­lu­va­te et­te­võ­te­te too­teid jõu­lu­pak­ki­des­se.

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se oma­ni­kud Har­ju­maal

Ani­ja vald: Ani­ja mõi­sa­koh­wik In­nA­mo­ra­ta toit ja toit­lus­tus; Keh­ra kü­las Mar­di­ka­te OÜ mee­se­gud, me­si ja suir; Pil­la­pa­lu kü­las Na­tu­ral Cha­ga OÜ mus­ta päs­si­ku too­ted ja töö­toad.

Kuu­sa­lu vald: Kol­ga-Aab­la kü­las Aab­la Me­si­la OÜ me­si ning Jaa­ni­ran­na OÜ ko­du­res­to­ra­ni Mer­Mer toit­lus­tus; Uu­ri kü­las Ka­da­ka­mäe OÜ lam­ba­li­ha, li­ha ja vorst ning La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da lõk­ke­toi­dud ja mus­ta päs­si­ku tõm­mis; Kõn­nu kü­las Kang­ru Ta­lu­toit OÜ La­he Mu­na mu­nad; Ku­pu kü­las Ko­du­lei­vad OÜ leib; Sõit­me kü­las Lau­gu Kü­la­lis­te­ma­ja toit­lus­tus; Kol­ga ale­vi­kus Ma­ge­da VL koo­li­tus, me­si, me­si­la­se­mad ja me­si­las­pe­red; Kal­me kü­las OÜ In­ter­ven­to Va­na-Sir­ge Küü­lik küü­li­kud ja tšint­šil­jad; Val­ge­jõe kü­las Vei­ni­mõis­nik OÜ töö­toad ja vein; Lee­si kü­las Vel­di ja Tüt­red OÜ ka­li, küp­se­ti­sed ja õlu.

Raa­si­ku vald: Aru­kü­las Vil­di­Vil­la koh­vik ja toit­lus­tus.

Jõe­läht­me vald: Haap­se kü­las Vah­va Maius OÜ pas­ti­laa, pes­to, puu­vil­ja­maius­tu­sed ja su­kaa­did.

Ko­se vald: Ra­vi­la Mõis OÜ mar­ja­be­see kroo­nid; Tam­mi­ku kü­las Nõm­me Ta­lu OÜ mah­la pres­si­mis­tee­nus ja õu­na­mahl; Löö­ri kü­las MTÜ Võ­tik­met­sa Ho­bi­ko­da ka­ne­pik­rõp­sud; Ha­ba­ja Vii­na­vab­ri­ku vein; Ko­sel Laas­tu Me­si OÜ kom­mid, mee­se­gud ja me­si;

Rae vald: Ka­da­ka kü­la Hind­re­ku ta­lu me­si­la me­si; Har­ju­maa Ava­tud Koo­li­tus­kes­kus OÜ Siid­ri­far­mi sii­der.

Viim­si vald: Aa­mann OÜ Har­moo­ni­ku­mi küp­si­sed, leib ja toit­lus­tus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la tub­lid ko­da­ni­kud, spor­di­te­gi­jad ja noo­red ees­ku­jud
Järgmine artikkelAni­ja Ühen­dus ja Kes­ke­ra­kond sõl­mi­sid koa­lit­sioo­ni­lep­pe