Ida-Har­ju 4 ae­ru­ta­jat käi­sid Yu­kon Team Es­to­nia­ga maail­ma pi­ki­mal ma­ra­to­nil

1880
Yukon Team Es­to­nia me­hed Ka­na­das: IVAR HÜTT, MART REI­MANN, MAR­TIN ILU­METS, HIL­LAR IR­VES, AND­RES KA­JU, LEI­VO SEPP, MAT­TI TUUL ja MAR­TIN PE­DAI.

Yu­ko­ni jõel Ka­na­das ka­hes­tel süs­ta­del 715 ki­lo­meet­rit lä­bi­nud 8 me­he seas olid MART REI­MANN Saun­jast, AND­RES KA­JU Valk­last, MAR­TIN PE­DAI Aru­kü­last ja MAT­TI TUUL Kos­ti­ve­rest.

Möö­du­nud pü­ha­päe­val näi­tas TV6 ka­heo­sa­li­se sar­ja „Kul­la­pa­la­vi­ku ra­da­del“ esi­mest osa, tu­le­val pü­ha­päe­val sa­mal ajal on eet­ris tei­ne osa. Võt­teg­rupp, ku­hu kuu­lu­sid toi­me­ta­ja Ma­rek Lind­maa ja kaa­me­ra­mees Ind­rek Vo­lens, toob vaa­ta­ja­te­ni Yu­kon Team Es­to­nia mi­ne­ku Ees­tist Ka­na­das­se ja 27. juu­nist ku­ni 1. juu­li­ni kest­nud kat­su­mu­sed Yu­ko­ni jõel kor­ral­da­ta­val ae­ru­ta­mis­ma­ra­to­nil Yu­kon Ri­ver Quest.

Yu­kon Team Es­to­nia oli 12liik­me­li­ne, koos nel­ja paat­kon­na võist­le­ja­te­ga te­gid kaa­sa kaks toe­tus­tiimi, ühe moo­dus­tas võt­teg­rupp ja tei­ses olid ka­he võist­le­ja nai­sed. Start oli Yu­ko­ni pea­lin­nas Whi­te­hor­ses ja fi­niš ku­na­gi­ses kuul­sas kul­laot­si­ja­te pea­lin­nas Daw­sons Ci­tys.

Iga võist­lusk­las­si pa­ri­mad said ra­ha­li­se pree­mia. Võist­lus oli eest­las­te­le edu­kas. Pa­ri­ma tu­le­mu­se te­gid And­res Ka­ju ja Lei­vo Sepp, kes võit­sid ka­he­süs­ta­de klas­sis mees­te ar­ves­tu­ses esi­ko­ha aja­ga 48 tun­di 7 mi­nu­tit ja 28 se­kun­dit. Kol­man­da ko­ha said Mart Rei­mann ja Ivar Hütt, kes ae­ru­ta­sid 49 tun­di 15 mi­nu­tit ja 59 se­kun­dit. Hil­lar Ir­ves ja Mar­tin Ilu­mets ae­ru­ta­sid 59 tundi ja 12 minutit ning Mar­tin Pe­dai ja Mat­ti Tuul 69 tun­di ja 18 mi­nu­tit.

Osa­le­jaid oli üle maail­ma, kok­ku võist­le­sid eri­ne­va­tes ar­ves­tusk­las­si­des 115 paat­kon­da, mil­lest osa kat­kes­ta­sid. Ees­ti ae­ru­ta­jad on ra­hul ja uh­ked, et nen­de ri­da­des ka­du­sid pol­nud, kõik ne­li ka­hest süs­ta jõud­sid fi­nišis­se.

Mart Rei­mann kom­men­tee­rib, et ae­ru­ta­mis­ma­ra­to­ni ras­ku­se mää­rab see, kui pal­ju an­tak­se või­ma­lust pu­ha­ta. Yu­ko­ni ma­ra­to­nil oli kaks amet­lik­ku pea­tus­koh­ta – 300. ja 530. ki­lo­meet­ril. Esi­me­ses pea­tu­ses võis pu­ha­ta 7 tun­di ja tei­ses 3. Kus­juu­res esi­me­ses pea­tus­ko­has said võist­le­jaid ai­da­ta toe­tus­tii­mid. Tei­se pea­tu­se ta­ga­sid võist­lu­se kor­ral­da­jad, sin­na toe­tusg­ru­pid li­gi ei pää­se­nud.

