Ju­min­da ja Sal­mis­tu me­re­pääst­jad Pääs­te­lii­du pi­lootp­ro­jek­tis

535
Merepäästekaater Varvara. Foto Maris Matsi

Küm­neaas­ta­se Pääs­te­lii­du ja sa­ja aas­ta­seks saa­va Tu­le­tõr­je­lii­du ju­hid all­kir­jas­ta­sid 22. jaa­nua­ril Pääs­te­lii­du sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks toi­mu­nud pi­du­li­kul kõ­ne­koo­so­le­kul ühi­ne­mis­le­pin­gu, ühin­gu ühi­seks ni­meks saab Pääs­te­liit. Se­da ju­hib Pääs­te­lii­du se­ni­ne juht Kai­do Ta­ber­land. Ida-Har­just on Pääs­te­lii­dus 7 ühin­gut: Kol­ga, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la va­ba­taht­li­kud tu­le­tõr­ju­jad ning Ju­min­da, Sal­mis­tu ja Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad. Veeb­rua­ris käi­vi­tub Pääs­te­lii­du ja Co­ca-Co­la In­ter­na­tio­nal Foun­da­tio­ni ühisp­ro­jekt „Pu­has ja tur­va­li­ne Lää­ne­me­ri“, et Ees­tis töö­le pan­na me­rea­bi­süs­teem paa­dio­ma­ni­ke­le teh­ni­lis­te ri­ke­te kor­ral vee peal sõi­tes ning tead­vus­ta­da va­ja­dust hoi­da me­ri pu­has. Pro­jek­ti raa­mes on va­li­tud 7 pi­loo­tü­hin­gut, kel­le­ga alus­ta­tak­se es­malt koos­tööd: Purt­se, Haap­sa­lu, Pär­nu, Ka­ber­nee­me, Peip­si, ka Ju­min­da ja Sal­mis­tu me­re­pääs­te­rühm. Pro­jek­ti ju­hib Pääs­te­lii­du nõu­ko­gu esi­mees Rait Kil­lan­di.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uus hin­na­ki­ri
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu tu­le­mu­sed 2019