Joker ja Ani­ja lõ­pe­ta­sid jalg­pal­li­hooa­ja esi­kol­mi­kus

149
Lii­ga pa­rim vä­ra­va­löö­ja ning Ani­ja JK hooa­ja pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­tud JÜ­RI DMIT­REN­KO. Foto Joonas Kuuskla

15. ok­toob­ril pee­ti Ees­ti jalg­pal­li meist­ri­võist­lus­te 3. lii­ga idat­soo­ni vii­ma­se voo­ru koh­tu­mi­sed.

Seis oli int­ri­gee­riv, sest kaks Ida-Har­ju klu­bi kon­ku­ree­ri­sid 2. ko­ha pea­le – Raa­si­ku FC Jo­ke­ril oli kir­jas 37 punk­ti ning Ani­ja JK-l 35 punk­ti. Nen­de va­he­le mah­tus veel Rak­ve­re JK Tar­vas II, kel­lel olid sel­leks het­keks ju­ba kõik män­gud pee­tud. Ani­ja pi­di esi­kol­mi­kus­se tõus­mi­seks oma män­gu kind­las­ti võit­ma. Sel ju­hul va­jas või­tu ka Jo­ker, et hoi­da kin­ni oma ta­be­li­ko­hast.

Ani­ja suu­tis­ki Tal­lin­na FCI Le­va­dia U19 vas­tu 4:2 pea­le jää­da. Sa­ma te­gi Jo­ker, kes alis­tas võõ­ral väl­ja­kul FC Jär­va-Jaa­ni tu­le­mu­se­ga 4:6. See­ga sai Jo­ker lõpp­ta­be­lis Tü­ri Gan­vix JK jä­rel 40 punk­ti­ga tei­se ning Ani­ja 38 punk­ti­ga kol­man­da ko­ha. JK Kuu­sa­lu Ka­lev lõ­pe­tas hooa­ja 1:3 kao­tu­se­ga Põh­ja-Tal­lin­na JK Vol­ta vas­tu ning jäi ta­be­lis 5 punk­ti­ga 11. rea­le. Ko­gu lii­ga pa­rim vä­ra­va­löö­ja oli Ani­ja JK rün­da­ja Jü­ri Dmit­ren­ko, kes sa­his­tas vä­ra­va­võr­ku koguni 35 kor­ral. Jo­ke­ri suu­rim vä­ra­va­kütt oli Ran­do Rand­jõe 16 ta­ba­mu­se­ga ning Kuu­sa­lu Ka­le­vil Uku Aas­rand, kel­le ar­ve­le jäi ne­li vä­ra­vat.

Enim pub­li­kut – kesk­mi­selt 64 ini­mest – kü­las­tas Kuu­sa­lu Ka­le­vi ko­du­män­ge, mis oli ter­ve lii­ga pa­rim näi­ta­ja. Ani­ja ko­du­män­gu­del käis kesk­mi­selt 49 ning Jo­ke­ri oma­del 42 ini­mest, mis and­sid kü­las­ta­ta­vu­se ta­be­lis vas­ta­valt 3. ja 5. ko­ha. Ani­ja tee­nis li­saks 3. lii­ga idat­soo­ni kõr­gei­ma au­sa män­gu hin­de, mis ka­jas­tab klu­bi män­gi­ja­te ja pealt­vaa­ta­ja­te suh­tu­mist vas­tas­võist­kon­da ning män­gu tee­nin­da­vas­se koh­tu­ni­keb­ri­gaa­di.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu post­kon­tor hak­kab ko­li­ma
Järgmine artikkelRe­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na ju­ha­tus