Ida-har­ju­kad tõid ro­gai­ni MMilt Hispaaniast ko­ju hul­ga me­da­leid

594

AI­VE MÕT­TUS

Lau­päe­va, 27. juu­li kesk­päe­val võt­sid Pü­re­nee­de mäes­ti­kus Ka­ta­loo­nia ja Prant­sus­maa pii­ril öö­päe­va­pik­ku­se tee­kon­na ro­gai­ni maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel et­te 396 ka­he- või kol­me­liik­me­list võist­kon­da 32 rii­gist üle ko­gu maail­ma.

Kor­ral­da­jad olid mäe­suu­sa­kes­ku­se mä­gi­se­le maas­ti­ku­le üles sea­dnud 87 kont­roll­punk­ti, kust võis ko­gu­da mak­si­maal­selt 518 punk­ti. Lü­him dis­tants kõi­ki punk­te lä­bi­des star­dist fi­niši­ni ol­nuks 103 ki­lo­meet­rit ning tõu­su­meet­reid tul­nuks sel teel võt­ta üle 9000.

Il­ma­taat eh­ma­tas sport­la­si ju­ba en­ne star­ti, kui se­ni su­vi­se­na pü­si­nud ilm oo­ta­ma­tult sü­gi­se­seks pöö­ras – soo­jak­raa­de jät­tis võist­lus­pai­gast üle käi­nud äi­ke jä­re­le 13-14 ning vih­ma kal­las lak­ka­ma­tult. Need po­le just meel­di­vai­mad saat­jad, kui tu­leb 24 tun­niks met­sa suun­du­da.

Mi­tu jär­jes­ti­kust äi­ke­se­hoo­gu, ti­he vihm, öi­sed tu­ge­vad tuu­leii­lid ning õhu­tem­pe­ra­tuur, mis võiks pi­gem Ees­ti­maa sü­gi­ses­se kui His­paa­nia su­ves­se so­bi­da – nii kar­mi­des il­mas­ti­kuo­lu­des võit­le­sid eest­las­test ro­gai­ne­rid en­da­le maail­ma­meist­ri­võist­lus­telt 13 me­da­lit.

Sä­ra­vai­ma me­da­li­komp­lek­ti – nais­ve­te­ra­ni­de klas­si pronk­si ja nais­su­per­ve­te­ra­ni­de klas­si kul­la – tõi Ida-Har­jus­se La Mo­li­na mäe­suu­sa­kes­ku­ses pee­tud tiit­li­võist­lu­selt keh­ra­lan­na Mar­je Viir­mann, te­ma võist­kon­na­kaas­la­ne oli Võ­ru­maal elav Ai­ri Al­nek.

Nais­juu­nio­ri­de klas­sis saa­vu­tas pronk­si­se tu­le­mu­se tal­vi­ti Lok­sal ja su­vi­ti Kuu­sa­lu val­las Vir­ve kü­las elav Epp Paal­berg koos Ta­pa neiu Kai­sa Roo­ba­ga.

Juu­nio­ri­de se­ga­võist­kon­da­de ar­ves­tu­ses sai taas pronk­si Ju­min­da pool­saa­relt pä­rit võist­kond – He­lis Pa­jus­te Lee­silt, Kad­ri Us­tav ja Kaa­rel Ve­si­lind Tam­mis­tult. Ra­ja lä­bis tub­li tu­le­mu­se­ga (48. koht va­nu­se­pii­ran­gu­ta se­ga­võist­kon­da­de klas­sis) ka kol­mas ju­min­da­pool­saar­las­te võist­kond – isa-tü­tar Hei­ki ja He­le­ri Pa­jus­te Lee­silt. He­le­ri Pajuste oli 12aastasena võistluste noorim. Ta tree­nib ja võist­leb koos isa­ga aas­taid.

Ro­gain on pi­ka kont­rol­la­ja­ga võist­kond­lik va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ne, mil­le ees­märk on ko­gu­da kont­rol­la­ja jook­sul maas­ti­ku­le pai­gu­ta­tud kont­roll­punk­te lä­bi­des või­ma­li­kult pal­ju punk­te. Kont­roll­punk­ti­de väär­tus on eri­nev, sõl­tu­des kau­gu­sest ja teh­ni­li­sest kee­ru­ku­sest.

Võist­luss­por­di­na nõuab see ala vä­ga head vas­tu­pi­da­vust. Ku­na kont­roll­punk­ti­de lä­bi­mi­se jär­je­kor­da po­le et­te an­tud, on va­ja ka os­kus­lik­ku ra­ja pla­nee­ri­mist. Sa­mu­ti tu­leb osa­ta õi­ges­ti hin­na­ta oma jõu­va­ru­sid ja lii­ku­da maas­ti­kul või­ma­li­kult kii­res­ti.

Ro­gai­ni ni­mi ja võist­lus­for­maat võe­ti ka­su­tu­se­le 1976. aas­tal Aust­raa­lias. Ter­min ro­gain on tu­le­ta­tud spor­dia­la al­ga­ta­ja­te ees­ni­me­dest: Rod Phil­lips, Gail Da­vis (Phil­lips) ja Neil Phil­lips, kes korraldasid esi­me­se ro­gai­ni.

Eelmine artikkelKui­das las­te õr­na nah­ka päi­ke­se eest kaits­ta
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la las­te su­ve­lu­ge­mi­se võist­lu­sel osa­le­jaid li­gi 70