Käe­so­le­vast aas­tast on ühis­tud kõi­gis vä­he­malt ka­he kor­te­ri­ga ma­jas

2175
Eel­mi­sel aas­tal põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud Koo­li 10 kor­te­rmaja ühistu Keh­ras oli Ani­ja val­la 2017. aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si üks no­mi­nen­ti­dest. Ma­ja re­no­vee­ri­mi­se eest­ve­da­jad olid ühis­tu ju­ha­tu­se liik­med EPP JOAB ja PI­RET GAI­LIT.

Tänavu 1. jaa­nua­rist keh­ti­ma ha­ka­nud kor­te­rio­man­di- ja kor­te­riü­his­tu­sea­dus sä­tes­tab – ma­ja­des, kus kor­te­riü­his­tut ei ole, te­kib see sea­du­se jõus­tu­mi­sel. See­tõt­tu moodustas jus­tiits­mi­nis­tee­rium au­to­maat­selt kor­te­riü­his­tud kõi­gis vä­he­malt ka­he kor­te­ri­ga ma­ja­des, kus ühis­tuid se­ni pol­nud. Uued äri­re­gist­ris­se kan­tud kor­te­riü­his­tud said ni­me pos­tiaad­res­si jär­gi. Ühis­tu liik­med on kõik kor­te­rio­ma­ni­kud. Sea­du­se jär­gi pea­vad ühis­tu liik­med poo­le aas­ta jook­sul kor­ral­da­ma üld­koo­so­le­ku ja va­li­ma ju­ha­tu­se. Ku­ni 10 kor­te­ri­ga ma­jas po­le ju­ha­tu­se va­li­mi­ne ko­hus­tus­lik.

Ani­ja val­la 95 kor­ter­ma­jast loo­di uue sea­du­se alu­sel ühis­tu 37 ma­ja­le, 58 oli moo­dus­ta­tud va­rem. Lok­sal on kor­ter­ma­ju li­gi 80, riik te­gi kor­te­ri­ühis­tud roh­kem kui pool­te­le. Kuu­sa­lu val­la kol­mes ale­vi­kus on suu­rem osa ühis­tuid kor­te­rio­ma­ni­ke loo­dud, riik asutas ühistu Kiius kahele ja Kol­gas ü­he­le kor­ter­ma­ja­le. Raa­si­ku val­las on kor­ter­ma­ju 66, kui pal­ju­d kor­ter­ma­ja­d said ühistu tänu riigile alles tänavu, val­la­va­lit­su­sest öel­da ei osa­tud.

Ani­ja val­las nüüd li­gi 100 kor­te­riü­his­tut

Ani­ja val­las on kor­ter­ma­jad pea­mi­selt Keh­ra lin­nas, mõ­ned ka Ala­ve­res, Aeg­vii­dus, Lil­lis ja Voo­sel. Kui­gi val­la vee- ja soo­ja­toot­ja OÜ Vel­ko AV, kes on ka 18 kor­ter­ma­ja hal­da­ja, on aas­taid kor­ral­da­nud koo­s­ole­kuid ja kut­su­nud aja­le­he kau­du kor­te­rio­ma­nik­ke üles ühis­tuid moo­dus­ta­ma, te­gi neist roh­kem kui kol­man­di­ku ik­ka­gi riik.

Vel­ko AV hal­dus­juht Eve Kalm, kes püü­dis eel­mi­sel aas­tal kor­ter­ma­ja­de rah­vast üld­koo­so­le­kuks kok­ku saa­da, tõ­deb – ise­gi kui ma­ja­des oli hu­vi­li­si, ei pruu­ki­nud ühis­tu moo­dus­ta­mi­se­ni jõu­da. Esi­me­ne ta­kis­tus on ena­mas­ti ol­nud kok­ku saa­da üld­koo­so­le­ku lä­bi­vii­mi­seks va­ja­lik 51 prot­sen­ti kor­te­rio­ma­ni­kest.

