Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du tu­leb taas

775

SIG­NE VALD­MANN, Jõe­läht­me val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list

Pä­rast viit aas­tat toi­mub 23. mail kell 17 Jä­ga­la joa ür­go­rus taas Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du, kan­des ni­me „Al­li­kat kuu­la­tes“.

Al­li­kas, ko­su­tav ja kar­ge lä­te, on toit­ja pal­ju­de­le jõ­ge­de­le, mis voo­la­vad oma teil ta­sa või hää­le­kalt, vaik­sel vu­li­nal või jõud­sal vee­kee­ru­ko­hi­nal. Elu­jõel rän­na­tes ei vä­si ta sel­le jõe läh­test – elual­li­kast – joo­mast, sest elu­ja­nu ei lõ­pe – ei pea­tu. Het­keks lõ­peb ränd, ve­si on voo­la­nud uu­de lät­tes­se, saa­nud uueks, puh­taks, sel­geks al­gu­seks.

Just sel­lest Tä­na­vu­se peo tee­ma on kan­tud ins­pi­ree­ri­tu­na Ly Sep­pe­li luu­le­tu­sest „Al­li­kat kuu­la­tes“. Peo kuns­ti­li­ne juht Ka­rin Soo­sa­lu rää­gib, et sat­tus ju­hus­li­kult se­da luu­le­tust lu­ge­ma, tek­kis sel­ge ära­tund­mi­ne – täp­selt sel­li­ne koht, na­gu on kir­jel­da­tud luu­le­tu­se esi­me­ses sal­mis, on Jõe­läht­mes ole­mas. Jõe­läht­me va­na sil­la juu­res tu­leb al­li­ka­na maa­pin­na­le Jõe­läht­me sa­la­jõ­gi, mil­le üm­ber kas­va­vad rip­pu­va­te oks­te­ga suu­red kuu­sed, käi­sin seal lap­se­na tih­ti män­gi­mas. Õi­ge vars­ti ilm­nes ka seos Kuu­sa­lu val­la­ga – ni­melt täi­tub tä­na­vu 135. Sün­niaas­ta­päev al­li­ka­te uu­ri­jal Gus­tav Vil­bas­tel, kes on Kuu­sa­lu val­la juur­te­ga.

Lau­lu- ja tant­su­peol tu­le­vad es­maet­te­kan­de­le ka kaks spet­siaal­selt sel­le päe­va tar­beks loo­dud koo­ri­lau­lu. Sil­ver Sepp on vii­sis­ta­nud Ly Sep­pe­li luu­le­tu­se „Al­li­kas“, mis on meie peo tun­nus­lu­gu ja se­da lau­lab ühend­koor, ning Ka­rin Kuul­pak on vii­sis­ta­nud Ernst En­no luu­le­tu­se „Õh­tul“, mi­da lau­lab se­ga­koor.

Peo­le on re­gist­ree­ru­nud üle 800 laul­ja ja tant­si­ja. Osa­le­ja­te ar­vu vaa­da­tes te­kib ju­ba suu­re peo tun­ne. Ai­nuük­si koo­li­lap­si on tant­si­mas 16 rüh­ma, täis­kas­va­nu­te tant­su­rüh­mi on kok­ku 12.

Mu­di­las- ja las­te­koo­re on 10, noor­te- ja se­ga­koo­re kok­ku 8. Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li pil­li­män­gi­ja­test pan­nak­se kok­ku 35liik­me­li­ne or­kes­ter. Peol osa­le­vad ka rah­va­muu­si­kud.

Meie peo re­per­tuaa­ri on ai­da­nud va­li­da Taa­vi ja Nii­na Es­ko, Ai­ve Skuin, Lei­li Vär­te, Ott Kask, Ee­li­ka Kras­mus, Kris­ta Kukk, Eri­ka Põ­len­dik, Mir­jam Sir­kas ja Tiiu Aa­sa. Ees oo­ta­vad mit­med ühisp­roo­vid, et mai­kuuks saaks lau­lud kõ­la­ma ja tant­sud sel­geks.

Pi­du kor­ral­dab Jõe­läht­me val­la­va­lit­sus. Peo idee au­tor ja la­vas­ta­ja on Ka­rin Soo­sa­lu, kunst­nik Kai­sa Kukk, pro­jek­ti­juht Iri­na Pä­ri­la.

