Hoo­li­vus kui inim­väär­tus

1448
AR­VI KA­RO­TAM, Ani­ja val­la­va­nem
AR­VI KA­RO­TAM,
Ani­ja val­la­va­nem

Ke­vad oma lin­nu­lau­lu ja loo­du­se tär­ka­mi­se­ga te­ki­tab pal­ju po­si­tiiv­seid emot­sioo­ne. Hea­meel on nä­ha, et ma­ja­de ja ko­duae­da ümb­ru­se eest hoo­lit­se­mi­ne muu­tub aas­ta-aas­talt pa­re­maks. Ke­va­dis­teks hea­kor­ra­töö­deks ei pea kä­sud ega juht­nöö­rid tu­le­ma val­la­ma­jast. Oo­ta­me, et ela­ni­kud pa­ne­vad ke­vad­ko­ris­tus­tel ise käed kül­ge.

Tu­hat tä­nu kõi­gi­le nei­le, kes osa­le­sid Ani­ja Lü­li­ti pro­jek­ti­de väl­ja­mõt­le­mi­sel ja el­lu­vii­mi­sel. See oli tõe­li­ne ko­da­ni­kual­ga­tu­se üri­tus, mil­le tu­le­mus­test saa­me tä­na ühes­koos rõõ­mu tun­da. Ku­na sel­lel aas­tal oli üks koos­töö­part­ner ja toe­ta­ja maail­ma suu­ri­maid vär­vi­toot­jaid Ak­zo­No­bel, te­gin nei­le et­te­pa­ne­ku koos­tööd jät­ka­ta. Nii saab­ki teoks hea­kor­ra­pro­jekt „Ani­ja vär­vib“. Sel­les osa­le­mi­ne loob meie ela­ni­ke­le või­ma­lu­sed soo­dus­tin­gi­mus­tel os­ta vär­ve, maal­ri­töö­riis­tu ma­ja­fas­saa­di­de vär­vi­mi­seks ning ma­ter­ja­le ae­da­de ehi­tu­seks. Loo­da­me, et sü­gi­seks on meil roh­kes­ti sil­ma­rõõ­mu ja vär­vi­ki­re­vust. Hoo­li­vus ja hool­sus käi­vad siin kä­si­käes.

Eel­mi­sel nä­da­lal kü­las­tas Ani­ja val­da Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid, kes on rii­gi­pea­na võt­nud oma sü­da­me­a­s­jaks, et hoo­li­vus oleks meie üks olu­li­sem inim­väär­tus. Val­la­va­ne­ma, abi­kaa­sa ja isa­na olen se­da põ­hi­mõ­tet jär­gi­nud kõi­gis oma te­ge­mis­tes ja püüd­nud eda­si an­da ka oma kol­lee­gi­de­le. Rõõ­mu teeb, et jär­jest roh­kem ole­me saa­nud val­lae­la­ni­kelt po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det sot­siaal­töö­ta­ja­te, ta­ris­tus­pet­sia­lis­ti ja pal­ju­de teis­te kol­lee­gi­de tub­li töö koh­ta.

Ole­me püüd­nud iga val­la­ela­ni­ku pöör­du­mi­se­le või mu­re­le rea­gee­ri­da ja lei­da po­si­tiiv­seid la­hen­du­si. Tõ­si, ala­ti ei pii­sa heast tah­test, va­ja on lei­da ka va­ja­lik ra­ha­sum­ma. Tä­na­sed olu­li­sed märk­sõ­nad val­laee­lar­ves on hool oma las­te ja rah­va ter­vi­se eest. Lä­hi­päe­va­del hak­ka­me re­no­vee­ri­ma Keh­ra ter­vi­se­kes­kust ja Ala­ve­re las­teae­da, mis peak­sid sü­gi­seks ava­ma oma uk­sed uuen­da­tu­na.

Meie val­la üks suu­ri­maid väär­tu­si on kau­nis loo­dus. Jär­jest roh­kem ini­me­si nii Ees­tist kui vä­lis­maalt kü­las­tab Kõr­ve­maa loo­dus­kau­neid koh­ti. Mais toi­muv mit­me tu­han­de osa­võt­ja­ga Ro­he­lis­te rat­ta­retk saab al­gu­se ja lõ­peb Ani­ja mõi­sas. Hoid­kem oma kau­nid pai­gad ja ko­duümb­ru­sed puh­ta­na, et võik­si­me pak­ku­da kü­la­lis­te­le rõõ­mu ja sil­mai­lu.

Vii­mas­tel aas­ta­tel ole­me sa­du tu­han­deid eu­ro­sid in­ves­tee­ri­nud val­la tee­des­se. Kah­ju on vaa­da­ta, kui värs­kelt kor­ras­ta­tud tee­pee­nar­del on ja­la­jäl­jed või veel hul­lem – au­to­de­ga sis­se sõi­de­tud roo­pad.

Eral­di ta­han pea­tu­da ko­du­loo­ma­de hoid­mi­se ja pi­da­mi­se kul­tuu­ril. Nä­hes koe­rao­ma­nik­ke oma lem­mik­loo­ma­ga ja­lu­ta­mas, olen kor­du­valt mär­ga­nud, et loo­ma väl­ja­hei­ted jää­vad mu­ru­le või kõn­ni­tee­le. Hool­sal koe­rao­ma­ni­kul on sel­leks pu­huks kaa­sas väi­ke ki­le­kott. Kah­juks on meil ka ela­nik­ke, kes jä­ta­vad lem­mik­loo­mad saa­tu­se hoo­leks. Val­la­va­lit­sus ku­lu­tab igal aas­tal tu­han­deid eu­ro­sid pe­re­me­he­ta ko­du­loo­ma­de vii­mi­seks var­ju­pai­ka. Loo­dan, et ko­du­kan­di ava­li­kus ruu­mis puh­tu­se hoid­mi­ne muu­tub iga­päe­va­seks elu­nor­miks, jät­kuks vas­tu­tus­tund­lik­kust lem­mik­loo­ma­de eest hoo­lit­se­mi­sel.

Hoia­me ja hoo­li­me üks­tei­sest ning meie val­la kau­nist loo­dus­kesk­kon­nast!

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sas tu­leb sünd­mus­te­roh­ke su­vi
Järgmine artikkelAeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se pro­jek­ti­han­ge nur­jus