Ikka ja jäl­le prü­gi­veo prob­lee­mid

1254

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil tõ­des Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­se juht, et vii­ma­se aja ko­ge­mus on näi­da­nud – Ees­ti eri piir­kon­da­des või­da­vad jäät­me­veo­han­keid ta­va­li­selt kas Ragn-Sells või Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Hin­nae­ri­ne­vu­sed on seal­juu­res üs­na väi­ke­sed. Kord jääb pea­le üks, siis tei­ne et­te­võ­te.
Sa­mas ei lu­ba sea­dus vä­ga järs­ke hin­na­tõu­se. Kuid mit­mel pool on jäät­me­ve­da­ja soo­vi­de­ga ar­ves­ta­tud, sest oma­va­lit­sus­tel po­le ol­nud jul­gust või või­ma­lust jäät­me­veo gi­gant-fir­ma­de­le vas­tu seis­ta.
Raa­si­ku vald on ot­sus­ta­nud koos Jõe­läht­me ja Kii­li val­la­ga min­na teist teed, jäät­me­ve­da­ja suu­re hin­na­tõu­su­ga ei nõus­tu­ta ja te­hak­se uus han­ge. Ku­na Ees­ti te­ge­le­vad kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga val­da­valt kaks suu­ret­te­võ­tet, oo­ta­me hu­vi­ga han­ke tu­le­mu­si – mil­li­seks ku­ju­ne­vad tee­nu­se uued hin­nad.

Eelmine artikkelKol­ga staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne
Järgmine artikkelAru­kü­la D-klas­si ja Keh­ra B-klas­si tüd­ru­kutele Ees­ti MV hõ­be­me­da­l