Heli Lau­lus­tuu­dio nais­koor loo­di aas­ta ta­ga­si

737
He­li Lau­lus­tuu­dio nais­koor ja ju­hen­da­ja HE­LI KA­RU (ta­ga­reas pa­re­malt kolmas).

He­li Lau­lus­tuu­dio nais­koo­ris lau­la­vad õpi­la­sed ja noo­red nai­sed, laul­ma ha­ka­ti koos aas­ta ta­ga­si. Laul­jad ni­me­ta­vad koo­ri ris­tie­maks Me­ri­li Küt­ti, kes läks eel­mi­sel ke­va­del oma lau­luõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru juur­de ja kü­sis, kas tal ae­ga on. He­li Ka­ru kir­jel­dab, kui­das vas­tas, et na­gu ala­ti, ae­ga po­le. Hil­jem hak­kas ju­tua­ja­mi­se pea­le mõt­le­ma ja kü­sis üle. Kui kuu­lis, et soov on min­na lau­lu­peo­le, oli see te­ma jaoks sü­tik, mis pa­ni te­gut­se­ma.

Koo­ris on laul­jaid Ani­ja, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­last – Raa­si­ku koo­li vi­list­la­si, He­li Lau­lus­tuu­dio va­ne­maid laul­jaid ja lau­lu­las­te ema­sid ning di­ri­gen­di tut­ta­vaid ja kol­lee­ge. Sa­ma­dest val­da­dest on laul­jad ka kolm aas­tat ta­ga­si asu­ta­tud Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ris, kel­le­ga võe­ti pä­rast noor­te lau­lu­pi­du ees­märk jõu­da üld­lau­lu­peo­le.

He­li Lau­lus­tuu­dio nais­koor ja Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor on sel­lel hooa­jal pal­ju koos esi­ne­nud, sest se­da või­mal­da­sid lau­lu­peo­re­per­tuaa­ri ühend­koo­ri­lau­lud.

He­li Ka­ru: „Mul on pikk siht sil­me ees mõ­le­ma koo­ri­ga. Tä­na­päe­val, kus kõi­gil on pal­ju te­ha, ol­lak­se vä­ga hõi­va­tud, võib koor edu­kalt te­gut­se­da pro­jek­ti­töö mee­to­dil. Nen­de ka­he koo­ri­ga on pro­jekt­koo­ri va­riant end õi­gus­ta­nud. Töö­mee­to­did on tei­sed, eel­dab usal­dust, roh­kem töö­ta­tak­se ise­seis­valt ja grup­pi­des. Pro­jekt­koo­ri pu­hul po­le sur­vet, et peab pi­de­valt proo­vi­des osa­le­ma.“

Ta tun­nus­tab tub­li­sid nais­koo­ri­laul­jaid, kes jõud­sid aas­ta­ga lau­lu­peo­le – esi­me­sed proo­vid näi­ta­sid, et nais­koo­ri oleks või­nud kir­ja pan­na va­lik­koo­ri­de ni­me­kir­ja. Kuid esial­gu ei tead­nud loo­da­va koo­ri ta­set, hil­jem oli täh­taeg möö­das.

Pea­le nen­de ka­he koo­ri viis He­li Ka­ru juu­be­li-üld­lau­lu­peo­le veel Raa­si­ku põ­hi­koo­li pois­te­koo­ri ja las­te­koo­ri, kes osa­les ka va­lik­koo­ri­na.

Eelmine artikkelTAA­VI ES­KO: „Ole­me abi­kaa­sa­ga mõ­le­mad lau­lu­peo us­ku.“
Järgmine artikkelSõnumitoojas 10. juulil