Hoia­me ke­va­de tu­leo­hu­tu!

935
REI­LI KULL,  Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­bü­roo ju­ha­ta­ja

REI­LI KULL, 
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­bü­roo ju­ha­ta­ja

Ilu­sad ja soo­jad il­mad pa­ne­vad meid ik­ka ja jäl­le mõt­le­ma sel­lest, mi­da kõi­ke peaks ko­duae­da­des ja maa­ko­du­des te­ge­ma. Pääst­ja­te­le mee­nuvad seo­ses soo­ja­de il­ma­de­ga kah­juks ka eel­mi­sel su­vel toi­mu­nud sel­le küm­nen­di suu­rim met­sa­tu­le­kah­ju Vi­ki­pa­lus ning ula­tus­li­kud ku­lu­põ­len­gud üle Ees­ti.  Sel­leks, et tao­li­si suur­te kah­ju­de­ga tu­leõnnetusi ära hoi­da, saa­me me ise vä­ga pal­ju ära te­ha.

Märt­si­kuu tõi en­da­ga kaa­sa ku­lu­põ­len­gu­te hooa­ja al­gu­se. Olid ju­ba ka esi­me­sed suu­re­mad põ­len­gud, kus kor­ra­ga põ­les 6 hek­ta­rit ku­lu. Ku­lu­põ­len­gu­te põh­ju­seid on küll vä­ga kee­ru­li­ne väl­ja sel­gi­ta­da, kuid suu­re­mal osal juh­tu­del on nen­de ta­ga ik­ka­gi ini­me­sed ise. Ula­tus­lik põ­leng võib al­gu­se saa­da len­du läi­nud sä­de­mest või kor­ra­li­kult kus­tu­ta­ma­ta suit­su­ko­nist, mis­tõt­tu tu­leb loo­du­ses nii lah­ti­se tu­le kui ka moo­tor­sõi­du­ki­te­ga ol­la vä­ga et­te­vaat­lik, se­da eri­ti siis, kui on pi­kalt ol­nud kuiv.

Li­saks hä­vi­ne­va­le tai­mes­ti­ku­le või­me me tead­ma­tu­sest ja hoo­le­tu­sest tu­le­ne­valt oh­tu sea­da ka tai­mes­ti­kus ela­vad lin­nud, loo­mad ja pu­tu­kad. Nii ta­sub loo­du­ses ol­les ala­ti mõel­da ka nen­de­le, kes ise en­nast kaits­ta ei saa ning kel­le ko­du võib ini­me­se et­te­vaa­ta­ma­tu­se tõt­tu hä­vi­ne­da.

Oht­li­kuks võib osu­tu­da ka lõ­ke, mis on jäe­tud jä­re­le­val­ve­ta või mil­le te­ge­mi­sel ei ole jär­gi­tud ohu­tus­nõu­deid. Et väl­ti­da lõk­kest al­gu­se saa­vaid tu­le­kah­ju­sid, tu­leb mee­les pi­da­da mit­meid reeg­leid. Kõi­ge­pealt on olu­li­ne, et lõk­ke­koht oleks hoo­ne­test ohu­tus kau­gu­ses, sest len­du läi­nud sä­de­med või­vad maja süü­da­ta. Al­la meet­ri­se lä­bi­mõõ­du­ga lõ­ke peab hoo­nest ole­ma vä­he­malt 8 meet­ri kau­gu­sel, roh­kem kui ühe­meet­ri­se lä­bi­mõõ­du­ga lõ­ke peab ohu­tu­se ta­ga­mi­seks asu­ma hoo­nest vä­he­malt 15 meet­ri kau­gu­sel. Lõ­ket tu­leb val­va­ta ja sel­le lä­he­du­ses hoi­da kus­tu­tus­va­hen­deid, näi­teks 10liit­rist ämb­rit vee­ga või tu­le­kus­tu­ti. Lõk­ke­ko­ha ümb­rus tu­leb pu­has­ta­da kui­va­nud tai­me­dest, oks­test ning muust põ­le­vast ma­ter­ja­list. Lõ­kke­koht peab ole­ma pii­ra­tud ki­vi­de või pin­na­se­val­li­ga. En­ne lõk­ke süü­ta­mist tu­leb kind­las­ti veen­du­da, et seal ei oleks mõnd tal­veu­nes ma­ga­vat loo­ma või lin­du, näi­teks sii­li või hiirt.

Lõ­ket to­hib te­ha vaid nõr­ga tuu­le kor­ral ehk ju­hul, kui tuu­le kii­rus on al­la 5,4 meet­ri se­kun­dis. Lõk­kel tu­leb ini­me­se valv­sa pil­gu all las­ta täie­li­kult ära põ­le­da või tu­leb see kus­tu­ta­da.
Li­saks tu­leb mee­les pi­da­da, et lõk­kes to­hib põ­le­ta­da ai­nult kui­va ja im­mu­ta­ma­ta pui­tu, ok­si, ki­le­ta­ma­ta pap­pi ja pa­be­rit ning muud tööt­le­ma­ta loo­dus­lik­ku ma­ter­ja­li. Mööb­lit, im­mu­ta­tud või vär­vi­tud pui­tu, reh­ve, plas­ti­kut või rii­deid ei to­hi lõk­kes­se vi­sa­ta, ku­na nen­de põ­le­ta­mi­se­ga mür­gi­ta­me ot­se­selt loo­dust ja ini­me­si. Kind­las­ti ei to­hiks lõk­kes­se vi­sa­ta kõi­ke, mis tu­leb ke­va­di­se suur­pu­has­tu­se­ga keld­rist ja pöö­nin­gult la­ge­da­le, ku­na oht­li­ke jäät­me­te põ­le­ta­mi­sel te­kib mär­ki­mis­väär­selt suur hulk mür­gi­seid heit­gaa­se.

Te­gu on liht­sa­te reeg­li­te­ga, mi­da järgi­des an­na­me me kõik suu­re pa­nu­se Ees­ti tu­leo­hu­tu­maks muut­mi­se­le ning elu­de, va­ra ja kesk­kon­na pääst­mi­se­le.

Se­da, kui suur tu­leoht on Ees­ti eri piir­kon­da­des, saab vaa­da­ta in­ter­ne­tis tu­leo­hu­kaar­dilt, mis asub aad­res­sil http://kodutuleohutuks.ee/tuleoht-metsades/.

Eelmine artikkelAeg­vii­du õpi­la­ne IND­REK NOOR või­tis puu­kä­si­töö kon­kur­si
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on va­li­tud