KAI VALD­MANN Kuu­sa­lust osa­les Brüs­se­lis lei­va­mes­sil

90
SIG­NE ROOS, eest­las­te naab­ru­ses kau­bel­nud uk­rain­lan­na ja KAI VALD­MANN 7. mail Brüs­se­lis lei­va­mes­sil.

Lau­päe­val, 7. mail oli Brüs­se­lis tra­dit­sioo­ni­li­selt lei­va­mess ehk lei­va­päev Fe­te du Pain, mil­le­ga tä­his­ta­tak­se Eu­roo­pa päe­va. Eu­roo­pa Lii­du rii­gid saa­vad siis või­ma­lu­se tut­vus­ta­da Brüs­se­lis oma lei­va­kul­tuu­ri ja rii­kide esin­da­jad müüa en­da lei­va­too­teid. Osa­le­jaid oli 17 rii­gist, pa­ku­ti saiu, lei­bu, pi­ru­kaid, koo­ke.

KAI VALDMANN pak­kus lei­va­mes­sil nel­ja sor­ti lei­ba: tavaline ruk­ki­leib, seemneleib, köömneleib, kanepi ja fen­ko­li­ seem­ne­te­ga ruk­ki­leib.

Ees­ti kä­si­töö­lei­ba­de val­mis­ta­jaid esin­das see­kord Kai Vald­mann Kuu­sa­lu val­last Ku­pu kü­last. Ta pak­kus lei­va­mes­sil nel­ja sor­ti lei­ba: tavaline ruk­ki­leib, seemneleib, köömneleib, kanepi ja fen­ko­li­ seem­ne­te­ga ruk­ki­leib. Kel­la kol­meks päe­val olid lei­vad müü­dud, kui­gi mess kes­tis veel mi­tu tun­di.

„Meie väl­ja­pa­nek ära­tas era­kord­set tä­he­le­pa­nu, sest oli­me ain­sad mus­ta ruk­ki­lei­va pak­ku­jad. Brüs­se­li suur eest­las­te ko­gu­kond on tei­nud ruk­ki­lei­va tut­vus­ta­mi­sel head tööd. Ees­ti, Soo­me, Lä­ti, Lee­du, Uk­rai­na ja Poola ini­me­sed, kes on ela­nud Ees­tis, tu­lid spet­siaal­selt ruk­ki­lei­ba ost­ma. De­gus­tee­ri­mi­seks oli Kai tei­nud ka­ru­lau­gu­võid, pa­nin tä­he­le, et mõ­ni­gi käis mi­tu kor­da ka­ru­lau­gu­või­ga lei­ba maits­mas,“ ju­tus­tas Kai Vald­man­ni naab­ri­nai­ne Sig­ne Roos, kes oli kaa­sas tõl­gi ja abi­li­se­na.

Ukraina suur­saa­dik Oleg Shamshuri kiitis Kai Valdmanni leiba ja tä­nas Ees­ti toe­tu­se eest.

Sig­ne Roos kir­jel­das, et kõi­ge sü­dant­soo­jen­da­vam koh­tu­mi­ne oli Uk­rai­na suur­saa­di­ku Oleg Shamshuriga: „Kor­ra­ga oli­me ümb­rit­se­tud kaa­me­ra­te­ga fil­mi­ja­test, suur­saa­dik kiitis Kai leiba ja tä­nas meid Ees­ti toe­tu­se eest. Uk­rain­las­te lett oli meie kõr­val, seal­sed nai­sed olid tä­he­le­pa­nu kesk­mes. Rõõ­mu te­gi, et suur­saa­dik tu­li pä­rast il­ma kaa­me­ra­te­ta meid uues­ti tä­na­ma.“

Mõ­ned ost­sid eest­las­telt kor­ra­ga mi­tu lei­ba, et pan­na sü­gav­kül­ma. Kü­si­ti, kas Kai Vald­man­nil on Brüs­se­lis oma pood. Sig­ne Roos nen­tis, et poe pea­le võiks mõel­da.

Kuu­sa­lu val­la nai­si käis ter­vi­ta­mas ka Ees­ti suur­saa­dik Brüs­se­lis Ar­tur Kink, kes kiitis väljapanekut tä­nas Ees­ti esin­da­mi­se eest.

Kai Valdmanni sõnul korraldati Eesti esindaja leidmiseks konkurss. Va­rem on Ees­tit esin­da­nud Brüs­se­lis Hald­ja­leib OÜ, kuid see­kord ei saa­nud min­na. Lei­va­kas­tid toi­me­ta­ti Brüs­se­lis­se saat­kon­na abil väi­ke­bus­si­ga, Kai Vald­mann ja Sig­ne Roos läk­sid sin­na ja ta­ga­si len­nu­ki­ga.

Kai Vald­mann osa­les hil­ju­ti ka Tal­lin­nas lei­va­fes­ti­va­lil – Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ke toi­du­toot­ja­te müü­gi­bok­sis koos VildiVil­laga Arukülast ning Vel­di Pruu­li­ko­ja­ga Lee­silt.

Kai Ko­du­lei­vad OÜ lei­bu os­ta­vad mitmed Tal­lin­na res­to­ra­nid ning Kas­per­vik Käs­must. Lei­vad on müü­gil Lee­si poes ning ree­de­ti müüb Kai Vald­mann lei­bu Kuu­sa­lu OTT kau­ba­koh­tu­mis­tel ja lau­päe­vi­ti Viim­si tu­rul.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 11. mail
Järgmine artikkelRaasikule rajatakse tuleval suvel künklik trikirada