Mar­tin Pe­dai: „See oli eel­kõi­ge võit­lus iseen­da­ga, põhiliselt une­ga. Jõ­gi oli met­sik ja kii­re voo­lu­ga, ümb­rit­sev loo­dus sa­mu­ti. Yu­ko­ni maa­kond on Ees­tis küm­me kor­da suu­rem, kuid asus­tust on vä­ga hõ­re­dalt, ela­nik­ke on 38 000. Suu­re­mat ja ekst­reem­se­mat ma­ra­to­ni maail­mas po­le. Esi­mes­se pea­tus­punk­ti ae­ru­ta­si­me jär­jest 30 tun­di, võit­le­si­me une­ga, te­gi­me pi­se­maid pea­tu­si, sõi­me-jõi­me ja eda­si. Oli vä­gev ko­ge­mus, peamiselt just vaim­ne pin­gu­tus.“

EV100 kin­gi­tus ae­ru­ta­ja­telt
Kest­vuss­por­di­ga te­ge­lev Mar­tin Pe­dai, kes aas­ta­tel 2005-2015 oli Ees­ti Ae­ru­ta­mis­fö­de­rat­sioo­ni pre­si­dent, kir­jel­dab, kui­das Ka­na­das­se sõi­du idee tek­kis roh­kem kui aas­ta ta­ga­si Pü­ha­jär­ve re­ga­til: „Aru­ta­si­me seal pä­rast võist­lust, et tu­le­kul on EV 100 aas­ta, võiks te­ha mi­da­gi eri­list. Üks mees rää­kis maail­ma pi­ki­mast ja ras­ke­mast ae­ru­ta­mis­ma­ra­to­nist Ka­na­das. Sel­lest hak­kas mõ­te ida­ne­ma, osad rea­gee­ri­sid kii­res­ti, et on mi­ne­kust hu­vi­ta­tud, ka Mart Rei­mann. Kir­ja­pa­ne­ku täh­taeg oli sü­gi­sel, sel­leks ajaks oli meid kok­ku ka­hek­sa. Paa­dik­las­se on Yu­ko­ni ma­ra­to­nil pal­ju, va­li­si­me ka­he­sed süs­tad, ku­na on kõi­ge tur­va­li­se­mad ning en­dal­gi lõ­bu­sam, po­le pik­ka ük­sio­le­mist.“

Süs­tad val­mis­tas fir­ma World of Kayaks, mil­le juht Mat­ti Tuul on sa­mu­ti ae­ru­ta­ja ja kest­vuss­port­la­ne. Ena­mik tii­mist on ae­ru­ta­mi­se­ga te­ge­le­nud aas­taid. Mart Rei­mann ja And­res Ka­ju kor­ral­da­vad Rei­mann Ret­ke­de süs­ta­mat­ku ja La­he­maa maratoni, on ae­ru­ta­nud üle me­re Soo­me ja Root­si, osa­le­nud mit­me­tel pik­ka­de dis­tant­si­de­ga süs­ta­võist­lus­tel. Hil­lar Ir­ves on Võ­han­du ma­ra­to­ni kor­ral­da­ja. Mar­tin Ilu­mets ju­hib Ees­ti Ae­ru­ta­mis­fo­de­rat­sioo­ni ala­tes 2015. aas­tast.

Ha­ka­ti tree­ni­ma EV100 kin­gi­tuseks – et es­ma­kord­selt Ees­ti tii­mi­ga maail­ma pi­kim ma­ra­ton edu­kalt lä­bi te­ha ja si­ni­must­val­ge fi­nišis­se viia. Saa­tes „Kul­la­pa­la­vi­ku ra­da­del“ on lõik vi­deost, kus And­res Ka­ju ja Lei­vo Sepp tree­ni­vad süs­ta­ga tä­na­vu märt­sis Valk­las me­re­jääl. Har­ju­ta­ti loo­du­ses, tal­vel ka uju­las.

Spon­so­ri­te toel teh­ti ko­gu tii­mi­le ühe­su­gu­ne võist­lus­vorm, ol­di väärikas Ees­ti koon­dis.

Mart Rei­mann: „Yu­ko­ni ma­ra­ton oli mu se­ni sõi­de­tu­test kolm kor­da pi­kem ja kes­tis aja­li­selt kol­man­di­ku võr­ra kauem. Kui­gi Koi­va ma­ra­ton oli ras­kem, sest puh­keae­ga oli seal vä­hem. Olen mat­ka­nud süs­ta­ga Aaf­ri­ka ja USA jõ­ge­del, mat­kal lä­bib päe­vas kesk­mi­selt 30-50 ki­lo­meet­rit. Um­bes 700 ki­lo­meet­rit olen ae­ru­ta­nud süs­ta­mat­kal üm­ber Ees­ti ran­ni­ku, aga sel­le­le ku­lus 18 päe­va.“
Ta li­sab, et Yu­ko­ni ma­ra­to­ni üks suu­re­maid ül­la­tu­si oli see, kui eest­las­te või­du­mees­kon­nast sõit­sid möö­da memm ja taat – Uus-Me­re­maa ae­ru­ta­jad, üks 62- ja tei­ne 63aas­ta­ne.

Eelmine artikkelHõis­sa, pul­mad!
Järgmine artikkelSõnumitoojas 8. augustil