Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja mi­ni­voo­ru 10 taot­lust

95
Ida-Harju Koostöökoja arendusjuht SILLE NOOR

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja noor­te­le ja va­baü­hen­dus­te­le mõel­dud taot­lus­voo­ru „Uut hoo­gu“ tei­se voo­ru esi­ta­ti täh­ta­jaks, 10. maiks kok­ku 10 pro­jek­ti, neist Ani­ja val­last 4, Ko­se val­last sa­mu­ti 4 ja Raa­si­ku val­last 2. Noor­te­le suu­na­tud pro­jek­te oli kok­ku 4, Ani­ja ja Raa­si­ku val­last kum­mast­ki üks, Ko­se val­last 2. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor kii­tis Ani­ja val­la noor­te­ko­gu, kes on eel­mi­sest voo­rust saa­dud toe­tu­se­ga pro­jek­ti ju­ba el­lu vii­nud, ning esi­tas ra­has­ta­mi­seks uue al­ga­tu­se. Kok­ku taot­le­ti „Uut hoo­gu“ tei­sest voo­rust 18 266 eu­rot. IHKK ju­ha­tus kin­ni­tab toe­tu­se saa­jad 22. mail. Taot­lus­voo­ru järg­mi­ne täh­taeg on 10. juu­ni. 200-3000 eu­ro suu­rust toe­tust või­vad taot­le­da Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­las ela­va­te­le ja õp­pi­va­te­le noor­te­le mõel­dud or­ga­ni­sat­sioo­nid või al­ga­tu­sed ning roh­kem kui 6 kuud te­gut­se­nud MTÜd ja sih­ta­su­tu­sed, kus ei ole oma­va­lit­su­se osa­lust. „Uut hoo­gu“ kes­tab se­ni, ku­ni on ra­ha, kok­ku on ja­ga­da 44 061 eu­rot. Ap­ril­lis toi­mu­nud esi­me­ses voo­rus toe­ta­ti küm­met pro­jek­ti kok­ku
14 685,10 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelTal­lin­na Toom­koo­li õpi­la­sed is­tu­ta­sid Kol­ga mõi­sa kas­ta­nial­lee
Järgmine artikkelAeg­vii­du koo­li di­rek­to­ri­kan­di­daa­te hin­dab Fon­tes