Ida-Har­ju suu­sa­ra­jad

477
Kuusalu vallas Soorinna külas rajab ja hooldab suusarada HEIKKI KILKSON. Foto Kuusalu Kroonika/Raul Valgiste

Eel­mi­se aas­ta no­vemb­ri lõ­pus ja det­semb­ris sa­da­nud lu­mi tõi käe­so­le­val tal­ve­hoo-
a­jal suu­sa­hu­vi­li­sed va­ra­kult ra­da­de­le suu­sa­ta­ma. Va­bas­tii­lis sai sõit­ma ha­ka­ta va­rem. Klas­si­ka­li­se stii­li suu­sa­ra­jad oli või­ma­lik sis­se aja­da, kui lund oli ko­gu­ne­nud roh­kem.
Jaa­nua­ris on lund sa­da­nud juur­de ning nä­da­la­va­he­tu­sel käi­sid pal­jud suu­sa­ta­mas. Sõ­nu­mi­too­ja teeb üle­vaa­te suu­sa­ra­da­dest Ida-Har­jus. Ope­ra­tiiv­set in­fot suu­re­ma­te suu­sa­ra­da­de olu­kor­ra koh­ta saab in­ter­ne­ti­le­helt ter­vi­se­ra­jad.ee.

Keh­ra ja Aeg­vii­du suu­sa­ra­jad
Ani­ja val­la suu­sa­ra­du hool­dab sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, Aeg­vii­dus te­hak­se koos­tööd Sport­land Kõr­ve­maa Suu­sa- ja Mat­ka­kes­ku­se ning Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­ku­se­ga.
Keh­ra ter­vi­se­ra­jal on 1,6, 2,8 ja 4,3 ki­lo­meet­ri­sed suu­sa­rin­gid, li­saks ka­na­li ring Kau­nis­saa­re vee­hoid­la kõr­val ja lü­hi­ke ra­da Keh­ra staa­dio­nil. Aeg­vii­dus oo­ta­vad suu­sa­ta­jaid Aeg­vii­du ter­vi­se­ra­da, Pre­si­den­di­ra­da ning Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses eri pik­ku­se­ga suu­sa­ra­jad ning ra­jad Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­ku­sest Aeg­vii­tu, Jä­ne­da­le ja Val­ge­ho­bu­se­mäe­le ja ta­ga­si Ne­li­jär­ve­le.

Spor­di­maail­mal on ra­jat­rak­tor, ATV, mi­tu moo­tor­saa­ni, ra­ja­ma­si­nad. Aeg­vii­du piir­kon­nas on suu­sa­ra­da­de hool­da­mi­seks le­pin­gu­li­sed töö­ta­jad, Keh­ra suu­sa­ra­du hool­dab Spor­di­maail­ma spor­di­te­ge­vu­se kor­ral­da­ja Klen Krün­berg.

Spor­di­maail­ma juht Ta­nel Laan­mäe üt­les, et suu­sa­ra­du hool­da­tak­se vas­ta­valt il­ma­de­le: „Kui tu­leb pal­ju värs­ket lund, hool­da­me ra­du õh­tul-öö­sel, et hom­mi­kul saak­sid ini­me­sed kor­ra­li­ke­le ra­da­de­le sõit­ma min­na. Kõik ra­jad saa­vad kind­las­ti hool­da­tud, va­he­peal võib juh­tu­da, et jää­me na­tu­ke hil­jaks. Kõr­ve­maa­ kes­ku­se­ga, kus käib tu­han­deid ini­me­si, ei saa me end mui­du­gi võr­rel­da, kuid ka Keh­ra ra­da­del on suu­sa­ta­jaid pi­de­valt.“

Es­mas­päe­val teh­ti koo­liõ­pi­las­te jaoks suu­sa­ra­jad ka Ala­ve­re par­ki ja staa­dio­nia­la­le.

