JAAN KROSS alus­tas kir­ja­ni­ku­tööd Aru­kü­las su­vi­ta­des

205
KRIS­TII­NA ja JAAN KROSS Aru­kü­las 1958. aas­tal.

HEN­RI REE­DER

Ees­ti üks edu­ka­maid kir­ja­nik­ke JAAN KROSS elas ja töö­tas aas­ta­tel 1954-1958 va­hel­du­mi­si Tal­lin­nas ja Aru­kü­las. 

Aru­kü­las, Tal­lin­na maan­tee ää­res asub 1930nda­tel aas­ta­tel ehi­ta­tud su­ve­ma­ja, mis kuu­lub kir­ja­nik Jaan Kros­si tei­se abi­kaa­sa pe­re­le. Jaan ja Hel­ga Kross olid abielus 1954-1958 ning kui­gi põ­hie­lu­koht oli neil Tal­lin­nas, ela­sid nad sa­ge­li, eri­ti su­ve­kuu­del, oma Aru­kü­la ma­jas.

„See oli vist min­gi põl­lu­ma­jan­dus­näi­tu­se jä­rel ka­su­ta­ma­ta jää­nud hoo­ne, mil­le Hel­ga isa oli ot­se näi­tu­se­väl­ja­kult või sel­le naab­ru­sest oman­da­nud ja lask­nud Aru­kül­la äs­ja os­te­tud krun­di­le ve­da­da,” kir­ju­tas Jaan Kross oma mä­les­tus­te­raa­ma­tus „Kal­lid kaas­tee­li­sed”.

Kros­si­de Aru­kü­la su­ve­ma­ja 1998. aas­tal.

Hel­ga Kros­si isa, et­te­võt­ja ning tõl­la­sepp Ot­to Roos pi­das Tal­lin­nas es­malt vank­ri­töö­ko­da ja see­jä­rel puu­töös­tust. Kui­gi ma­ja es­ma­se ka­su­tu­se aas­taks on mär­gi­tud 1931, on ma­ja hoovil asu­va kuu­ri koh­ta kir­jas aas­taarv 1926. Sel ajal ra­ja­ti Aru­kül­la aed­lin­na ning mi­tu Tal­lin­na äri­meest ning kul­tuu­ri­te­ge­last soe­ta­sid siis aian­dusk­run­did Aru­kü­la män­ni­kus­se.

Vas­tu­võtt Aru­kü­las 1954
Värs­kelt Si­be­rist van­gi­laag­rist naas­nud Jaan ja Hel­ga Kross saa­bu­sid Ees­tis­se su­vel 1954 ja üheks esi­mes­test pea­tus­koh­ta­dest ko­du­maal sai nei­le Aru­kü­las asu­nud Roo­si­de pe­re su­ve­ma­ja, kus noor abie­lu­paar sai ühe toa en­da ka­su­tus­se.

„Tu­li­me na­gu Sta­li­ni pree­miat saa­mast. Ju­ba Aru­kü­la jaa­mas an­ti mei­le va­gu­nis­se lil­li!” mee­nu­tas Jaan Kross saa­bu­mist kir­jas Al­ma Vaar­ma­ni­le. Pä­rast Tal­lin­nas asu­va­te pe­re­liik­me­te kü­las­ta­mist sea­dis­ki noor­paar end sis­se Aru­kü­la ma­jas.

Loe pikemalt 29. juuli Sõnumitoojast.