Jõu­lu­toe­tus Kuu­sa­lu val­la ea­ka­te­le

107

Kuu­sa­lu vald mak­sab taas jõu­lu­toe­tust kõi­gi­le rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi val­las ela­va­te­le ea­ka­te­le, kes on 80aas­ta­sed ja va­ne­mad. Kok­ku said jõu­lu­toe­tust 354 ea­kat, val­laee­lar­vest ku­lus sel­leks 7080 eu­rot. Ena­mas­ti kan­tak­se jõu­lu­toe­tu­se sum­ma ea­ka­te ar­vel­dus­kon­to­le ning li­gi 40 ea­ka­le, kel po­le pan­gas kon­tot, vii­vad ko­du­hool­dus­töö­ta­jad või val­la spet­sia­lis­tid ra­ha ko­ju. Ka said kõik 80aas­ta­sed ja va­ne­mad val­lae­la­ni­kud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt jõu­lu­kaar­di, ku­hu on li­sa­tud jõu­lu­tee­ma­li­ne luu­le­tus ja val­la­va­ne­ma all­ki­ri. Kaar­did koos teks­ti­ga on tel­li­tud fir­malt Gre­na­der Grupp OÜ. Sot­siaal­hoo­le­kan­de osa­kon­na töö­ta­ja­tel ai­ta­sid kaar­te ümb­ri­ku­tes­se ja aad­res­sik­leep­se pan­na val­la­ma­ja tei­sed amet­ni­kud. Ea­ka­te pos­tiaad­res­si­de ni­me­kir­ja koos­tas sot­siaal­toe­tus­te spet­sia­list Ene Re­ba­ne, kleep­sud aad­res­si­de­ga prin­tis IT-aren­dus­juht Peep Abel.

Eelmine artikkelTor­mi­se-selts, kam­mer­koor ja noor­te­koor te­gid kont­ser­di­ga Kuu­sa­lu rah­va­le jõu­lu­kin­gi­tu­se
Järgmine artikkelKeh­ra noor­te kin­gi­tus Uk­rai­na las­te­le