Kuu­sa­lu, Kol­ga­kü­la ja Tur­je suu­sa­ra­jad
Kuu­sa­lu ale­vi­ku juur­de ra­ja­tud suu­sa­ra­da­sid hool­dab val­la­le kuu­luv Kuu­sa­lu Spor­di­kes­kus. Asu­tu­se hool­de­meis­ter Val­dur Mar­nat ajas va­bas­tii­lis suu­sa­ra­jad Kuu­sa­lu ale­vi ta­ha met­sa ja spor­di­kes­ku­se kõr­va­le. Teh­tud on ka klas­si­ka­ra­da. Käe­so­le­val nä­da­lal te­hak­se suu­sa­ra­jad Kuu­sa­lu koo­li juur­de.

Spordikeskuse juhataja Kadri Idavain sõnas, et Kuusalu metsas tehakse rajad parasjagu nii, nagu lumeolud võimaldavad, kindlate pikkustega radu seal pole.

Kuu­sa­lu val­la tun­tuim suu­sa­ta­mis­koht on Kol­ga­kü­la suu­sa­baas. Seal on 1, 3 ja 5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sed klas­si­kar­ra­jad ning 1,5-, 2,5- ja 5ki­lo­meet­ri­sed va­bas­tii­li suu­sa­ra­jad. Val­gus­ta­tud 1,5ki­lo­meet­ri­sel suu­sa­ra­jal tu­leb suu­sa­ta­ja­tel aja­va­he­mi­kul kel­la 16-21 val­gus­tus ise sis­se ja väl­ja lü­li­ta­da. La­ge­dal hei­na­maal on 2,5 ki­lo­meet­ri­sed va­ba­teh­ni­ka ja klas­si­ka ra­jad ning on ka 3ki­lo­meet­ri­ne mä­gi­ne ra­da va­bas­tii­lis suu­sa­ta­ja­te­le. In­fot Kol­ga­kü­la suu­sa­ra­da­de koh­ta vee­bi­le­helt Kol­ga­kü­la ter­vi­se­ra­jad, ku­hu ra­ja­meis­ter pos­ti­tab ülevaate ra­da­de sei­sun­dist ja järg­mi­se hool­du­se aja.

MTÜ Kol­ga­kü­la SK Ra­da ka­su­tab suu­sa­ra­da­de kor­ras­hoiuks Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest eral­da­tud 33 000 eu­ro eest 2018. aas­ta sü­gi­sel os­te­tud võim­sat lu­me­saa­ni ja ra­ja­ra­kist. Ra­ja­meist­rid on MTÜ juht Hel­ges Mänd­mets ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja, suu­sat­ree­ner Aar­ne Ida­vain. MTÜ saab ra­da­de hool­da­mi­seks val­lalt toe­tust. Kolgaküla ra­ja­meist­rid töö­ta­vad ühis­kond­li­kus kor­ras, ra­da­de ka­su­ta­mi­ne on suu­sa­ta­ja­te­le ta­su­ta.

Hel­ges Mänd­mets rää­kis, et nii laupäeval kui pühapäeval oli Kolgaküla suusaradadel paarsada suusatajat, koolivaheajal oli ka nädala sees rohkem rahvast radadel. Kolgakülla tullakse suusatama ka kaugemalt, Tallinnast ja mujalt. Eelmisel aastal vahetati valla rahalisel toel välja valgustatud raja lambid, uued LED-lambid on palju paremad.

An­di­nee­me ja Tsir­te va­hel asu­vas Soo­rin­na kü­las on ava­tud va­ba- ja klas­si­ka­li­se stii­li 6ki­lo­meet­ri­ne Tur­je suu­sa­ra­da. Se­da ra­jab ja hool­dab va­ba­taht­li­kult ning oma va­hen­di­te­ga Soo­rin­na ela­nik Heik­ki Kilk­son seits­men­dat tal­ve. Ta konst­ruee­ris ja ehi­tas ra­ja­ma­si­na, mi­da veab maas­ti­kuau­to­ga. Komp­lek­tis on jä­rel­vee­tav rul­lik va­bas­tii­li ra­ja jaoks ning sel­le kül­ge li­sa­tav klas­si­ka­ra­ja ma­sin.

