Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja Lea­der-pro­jek­ti­de ra­ha­jao­tus

1041

Sü­gi­se­sest taot­lus­voo­rust saa­vad toe­tust 5 pro­jek­ti ko­gu­sum­mas 39 596,91 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja piir­kon­nas ehk Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­las oli möö­du­nud aas­tal 29. sep­temb­rist 30. ok­toob­ri­ni ava­tud aas­ta kol­mas ja vii­ma­ne taot­lus­voor, kus oli ava­tud ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se mee­de. Hin­da­mis­ko­mis­jon an­dis po­si­tiiv­se ot­su­se kok­ku viie­le pro­jek­ti­toe­tu­se taot­lu­se­le.

Raa­si­ku val­las sai toe­tu­se MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts 3807,75 eu­rot pro­jek­ti­le „Disc­golf tra­dit­sioo­nid Raa­si­ku val­da”. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 5077 eu­rot. Pro­jekt on pla­nee­ri­tud kest­ma 2 aas­tat, plaa­nis on soe­ta­da mo­biil­ne disc­gol­fi va­rus­tus ning kor­ral­da­da män­gu­ga seo­tud te­ge­vu­si Raa­si­ku val­la eri piir­kon­da­des.

Toe­tu­se sai ka Raa­si­ku MTÜ Tuu­le­kell, kes plaa­nib toe­tu­seks saa­dud 9472,92 eu­ro eest el­lu viia 2aas­ta­se pro­jek­ti „Ko­se val­la tut­vus­ta­mi­ne lä­bi aja­loo- ja kul­tuu­ri­pä­ran­di eks­po­nee­ri­mi­se ja ühis­te­ge­vu­se”.

Ani­ja val­las sai 10 000 eu­rot Voo­se Kõrts MTÜ „Au­dio-vi­suaal­se­te pro­jekt­sioo­ni­la­hen­dus­te aren­da­mi­ne Ees­ti Aja­loo Ha­ri­dus­kes­ku­se ENSV hoo­nes tu­ris­mi­le ja ko­gu­kon­na­le suu­na­tud tee­nus­te aren­da­mi­seks (1. etapp)”. Pro­jek­ti­ga on plaa­nis soe­ta­da va­ja­lik teh­ni­ka Voo­sel ENSV hoo­nes, mis on sa­mu­ti Lea­der-toe­tu­se­ga pro­jek­tee­ri­tud ja ehi­ta­tud, tee­nus­te pak­ku­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 12 993 eu­rot.

10 000 eu­rot sai ka Bal­tic Events Es­to­nia MTÜ lu­me­ka­hu­ri ja aju­tis­te liik­lus­mär­ki­de soe­ta­mi­seks Kõr­ve­maale, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 25 162,4 eu­rot. Plaa­nis on hanki­da Kõr­ve­maa­le lu­me­ka­hur ja aju­tis­te liik­lus­mär­ki­de komp­lekt spor­diü­ri­tus­te tar­beks.

Ko­se val­las sai 6316,24 eu­rot Ha­ba­ja Kü­la­de Selts, et si­sus­ta­da köö­gi­nurk koos teh­ni­ka ja köö­gi­tar­ve­te­ga Ha­ba­ja kü­la­kes­ku­ses­se, et saaks ha­ka­ta te­ge­ma õpi­tu­ba­sid ja muid uu­si te­ge­vu­si. Pro­jekt lä­heb maks­ma 7895,3 eu­rot.

Ida-Har­ju koos­töö­ko­ja te­gev­juht Tii­na Ser­go üt­les, et hea meel oli nä­ha pro­jek­ti­des jär­jest roh­kem koos­tööd eri or­ga­ni­sat­sioo­ni­de va­hel ning ka piir­kon­naü­lest koos­tööd: „Loo­da­me, et sel­li­ne suund pro­jek­ti­des jät­kub. Or­ga­ni­sat­sioo­nid on asu­nud oma te­ge­vu­si pal­ju roh­kem lä­bi mõt­le­ma. Toe­tust kü­si­tak­se ai­nult nen­de te­ge­vus­te jaoks, mi­da hä­das­ti va­ja ning mil­le jaoks ise ei õn­nes­tu ko­gu­da. Väik­se­ma­te in­ves­tee­rin­gu­te ning te­ge­vus­te­ga saa­dak­se jär­jest enam ise hak­ka­ma – see on po­si­tiiv­ne ning näi­tab meie piir­kon­na va­baü­hen­dus­te tu­gev­ne­mist.”

Eelmine artikkelKiiu mõi­sas käi­vad tööd jaa­nua­ri lõ­pu­ni
Järgmine artikkelRa­Ku tal­ve­laag­ris 22 noort