Kae­vud tüh­jad – Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud vii­sid nel­ja­le ta­lu­le vett

1813

Pi­ka põua ja pa­la­vu­se tõt­tu jäid möö­du­nud nä­da­lal salv­kae­vud tüh­jaks ka­hel ta­lul Kuu­sa­lu val­la Kõn­nu kü­las. Ot­sus­ta­ti pa­lu­da val­la­ma­jast abi, ku­na pee­tak­se loo­mi. Kuu­sa­lu abi­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar soo­vi­tas pöör­du­da Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­ke poo­le. Kui on hä­da­olu­kord, siis es­ma­se abi kor­ral ta­sub vee ko­ha­le­vii­mi­se eest vald.

Ta­nel Tõn­sau Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­sist üt­les, et vett vii­di Kõn­du ka­he­le pe­re­le ning ot­se va­ba­taht­li­ke ko­man­dolt pa­lu­ti abi Saun­ja ja Si­gu­la kü­last – mõ­le­mas oli sa­mu­ti jää­nud ta­lu salv­kaev tüh­jaks.

Kol­ga va­ba­taht­li­ke prit­su­mees­te pea­lik Jü­ri Kal­ju­rand rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et igal aas­tal on ol­nud ju­hu­seid, kui mõ­nes ma­ja­pi­da­mi­ses on salv­kaev tü­hi ja kut­su­tak­se ap­pi. Te­ma sõ­nul po­le Kol­ga va­ba­taht­li­kud pääst­jad val­la­ma­jast sel­le eest hü­vi­tust kü­si­nud, on min­dud ap­pi ta­su­ta. Ka­hel kor­ral on Ka­ha­la kü­las las­tud paa­gi­täis vett ühe ta­lu salv­kae­vu, nii ja­gub seal vett um­bes nä­da­laks. Ta li­sas, et ta­su eest vii­vad Kol­ga va­ba­taht­li­kud ko­ha­le niiöel­da lus­ti­vett bas­sei­ni­de täit­mi­seks.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris Lok­sa ko­man­do pea­li­kult Mait Kröönst­rö­milt, kas ka pro­fes­sio­naal­se­telt pääst­ja­telt on pa­lu­tud abi, kui ve­si kae­vus ot­sas. Ta sel­gi­tas, et kut­se­li­sed pääst­jad to­hi­vad väl­ja sõi­ta häi­re­kes­ku­se kau­du ehk 112 hä­da­abi­kõ­ne alu­sel, kui te­gu on õn­ne­tu­se või krii­sio­lu­kor­ra­ga. Ük­si­kuid salv­kae­vu­sid riik­li­kud ko­man­dod ei ai­ta täi­ta, se­da tee­vad va­ba­taht­li­kud.

Aru­kü­la va­ba­taht­li­ke tu­le­tõr­ju­ja­te pea­lik Har­ri Al­jas­mäe sõ­nas, et viis­teist aas­tat ta­ga­si olid Tõ­hel­gi kü­las kae­vud tüh­jad, siis vii­di nen­de ko­man­do paa­kau­to­ga sin­na vett, roh­kem po­le se­ni tüh­ja­de kae­vu­de tõt­tu abi kü­si­tud. Ta mär­kis, et vett võe­tak­se küll hüd­ran­ti­dest, ent pä­ris joo­giks ei kõl­ba, ku­na va­ja­du­sel on paa­ki pum­ba­tud kus­tu­tus­vett ka kraa­vi­dest-oja­dest. Aga tar­be­vee­na saab tu­le­tõr­jeau­to paa­gi­vett ka­su­ta­da.

Raa­si­ku prit­su­mees­te pea­lik Val­de­ko Va­her kõ­ne­les, et neilt­ki ei ole tä­na­vu­se kuu­ma­ga vett tel­li­tud, Keh­ra ko­man­do mees­telt küll kuul­sid, et kel­lel­gi oleks vett tar­vis ja abi­va­ja­ja­le edas­ta­ti Raa­si­ku va­ba­taht­li­ke kon­takt­te­le­fo­ni num­ber, kuid kee­gi ühen­dust ei võt­nud.

Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si juht Ants Raa­va tea­tas sa­mu­ti, et tüh­ja­de kae­vu­de osas po­le abi pa­lu­tud, küll aga on tel­li­tud kast­mis­vett, sel­li­se tee­nu­se koh­ta on selt­sil hin­na­ki­ri.

Eelmine artikkelSuur­pea lin­na­ku rah­vas avas me­re­peo­l män­gup­lat­si
Järgmine artikkelKeh­ra­las­te mu­re – jäät­me­kon­tei­ne­ri­tes on „tek­ki­nud elu“