„Ot­si­sin in­fot in­ter­ne­tist ja käi­sin Võ­ru mees­te juu­res uu­ri­ma ra­ja­ma­si­na te­ge­mist, naab­ri­mees ai­tas kok­ku kee­vi­ta­da. Te­gin ra­ja es­malt poe­ga­de jaoks, nüüd on ne­mad ju­ba Tal­lin­nas. Mul­le en­da­le meel­dib suu­sa­ta­da, ka mu ema ja isa suu­sa­ta­vad ning sõb­rad ja tut­ta­vad. Käib ka kau­ge­malt rah­vast, puh­ke­päe­va­del on ra­jal 10-50 ini­mest. Kui lund sa­jab, tu­leb va­hel kolm kor­da päe­vas ra­jad sis­se lü­ka­ta,“ rää­kis ta.

Tur­je suu­sa­ra­ja koh­ta raab in­fot Fa­ce­boo­kist, ku­hu Heik­ki Kilk­son pos­ti­tab, kui on pä­rast sa­du käi­nud taas ra­da hool­da­mas.

Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re suu­sa­ra­jad
Raa­si­ku val­la pea­mi­sed suu­sa­ra­jad on Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal. Neid hool­dab MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi, aas­ta ta­ga­si os­te­ti suu­sa­ra­ja­ma­sin. Ra­du hool­dab MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Vel­lo Te­der.
„Aru­kü­las on um­bes 2,5 ki­lo­mee­ti pik­ku­ne ra­da. Suu­sa­ra­ja­ma­sin on ra­ja ää­res ja ra­da hool­da­tak­se pi­de­valt,“ üt­les Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la.

Te­ma sõ­nul oli pü­ha­päe­val Aru­kü­las vä­ga pal­ju suu­sa­ta­jaid: „Park­la oli puu­püs­ti au­to­sid täis ja ra­jal oli nii pal­ju rah­vast, et ras­ke oli seal lii­ku­da. Pea­mi­selt ko­ha­li­kud ini­me­sed, võõ­raid oli vä­he.“

Raa­si­ku Val­la Sport on sõl­mi­nud Vel­lo Te­de­ri­ga le­pin­gu, et ta teeb suu­sa­ra­jad ka Pi­ka­ver­re ning Raa­si­ku­le nii koo­li-õ­pi­las­te kui ela­ni­ke jaoks. Raa­si­ku li­gi 900meet­ri­ne ra­da on staa­dio­nia­la mu­rup­lat­sil, kus oli see ka mul­lu.

Raa­si­kul ja Pi­ka­ve­res hool­dab Aa­ve Spor­dik­lu­bi ma­sin ra­du kord nä­da­las. Sa­ma ra­ja­ma­si­na­ga teh­tud suu­sa­ra­da on ka Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul, tel­li­tud koo­li algk­las­siõ­pi­las­te jaoks, kuid suu­sa­ta­da või­vad seal kõik.

Nõm­me par­gi suu­sa­ra­da Lok­sal
Lok­sal on Nõm­me par­ki teh­tud 0,8, 1,5, 2 ja 3 ki­lo­meet­ri pik­ku­sed suu­sa­ra­jad klas­si­kas­tii­lis ja ui­su­teh­ni­ka­ga suu­sa­ta­mi­seks. 1,5ki­lo­meet­ri­se ra­ja val­gus­tus süt­tib koos tä­na­va­val­gus­tu­se­ga.

Eelmine artikkelKuusalu valla uus üldplaneering on loodusekesksema suunaga
Järgmine artikkelVal­la val­gu­se­kon­kur­si au­hin­nad Aru­kül­la, Pi­ka­ver­re ja Raa­si­ku­le