„Mõ­ni­kord te­gi­me kolm koo­so­le­kut, aga as­ja ei saa­nud ik­ka­gi, sest sa­ge­li ei suu­da ini­me­sed oma­va­hel kok­ku­lep­pe­le jõu­da, lä­he­vad tül­li,l üt­leb ta.

Küm­me aas­tat ta­ga­si Vel­ko AV juur­de hal­du­so­sa­kon­na loo­nud Pi­ret Gai­lit, kel­le et­te­võ­te OÜ Hal­dan pa­kub prae­gu hal­dus­tee­nust Ani­ja val­las 12 ja Raa­si­ku val­las 11 kor­te­re­la­mu­le, li­sab, et ka te­mal on tul­nud lä­bi viia kor­te­riü­his­tu­te koo­so­le­kuid, kus ini­me­sed lä­he­vad ko­gu­ni kak­le­ma.

Keh­ra kõi­ge põh­ja­li­ku­malt re­no­vee­ri­tud kor­ter­ma­ja, Koo­li 10 kor­te­riü­his­tu ju­ha­tu­se lii­ge Epp Joab  mär­gib, et ka neil pol­nud ühis­tut va­ja se­ni, kui ei plaa­ni­tud ma­ja re­mon­ti. Ühis­tu loo­di 2015. aas­tal see­tõt­tu, et li­gi 50 aas­tat va­na ma­ja va­jas re­no­vee­ri­mist. Nüüd on Koo­li tä­nav 10 ma­ja Keh­ra esi­me­ne, mis sai Kre­de­xist mak­si­maal­se 40prot­sen­di­li­se re­no­vee­ri­mis­toe­tu­se.

Kui­gi kor­te­riü­his­tud on asu­ta­tud, ei saa pal­jud ini­me­sed Eve Kal­mu kin­ni­tu­sel ik­ka­gi aru, mil­leks neid va­ja: „Nad ta­ha­vad, et kõik jääks nii na­gu se­ni.“

Te­ma ar­va­tes on suur prob­leem see, et Keh­ras on üs­na va­na ela­nik­kond ning mõ­nes ma­jas ela­vad pea­mi­selt vaid eakad inimesed. Tei­ne mu­re­koht on kor­te­rio­ma­ni­kud, kes ela­vad mu­jal või vä­lis­maal ning oma kor­te­rid väl­ja üü­ri­nud – neid sa­ge­li ei hu­vi­ta, et ma­ja va­jaks säi­li­mi­seks hä­das­ti re­mon­ti. Sa­mas ei ole Keh­ra kor­ter­ma­ja­de sei­su­kord te­ma hin­nan­gul su­gu­gi kii­ta ja see­tõt­tu peak­sid ini­me­sed, kes soo­vi­vad, et nen­de ko­du­ma­ja oleks ka aas­ta­te pä­rast ela­mis­kõlb­lik, hak­ka­ma sel­le eest koos hoolt kand­ma.

„Ini­me­sed pea­vad aru saa­ma, et nen­de ko­du ei lõp­e vä­lisuk­se­ga, vaid nad on ko­gu ma­ja oma­ni­kud ning sel­le eest vas­tu­ta­vad,“ mär­gib ka Pi­ret Gai­lit.

Et är­gi­ta­da ini­me­si kor­te­ri­ühis­tuid moo­dus­ta­ma, on Vel­ko AV veear­ved kor­te­ri­o­ma­ni­ke­le kal­li­mad kui kor­te­ri­ü­his­tu­te­le – ma­jas, kus ühis­tu po­le te­gut­se­nud, saa­de­tak­se eral­di ar­ve iga­le kor­te­ri­o­ma­ni­ku­le ning sel­le­le li­sa­tak­se tasu ar­vel­dus­tee­nu­se eest.

Epp Joab lau­sub, et nen­de ma­ja rah­vast mo­ti­vee­ris ühis­tut moo­dus­ta­ma kor­ras ko­du ning leiab, et ta­vai­ni­me­se jaoks on ai­nuük­si ühis­tu asu­ta­mi­ne pa­ras pea­va­lu ning on hea, et riik tu­li ap­pi ja te­gi need ise ära.

