Isa ja poeg Pehkad õpetasid Aruküla lastele korvpallioskusi

481
Korvpallitreener RAUNO PEHKA (vasakult kolmas) ja tema poeg RON ARNAR PEHKA (vasakult kuues) seisavad Aruküla spordiväljakul koos kohalike lastega, kellele nad õpetasid esmaoskusi.

Korv­pal­li­hu­vi­lisi Aru­kü­la pois­se ja tüd­ru­kuid kut­su­ti su­ve­kuu­del õpe­ta­ma tree­ner Rau­no Peh­ka ja te­ma poeg Ron Ar­nar Peh­ka.

Es­mas­päe­va ja kol­ma­päe­va õh­tu­ti vä­lis­väl­ja­kul lä­bi vii­dud tree­nin­gu­te pea­mi­ne ju­hen­da­ja oli Ron Ar­nar Peh­ka. Har­ju­ta­mas käi­sid 8-14aas­ta­sed lap­sed. Üld­ju­hul osa­les ühel tree­nin­gul küm­me­kond pois­si ja tüd­ru­kut.

Ron Ar­nar Peh­ka sõ­nul tu­li tal lei­da tree­nin­gu üle­se­hi­tu­ses ta­sa­kaal: „Las­tel pi­di ole­ma lõ­bus, sa­mal ajal tu­li nei­le ka har­ju­tu­si õpe­ta­da. Pal­ju pi­din mõt­le­ma jooks­valt, sest ei tead­nud, kui pal­ju lap­si ko­ha­le tu­leb. 40 mi­nu­tit käis os­kus­te lih­vi­mi­ne, näi­teks har­ju­ta­sid lap­sed põr­ga­ta­mist, sööt­mist ja kor­vi alt laua­põr­ke­ga vis­ka­mist ehk layu­p’i. Tree­nin­gu tei­ses osas olid vis­ke­võist­lu­sed ja män­gi­si­me. Va­hel män­gi­sin õpi­las­te­ga kaa­sa, et võist­kon­nad olek­sid enam-vä­hem võrd­sed. Kok­ku kes­tis tree­ning tun­d ja viis­teist mi­nu­tit.”

Ron Ar­nar Peh­ka sai Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­des kol­man­da ta­se­me tree­ne­ri­kut­se.

„Mul­le meel­dis tree­nin­guid lä­bi viia,” üt­les Ron Ar­nar Peh­ka. „Olen käi­nud sa­ge­li abis­ta­mas tree­ner Ho­ward Frie­ri, kel­le tun­di­des on osa­le­nud eri va­nu­ses ja os­kus­te­ga lapsed. Oli õpet­lik, kui­das Ho­ward te­ki­tas olu­kor­ra, et har­ju­tu­sed olek­sid kõi­gi­le jõu­ko­ha­sed. Va­ne­ma­te­le las­te­le an­dis ras­ke­mad, noo­re­ma­te­le ker­ge­mad üle­san­ded.”

Tree­nin­gud täit­sid ees­mär­gi
Kas korv­pal­li­see­me hak­kas Aru­kü­las ida­ne­ma ehk ta­he­tak­se aas­ta rin­gi jär­je­pi­de­valt sel­le sport­män­gua te­ge­le­da?

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul täi­tis tree­nin­gu­rüh­ma su­vi­ne te­ge­vus ees­mär­gi: „And­si­me korv­pal­li­hu­vi­lis­te­le las­te­le või­ma­lu­se õp­pi­da sport­män­gu es­maos­ku­si. Usun, et usi­na­mad tree­nin­gu­tel osa­le­jad said os­ku­si juur­de. Eel­da­si­me las­te suu­re­mat hu­vi, kaa­lu­me, kui­das sü­gi­sel jät­ka­me.”

Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul peaks tree­nin­gu­rüh­ma käi­ma pa­ne­kuks lei­du­ma vä­he­malt viis­teist sa­maea­list last, kes hak­kak­sid aas­ta rin­gi jär­je­pi­de­valt har­ju­ta­ma. Ta li­sas, et Ron Ar­nar Peh­ka pak­kus ak­tiiv­se­ma­te­le pois­te­le või­ma­lu­se ha­ka­ta käi­ma tree­ni­mas Tal­lin­nas.

Rau­no Peh­ka rää­kis, et tree­ni­mi­se kul­tuu­ri õp­pi­mist ja har­ju­mu­se ku­jun­da­mist tu­leks alus­ta­da 10–11-aas­ta­se­na: „Kui te­ha pois­te­le ja tüd­ru­ku­te­le tree­nin­gug­rupp, siis peak­sid nen­de­ga te­ge­le­ma head tree­ne­rid. Kuu­lus Hol­lan­di jalg­pal­lur Mar­co van Bas­ten on öel­nud, et väi­ke­si lap­si pea­vad õpe­ta­ma kõi­ge pa­re­mad tree­ne­rid. Kui al­gõ­pe­tu­ses te­ki­vad puu­du­jää­gid, tu­leb hil­jem te­ge­le­da vi­ga­de pa­ran­dus­te ja va­le­de har­ju­mus­te üm­ber­ku­jun­da­mi­se­ga.”

Rauno Pehka arutles olukorra üle, kui lapsevanemad viivad poega või tütart samas ajavahemikus vaheldumisi mitme spordiala treeningule: „See ei soodusta lapse pühendumist, pigem kipub teda üle koormama. Ta peaks oskuste korralikuks omandamiseks spordialaga süvenenult tegelema. Küllap suvised korvpallitreeningud tulid Aruküla lastele kasuks, nad võisid teatud ajavahemikus õppida üht ala.”

Rau­no Peh­ka sõ­nul võiks koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­des pois­te­le ja tüd­ru­ku­te­le õpe­ta­da eri spor­dia­la­sid, see või­mal­daks neil üht­la­si saa­da mit­me­külg­set ke­ha­list et­te­val­mis­tust.