KAH-met­sa­de koo­so­le­kud Aeg­vii­dus, Keh­ras ja Kuu­sa­lus

308
Aeg­vii­du KAH-met­sad La­vas­saa­re, Pu­ki­mäe ja Li­na­jär­ve mäel, kus paik­ne­vad ter­vi­se- ja mat­ka­ra­jad.

Ida-Har­ju mets­kond tut­vus­tas möö­du­nud nä­da­lal rah­va­koo­so­le­ku­tel Rii­gimet­sa­ Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se (RMK) hal­la­ta­vaid met­saa­la­sid, mil­le ma­jan­da­mi­se­ga kaas­neb ko­ha­li­ke ko­gu­kon­da­de ja ela­ni­ke kõr­gen­da­tud ava­lik hu­vi (KAH). RMK hak­kab koos­ta­ma KAH-met­sa­de pi­kaa­ja­lis­te met­sa­töö­de ka­va­sid ning soov on täp­sus­ta­da koos­töös ko­ha­li­ke­ga, mil­le­le nen­de pla­nee­ri­mi­sel tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta, sel­gi­tas Ida-Har­jumaa met­saü­lem And­rus Kev­vai. Et­te­pa­ne­kuid nen­de met­sa­de koh­ta sai RMK-le esi­ta­da 22. veeb­rua­ri­ni.

Kol­ma­päe­val, 16. veeb­rua­ril toi­mus ko­gu­kon­na­ga koh­tu­mi­ne Keh­ra rah­va­ma­jas. Nel­ja­päe­val, 17. veeb­rua­ril kor­ral­das Ida-Har­jumaa mets­kond rah­va­koo­so­le­ku Aeg­vii­du rah­va­ma­jas. Ree­del, 18. veeb­rua­ril oli rah­va­koo­so­lek Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Met­saü­lem And­rus Kev­vai kom­men­tee­ris, et Kuu­sa­lus ku­ju­nes ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga koh­tu­mi­ne kõi­ge kee­ru­li­se­maks, aga olu­li­ne on, et aru­te­lu toi­mus. Aeg­vii­dus ja Keh­ras olid koo­so­le­kud liht­sa­mad.

„Käi­si­me ko­ha­li­kule rah­va­le nen­de met­sa­de olu­kor­da tut­vus­ta­mas. Ma­jan­da­mis­ka­va­sid veel koos­ta­tud po­le. Vaa­ta­me kol­me nä­da­la jook­sul et­te­pa­ne­kud lä­bi, koos­ta­me ma­jan­da­mis­ka­vade projektid, ava­li­kus­ta­me RMK ko­du­le­hel ja tea­vi­ta­me oma­va­lit­su­si ja huvitatud osapooli. Siis on kolm nä­da­lat ae­ga ka­va­de­ga tut­vu­da ja nen­de koh­ta et­te­pa­ne­kuid te­ha,“ rää­kis met­saü­lem.

Ta li­sas, et tõe­näo­li­selt tu­le­vad ka uued kok­ku­saa­mi­sed ko­ha­li­ku rah­va­ga: „Mi­nu soov on siis min­na ko­ha­pea­le met­sa ja seal tut­vus­ta­da, mi­da ning kui­das plaa­ni­me. Loo­dan, et lu­mi on sel­leks ajaks su­la­nud.“

Met­saü­lem sel­gi­tas veel, et ma­jan­da­mise ­ka­vad koos­ta­tak­se 10 aastaks, prae­gust küp­set met­sa võiks uuen­da­da 30-40 aas­ta jook­sul. Va­nas ehk raie­küp­ses met­sas on män­nid ja kuu­sed kesk­mi­selt 100-140aas­ta­sed, seal tu­leks te­ha uuendusraiet. Kes­kea­li­sed met­sad on 40-80aas­ta­sed, millest osa va­jak­sid hool­dus­raiet, et kas­vak­sid terved ja elujõulised puud. Ideaal­ne oleks, kui eri va­nu­seg­rup­pi­de jao­tus oleks võrd­ne, see ta­gaks eri­va­nu­se­lis­te met­sa­de ole­ma­so­lu ka sa­da­de aas­ta­te pä­rast.

Aeg­vii­du ela­ni­ke aru­te­lu Fa­ce­boo­kis
Ani­ja val­las on Aeg­vii­du ale­vi­ku lä­he­du­ses asu­va­te La­vas­saa­re ja Pu­ki­mäe ter­vi­se- ning mat­ka­ra­da­de ümb­ru­ses KAH-ala rii­gi­met­sa kok­ku 124,9 hek­ta­rit. Sel­lest 18,4 hek­ta­rit on loo­dus­kait­se all ehk ran­gelt kaits­tav rii­gi­mets, mi­da ma­jan­da­da ei to­hi. Ma­jan­da­ta­vat met­sa on 101,5 hek­ta­rit, mil­lest va­na ehk raie­küp­set met­sa on 48,7 prot­sen­ti, kes­kea­list met­sa 27,1 prot­sen­ti ja noort met­sa 24,3 prot­sen­ti.

Aeg­vii­du koo­so­le­kul osa­le­sid neli ko­ha­lik­ku ela­nik­ku.