„Aga see ei tä­hen­da, et nüüd ko­he mi­da­gi muu­tub,“ sõ­nab ta.

Hal­du­rid Eve Kalm ja Pi­ret Gai­lit soo­vi­ta­vad kor­te­rio­ma­ni­kel, kes se­ni po­le koos­tööd tei­nud, tu­lla kok­ku või kut­su­da hal­dus­fir­ma­sid ap­pi, et viia lä­bi esi­me­ne üld­koo­so­lek, va­li­da en­di seast ak­tiiv­se­mad ju­ha­tus­se ning hak­a­ta aru­ta­ma, kas, mi­da ja mil­lal tu­leks oma ma­jas te­ha. Sest aas­ta­küm­neid va­nad ma­jad va­ja­vad re­mon­ti ning mi­da kauem sel­le­ga vii­vi­ta­da, se­da hul­le­maks nen­de sei­su­kord muu­tub, hoia­ta­vad nad.

Epp Joab jul­gus­tab – kui­gi Koo­li 10 ühis­tu kor­te­rio­ma­ni­kud pea­vad nüüd 20 aas­tat maks­ma ta­ga­si ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks võe­tud lae­nu, ei ole nen­de iga­kui­sed kor­te­ri­ku­lud tä­nu Kre­de­xi toe­tu­se­le kas­va­nud, ku­na soo­ja­ku­lu on põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud ma­jas li­gi kaks kor­da väik­sem. Soo­jaar­ved on ise­gi ne­li kor­da väik­se­mad, kuid soo­jus­pum­pa­de ja ven­ti­lat­sioo­ni­sead­me­te tõt­tu on elekt­ri­ku­lu tõus­nud. Ke­va­del ja su­vel hak­kab li­san­du­nud elekt­ri­ku­lu kom­pen­see­ri­ma päi­ke­se­pa­nee­li­de too­de­tav ener­gia.

Kuusalu vallas enamik korteriühistud loodud aastaid tagasi

Kuusalu vallas omab korteriühistute kohta kõige täpsemat ülevaadet OÜ Kuusalu Soojus. Ettevõte osutab kolmes alevikus ja ka osades külades joogivee- ning kanalisatsiooniteenust, Kuusalus ja Kolgas müüb soojaenergiat. Kliendilepingud on valdavalt sõlmitud korteriühistutega, vaid Kiius on kaks kortermaja, kus ühistu asemel on leping eraisikutega, kes vahendavad arveid ja korraldavad tasumist, umbes samamoodi on ühe kortermajaga ka Kolgas.

KA Raa­si­ku val­las uu­si ühis­tuid vä­he

Raa­si­ku val­las on kor­ter­ma­ju 66 – Aru­kü­las, Raa­si­kul, Pe­nin­gil, Ki­vi­lool, Här­ma kü­las. Ena­mi­kus kor­ter­ma­ja­des on val­la­va­lit­su­se in­fo põh­jal ühis­tud moo­dus­ta­tud am­mu. Uu­ed ühis­tud asutas riik mõ­ne­­le kor­ter­ma­ja­le. Täpsem info puudub, Raasiku valla vee-ettevõtjal Raven on teenuselepingud lisaks ühistutele ka paljude eraisikutega.

Loksal ühistute juhatuste moodustamine käib

Loksa abilinnapea Andres Kaskla ütles, et linnas asuvast ligi 80 kortermajast olid ühistuta seni rohkem kui pooled: „Korraldasime ümarlauad, kus selgitusi jagas korteriühistute liidu juht.  Majades on hakatud määrama juhatuse liikmeid, mõnedest majadest on selleks linnavalitsuselt abi küsitud, osades osatakse ise. Nõutud ajaks, 1. juuliks saavad juhatused määratud.“

Haldusteenust ei ole tema sõnul Loksal majadele osutatud ning Kredexi toel pole ühtegi korrusmaja korda tehtud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 7. märtsil
Järgmine artikkelKülmad bussid lõunamaalt