Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal on tänavu üks taot­lus­voo­r

1039

Raa­si­ku, Ani­ja ja Ko­se val­da hõl­ma­val MTÜl Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da on käe­so­le­val ra­has­tus­pe­rioo­dil ava­tud kolm ra­has­tus­mee­det, kust saab taot­le­da oma te­ge­vu­seks Lea­der-toe­tust. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on meet­med ol­nud ava­tud aas­ta jook­sul va­hel­du­mi­si, tä­na­vu on vaid üks voor, kus kõik meet­med ava­tud kor­ra­ga. Taot­lu­si saab ha­ka­ta esi­ta­ma veeb­rua­ri lõ­pust, täh­taeg on ap­ril­lis. Täp­se­ma in­fo ja kuu­päe­vad lu­bas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­ge­v­juht Tii­na Ser­go pan­na pea­gi MTÜ ko­du­le­he­le.

Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mes on tä­na­vu ja­ga­da suu­rus­jär­gus 230 000-240 000 eu­rot, et­te­võt­lu­se meet­mes 243 000 eu­rot, ühis­te­ge­vu­se meet­mes 100 000 eu­rot. Sum­ma­de suu­ru­sed on enam-vä­hem sa­mad, na­gu möö­du­nud aas­tal.

Tii­na Ser­go lau­sus, et meet­me­te kor­ra­ga ava­ne­mi­ne peaks vä­hen­da­ma se­ga­dust, kes mil­lal taot­le­ma peab, ees­mär­gid ja te­ge­vu­sed jää­vad sa­maks, taot­le­ja­te­le jääb roh­kem ae­ga ma­jan­du­saas­ta aruan­de koos­ta­mi­seks ja uue e-P­RIA kesk­kon­na­ga ko­ha­ne­mi­seks.

Kui­gi voo­ru­de ava­ne­mi­se­ni on veel ae­ga, soo­vi­tab ta ha­ka­ta te­ge­ma eel­tööd, mõt­le­ma, mil­le tar­beks ra­ha soo­vi­tak­se, käia Lea­der-nõus­ta­mis­tel: „Usi­na­mad on ju­ba möö­du­nud aas­ta lõ­pust käi­nud meie juu­res kon­sul­tee­ri­mas. Toe­tu­se saa­mi­seks on nõus­ta­mi­sel käi­mi­ne ko­hus­tus­lik. Kes va­rem taot­le­nud, kuid ra­has­tu­se­ta jää­nud, võik­sid oma taot­lu­se üle vaa­da­ta ja pa­re­maks te­ha, mit­te sa­ma pro­jek­ti uues­ti esi­ta­da.”

Kõi­ge ti­he­da­ma kon­ku­rent­si­ga on Tii­na Ser­go sõ­nul ol­nud siia­ni et­te­võt­lu­se mee­de. Ta soo­vi­tab, et tu­leks tä­he­le pan­na, kas ärip­laan on põh­ja­lik, te­ge­vusp­laan lä­heb meet­me ees­mär­ki­de­ga kok­ku, taot­lu­se esi­ta­mi­se het­keks peab ole­ma esi­ta­tud möö­du­nud aas­ta ma­jan­du­saas­ta aruan­ne. Kui toe­tu­se­ga pla­nee­ri­tak­se ehi­tust, tu­leb pöör­du­da va­ra­kult ko­ha­li­kku oma­va­lit­sus­se, et va­ja­du­sel saa­da ehi­tus­lu­ba, mis on sa­mu­ti ko­hus­tus­lik do­ku­ment taot­lu­se juur­de.

Koos­töö osas ju­hib ta tä­he­le­pa­nu, et koos­töö­part­ne­ri­te­ga tu­leks lä­bi rää­ki­da, pla­nee­ri­da: „Tüü­pi­li­ne vi­ga on, et taot­lu­ses mär­gi­tak­se osa­poo­li, aga si­su­list koos­tööd ei teh­ta. Peaks ole­ma kok­ku­le­pe, ühisp­ro­jek­ti pu­hul on kir­ja­lik kok­ku­le­pe ko­hus­tus­lik.”

Pro­jek­ti­ra­ha toel te­ge­vu­si soo­vi­tab Tii­na Ser­go pla­nee­ri­da mit­te en­ne juu­ni lõp­pu: „Juu­nis on küll Koos­töö­ko­da pro­jek­tid ära hin­na­nud ning ra­has­tu­se ot­sus­ta­nud, kuid PRIA ot­su­seid sel­leks ajaks veel kind­las­ti po­le. Te­gut­se­ma võib ha­ka­ta küll ka pä­rast meie ot­su­se saa­mist, kuid omal vas­tu­tu­sel.”
Eel­mis­te aas­ta­te mu­re­ko­had on, et te­ge­vus­te­ga pla­nee­ri­tak­se lii­ga va­ra alus­ta­da, puu­du­vad va­ja­li­kud do­ku­men­did. Mii­nus­punk­te too­vad ka hoo­le­tus­vead – ku­na täi­ta tu­leb mit­meid vor­me, sa­tu­vad taot­lu­ses­se eri and­med, ka taot­le­tav sum­ma on mõ­nel ju­hul ko­ge­ma­ta eri­nev mär­gi­tud. Täp­sus­ta­ma­ta jäe­tak­se sa­ge­li oma­fi­nant­see­rin­gu al­li­kad.

Ta li­sas, et en­di­selt on pal­ju neid, kes po­le ra­has­tus­või­ma­lus­test tead­li­kud ega saa täp­selt aru, mil­leks saab toe­tust kü­si­da. Ta soo­vi­tab lu­ge­da meet­me­te ees­mär­ke, mõel­da, kas ja kui­das sin­na so­bi­tu­da.

Va­rem ra­has­ta­tud pro­jek­ti­dest toob ta ühis­te­ge­vu­se meet­mest näi­teks Aru­kü­la MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi ning Ko­se val­la MTÜ Loo­dus­maa koos­töö, kes tee­vad koh­tu­mi­si, koo­li­tu­si, väl­ja­sõi­te. Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mest kii­tis ta Ani­ja val­last MTÜd Voo­se Kõrts, kes toe­tus­te abil ehi­ta­nud Ees­ti Aja­loo Ha­ri­dus­kes­ku­se ENSV hoo­ne. Et­te­võt­lu­se meet­mes on sil­ma paist­nud OÜ Liv­nord Raa­si­ku val­las Jär­si kü­las – küt­te­puu­de­ga te­ge­lev et­te­võ­te on re­no­vee­ri­nud oma lao­hoo­ne.

Veeb­rua­ris on Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal plaa­nis kor­ral­da­da in­fo­päe­vad, kuu­päe­vad po­le veel tea­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tu­ris­miet­te­võt­jad rah­vus­va­he­li­ses koos­tööp­ro­jek­tis
Järgmine artikkelKeh­ra koo­lis lah­tis­te us­te nä­dal