Hü­vi­ti­s har­ju­tus­väl­ja­de eest

14

Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil asuv kesk­po­lü­goon ja ka Ani­ja val­da ula­tuv Sood­la har­ju­tus­vä­li koos mõ­jua­la­de­ga ehk Põh­ja-Ees­ti har­ju­tu­sa­la hõl­mab kok­ku li­gi­kau­du 30 000 hek­ta­rit.
Kait­se­väe ja Kait­se­lii­du kor­ral­da­ta­vad lask­mis- ja muu­dest har­ju­tus­test tu­le­ne­vad häi­rin­gud on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud sel­le ala­ga piir­ne­va­te ning ka lähemate kü­la­de ela­ni­ke üks põ­hi­li­ne mu­re. Sel tee­mal on se­ni pee­tud koo­so­le­kuid val­da­valt Har­ju­maal Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las.

Selt­sin­gu Loo­dus, Ini­me­ne, Sõ­ja­vä­gi al­ga­tu­sel toi­mus eel­mi­sel nä­da­lal rah­va­koo­so­lek Lää­ne-Vi­ru­maal Kad­ri­na val­las, osa­le­jaid oli roh­kem ka Ta­pa val­last. Rää­gi­ti kait­se­mi­nis­tee­riu­milt val­da­de­le maks­ta­vast hü­vi­ti­sest, mi­da koo­so­le­kul ni­me­ta­ti ta­lu­mis­ta­suks. Jõu­ti tõ­de­mu­se­ni, et hü­vi­tist ei ar­vu­ta­ta õig­la­selt, sel­le peaks suu­na­ma häi­rin­gu­piir­kon­da ning Ani­ja, Kuu­sa­lu, Kad­ri­na ja Ta­pa val­la­ju­hid võik­sid ühi­selt koos ko­ha­li­ke ko­da­ni­ke­ühen­dus­te­ga taot­le­da hü­vi­ti­se mää­ra­mi­se põ­hi­mõ­te­te muut­mist.

Eelmine artikkelKeh­ra Koss 2024 esi­koht läks Aeg­vii­tu
Järgmine artikkelAni­ja val­las oli 8. las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val