Kuu­sa­lu ja Jõe­läht­me val­la ühi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du on väl­ja kas­va­nud Jõe­läht­me val­la lau­lu­päe­vast, mis on toi­mu­nud Jä­ga­la joa ürg­ses jõe­sän­gis ju­ba aas­tast 1979. Lau­lu­päe­va tra­dit­sioo­ni al­ga­ta­jad olid El­sa Ri­kan­di, Maie Ja­ko­bi ja El­ve Too­me.

2012. aas­tal toi­mus peo kor­ral­du­ses olu­li­ne muu­da­tus – ot­sus­ta­ti ühen­da­da ka­he val­la jõud ja an­da peo­le mär­ga­ta­valt suu­re­mad mõõt­med – Jõe­läht­me lau­lu- ja tant­su­peo­ga ühi­ne­sid Kuu­sa­lu val­la lau­lu­koo­rid ja rah­va­tant­su­rüh­mad.

Ka­he val­la esi­me­ne ühi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du toi­mus 2. juu­nil 2012 Jä­ga­la joa ür­go­rus ning kan­dis ni­me „Ka­Ru­kel­lad he­li­se­vad“. Kont­ser­di lä­biv tee­ma oli loo­dus ja ko­du ning peo tee­ma­ga ju­hi­ti tä­he­le­pa­nu Ruu ja Ko­da­soo kü­la­de võit­lu­se­le piir­kon­da kae­van­dus­te ra­ja­mi­se vas­tu. Lau­lu­päe­va­le oli re­gist­ree­ru­nud 22 lau­lu­kol­lek­tii­vi 435 laul­ja­ga ja 19 tant­su­rüh­ma 257 tant­si­ja­ga.

Ka­vas­se va­li­tud lau­lu­des­se ja tant­su­des­se oli sis­se põi­mi­tud mõ­tisk­lu­sed loo­du­se hap­ru­sest ja ilust, elu või­ma­lik­ku­sest sel­le kes­kel ja tu­le­vi­ku­loo­tus­test. Esiet­te­kan­de­le tu­li Er­ki Meist­ri su­lest spet­siaal­selt sel­le­le lau­lu­päe­va­le kir­ju­ta­tud uu­dis­teos „Ka­ru­kel­lad he­li­se­vad”, mil­le sõ­na­de au­tor on Ruu kü­la ela­nik Jaan Tepp. Lau­lu­peo kuns­ti­li­ne juht oli Ka­rin Soo­sa­lu, as­sis­tent Kad­ri Le­pik, kunst­nik Anu Kar­jat­se.

Ka­he val­la järg­mi­ne ühis­pi­du ehk 25. pi­du toi­mus 30. mail 2015 Kuu­sa­lu staa­dio­nil ning kan­dis ni­me „Re­gi­laul ja ka­ruä­ke“. Peo tee­ma oli ins­pi­ree­ri­tud muu­si­ka-aas­tast ning pü­hen­da­tud ka Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku­le Vel­jo Tor­mi­se­le, kes tä­his­tas sel aas­tal 85. sün­ni­päe­va. Vel­jo Tor­mis oli he­li­loo­ja, kel­le he­li­loo­ming tu­gi­nes suu­res­ti ees­ti ja teis­te lää­ne­me­re­soo­me kee­li kõ­ne­le­va­te rah­vas­te folk­loo­ri­le. Köst­ri ja or­ga­nis­ti pe­res üles kas­va­nud he­li­loo­ja tõi ehe­da re­gi­lau­lu ta­ga­si lau­lu­koo­ri­de lau­lu­va­ras­se ning vä­ga suur osa pä­ri­mus­tant­su­dest on ko­gu­tud just Kuu­sa­lu ja Jõe­läht­me ki­hel­kon­na kü­la­dest.

Peost võt­sid laul­ja­te-rah­va­tant­si­ja­te­na osa üle 800 Kuu­sa­lu ja Jõe­läht­me val­la ini­me­se. Spet­siaal­selt sel­le peo jaoks val­mis laul ni­me­ga „Lau­luä­ke“, mil­le sõ­na­de ja vii­si au­tor on Kad­ri Voo­rand. Peo re­ge ve­da­sid MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Re­ge hoid­sid õi­gel teel Ka­rin Soo­sa­lu, Taa­vi Es­ko, Anu Kar­jat­se, Ott Kask, Kad­ri Ida­vain jt.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks esi­ta­ti 35 no­mi­nen­ti
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sidele üle 75 000 eu­ro