Met­saü­lem kir­jel­das, et Aeg­vii­du ale­vi­ku­ni ula­tu­vad kõ­ne-a­lu­sed KAH-met­sad ühest kül­jest, val­da­valt on te­gu ela­mu­test kau­gel asu­va­te ala­de­ga: „Ale­vi­ku ela­nik­ke ei to­hiks nen­de ala­de met­sa­tööd häi­ri­da. Lii­gen­da­tud maas­ti­ku­ga ter­vi­se­ra­da­de va­he­tus­se lä­he­dus­se me ei ki­puks, raie­lan­gist jääk­sid kau­ge­ma­le.“

Pä­rast koo­so­le­kut al­gas Aeg­vii­du Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus aru­te­lu met­sa­de tee­mal ning hu­vi­li­si kut­su­ti üles te­ge­ma RMK-le et­te­pa­ne­kuid.

KAH-met­sad Keh­ra ter­vi­se­ra­da­de ümb­ru­ses.

Keh­ras ko­gu­tak­se pe­tit­sioo­ni­le all­kir­ju
Keh­ra koo­so­le­kul oli 13 ko­ha­lik­ku ela­nik­ku. Keh­ra ter­vi­se­ra­da­de ümb­ru­ses on rii­gi­met­sa 107,8 hek­ta­ril, mil­lest 34,4 hek­ta­rit on ran­gelt kaits­tav ehk vää­ri­se­lu­pai­ka­de­ga mets. Ma­jan­da­ta­vat met­sa on 70,9 hek­ta­rit, mil­lest va­na met­sa on 64 prot­sen­ti, kes­kea­list 9 ja noort met­sa 26,6 prot­sen­ti.

Met­saü­lem sel­gi­tas, et ter­vi­se­ra­da­de va­he­tus lä­he­du­ses püü­tak­se puid kas­va­ma jät­ta ning mit­te te­ha la­ge­raiet kor­ra­ga ka­hel pool ra­da, et ei te­kiks suu­ri tüh­je ala­sid.

Kaa­rel Arus­te esi­tas et­te­pa­ne­kud, et KAH-ala­del oleks met­sa­töö­de­le ran­ged kva­li­tee­di­nor­mid, met­sa­teh­ni­ka ei te­ki­taks lii­ga sü­ga­vaid roo­paid, seem­ne­puud va­li­taks sir­ged ja hea kas­vu­jõu­ga.

Pä­rast koo­so­le­kut ha­ka­ti pe­tit­sioon.ee kesk­kon­nas ko­gu­ma all­kir­ju pe­tit­sioo­ni­le „Ei la­ge­raie­le Keh­ra ter­vi­se­ra­da ümb­rit­se­vas met­sas“. Es­mas­päe­va õh­tuks oli sel­le­le an­tud 146 all­kir­ja.

KAH-met­sad Kuusalu aleviku tervise- ja matkaradade ümbruses.

Selt­sing Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu on la­ge­raie­te vas­tu
Kuu­sa­lu ale­vi­ku ja ter­vi­se­ra­ja ümb­ru­ses on 344,4 hek­ta­rit ma­jan­da­ta­vat rii­gi­met­sa. Te­gu on män­ni­ku­te­ga, mil­lest 28,4 prot­sen­ti on va­na mets, 64,9 prot­sen­ti kes­kea­li­ne ja 6,7 prot­sen­ti noor mets.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli kogunenud koo­so­le­ku­le 25 ko­ha­lik­ku ela­nik­ku. Selt­sin­gu Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu esin­da­ja Ül­le Laas­ma te­gi et­te­pa­ne­ku, et ale­vi­ku­le nii lä­he­dal ja ko­gu­kon­na­le olu­lis­tes met­sa­des ei teh­taks la­ge­raiet, vaid ra­ken­da­taks va­lik­raiet, mis asjatundjate hinnangul sobib Kuusalu männikusse. Ta põh­jen­das, et need on pal­ju­de­le kõi­ge lä­he­mad mar­ja- ja see­ne­met­sad, mis kait­se­vad ale­vit lii­va­kar­jää­ri­de mü­ra ja tol­mu eest. Ka asub seal­sa­mas Kuu­sa­lu kal­mis­tu, hauad ula­tu­vad met­sa pii­ri­ni.

Met­saü­lem kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et va­lik­raiet saab te­ha met­sa­des, kus koos kasvavad eri vanuse ja kõrgusega puud, Kuu­sa­lu män­ni­ku­tes sel­li­seid po­le ja va­lik­raie ei ole ra­ken­da­tav.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt saa­tis enne koosolekut RMK-le val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku muu­ta Kuu­sa­lu ale­vi­ku lä­he­dal, Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­last põh­ja pool ja kal­mis­tust idas asu­vad met­sad mit­te­ma­jan­da­ta­va­teks, sest te­gu on suu­re rek­rea­tiiv­se täht­su­se­ga met­sa­de­ga, mis on ka olu­li­ne mü­ra­tõ­ke ale­vi­ku ning lii­va­kar­jää­ri­de va­hel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la koo­li­des­se di­gi­va­hen­did loo­du­sai­ne­te õpe­ta­mi­seks
Järgmine artikkelAru­kü­la ter­vi­se­ra­jal sel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad suu­sa­ta­jad