HEI­NO JU­NO­LAI­NEN: „Mi­nu üle­san­ne on ta­ga­da Kuu­sa­lu val­la­ma­jas töö­ra­hu.“

1655
Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma asen­da­ja HEI­NO JU­NO­LAI­NEN.
Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma asen­da­ja HEI­NO JU­NO­LAI­NEN.

„Ur­mas Kirt­si on vä­ga suur­te ko­ge­mus­te­ga val­la­juht. Mu sii­ras res­pekt, et ta on po­lii­ti­lis­te tuul­te kius­te se­da ame­tit suut­nud aas­taid pi­da­da. Kuu­sa­lu vald on ol­nud hoi­tud, kui­gi loo­mu­li­kult võib ala­ti pa­re­mi­ni te­ha. Üks etapp val­la aren­gus on nüüd möö­das, sel­lest ei to­hiks sol­vu­da ega ki­bes­tu­da. Juh­ti­misp­rot­ses­sid on tsük­li­li­sed. Kui ju­hi­na ki­pud end kor­da­ma ja li­sa juur­de an­da ei ole, siis ilm­selt on aeg te­ha ruu­mi teis­te­le,“ üt­les Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma asen­da­ja Hei­no Ju­no­lai­nen Sõ­nu­mi­too­ja­le möö­du­nud ree­del, kui oli sel­les ame­tis teist päe­va.

Hei­no Ju­no­lai­nen sõ­nas, et täi­dab val­la­va­ne­ma ame­tit ko­ge­mu­se baa­sil, mis on li­gi viie kuu jook­sul val­la­va­lit­su­se liik­me­na tek­ki­nud: „Es­malt tut­vu­sin val­la­ma­ja töö­ta­ja­te ja nen­de te­ge­vus­te­ga ning tut­vus­ta­sin en­nast. Siia­ni oli see või­ma­lus eri­ne­va­tel põh­jus­tel puu­du­nud. Val­la­va­lit­su­se is­tun­gi­tel tut­vus­tas eel­nõu­sid ena­mas­ti Ur­mas Kirt­si. Va­ja­du­sel käi­sid mõ­nin­gaid tee­ma­sid tut­vus­ta­mas osa­kon­da­de ju­hid.“

Hei­no Ju­no­lai­nen li­sas, et te­ma üle­san­ne on ta­ga­da val­la­ma­ja töö jär­je­pi­de­vus, sel­leks va­ja­li­ku töö­ra­hu ning kind­lus­tun­de töö­ta­ja­tes: „Näen, et val­la­ma­ja ini­mes­tes on pal­ju roh­kem, kui se­da on las­tud väl­ja pais­ta. Tu­leb an­da mak­si­maal­selt va­ba­dust oma üle­san­ne­te täit­mi­sel. Vald on suur, tu­leb usal­da­da vald­kon­na juh­te. Nii amet­ni­ke kui ko­gu Kuu­sa­lu val­la pot­sent­siaa­li peaks se­ni­sest roh­kem ära ka­su­ta­ma val­la ela­ni­ke­ tee­nin­da­mi­sel.“

Ehk­ki vo­li­ko­gu ot­sus­tas 17. jaa­nua­ril, et val­la­va­lit­sus on viie­liik­me­li­ne, on kaks abi­val­la­va­ne­mat val­la­va­lit­su­se koos­sei­su kin­ni­ta­ma­ta. Val­la põ­hi­mää­ru­se jär­gi peab val­la­va­lit­sus ole­ma vä­he­malt kol­me­liik­me­li­ne. Seo­ses Ur­mas Kirt­si ame­tist ta­gan­da­mi­se­ga ka­he­liik­me­li­seks jää­nud val­la­va­lit­sus ei saa ot­su­seid vas­tu võt­ta. Val­la­va­ne­ma asen­da­ja tõ­des, et sel­lest mõn­da ae­ga mi­da­gi ei juh­tu, sra­tee­gi­li­si ot­su­seid lan­ge­tab val­la­va­lit­sus pä­rast uue val­la­va­ne­ma va­li­mist.

Hei­no Ju­no­lai­ne­ni lap­se­põl­ve­ko­du oli Kuu­sa­lu ale­vi­kus, Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­tas ta esi­me­ses len­nus 1977. aas­tal. Tal on Tar­tu Üli­koo­li õi­gus­tea­dus­te eria­la dip­lom, te­gut­seb õi­gus­nõus­ta­jana oma õi­gus­bü­roos. Elab pe­re­ga lin­na­ko­dus Tal­lin­nas ja ka maa­ko­dus Kuu­sa­lu val­las Ka­sis­pea kü­las ning on Ka­sis­pea Kü­la­selt­si asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge.

Vali­mis­lii­tu­de esin­da­ja­te kom­men­taa­rid

SULEV VALD­MAA, EK­RE: „EK­RE ni­me­ki­ri dek­la­ree­ris ok­toob­ris va­li­mis­tel, et ei soo­vi Kuu­sa­lu se­ni­se val­la­va­ne­ma jät­ka­mist. Val­la­va­ne­ma kon­kur­si tu­le­mus oli meie jaoks oo­ta­ma­tu, sest meie tea­da Ur­mas Kirt­si kan­di­daa­ti­de eel­va­li­mist kor­ral­da­nud ko­mis­jo­nis kol­me pa­re­ma hul­ka ei pää­se­nud. Ül­la­tus oli, et ta oli vo­li­ko­gu et­te kut­su­tud. Veel suu­rem ül­la­tus, et va­li­ti taas val­la­va­ne­maks.
Me oma sei­su­koh­ta muut­nud po­le, hää­le­ta­si­me 8 aas­tat jär­jest val­la­va­ne­maks ol­nud Ur­mas Kirt­si um­bu­sal­da­mi­se poolt. Kui ilm­nes, et ava­tud juh­ti­mi­se le­ping ei toi­mi, kon­sul­tee­ri­sin EK­RE ni­me­kir­ja ni­mel kõi­gi ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te­ga, et saa­da um­mik­sei­sust väl­ja. Ka Ühi­se­le Ko­du­le sai teh­tud et­te­pa­nek, et Kirt­si peaks val­la­va­ne­ma ko­halt taan­du­ma, saaks koos­töös eda­si min­na.
Olin 30. mai vo­li­ko­gu is­tun­gi ajal põ­hi­töö tõt­tu vä­lis­maal ja vo­li­ko­gus vo­li­tu­sed pea­ta­nud, et EK­RE tool ei jääks tüh­jaks. Sta­tis­ti­li­selt sai mi­nust uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­se  kaa­lu­keel. Uue või­ma­li­ku val­la­va­ne­ma soov oli oo­da­ta ära, ku­ni mu vo­li­tu­sed taas­tu­vad. Olen val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di­ga nüüd kõ­ne­le­nud ja koh­tu­nud. Loo­dan vä­ga, et ta suu­dab Kuu­sa­lu val­la kee­ru­li­sest olu­kor­rast väl­ja tuua.“  

MARGUS SOOM, Reformierakond: „Ühinesin umbusaldajatega. Uus koostööleping on allkirjastatud. See on praeguse volikogu parim koostöökooslus, oleks võinud alata kohe pärast valimisi. Kõik osapooled soovisid uut, läbipaistvat, majanduslikult põhjendatud juhtimist. Reformierakonnale on esmatähtsad Kuusalu kooli renoveerimine ja külatänavate korrastamine.“

KRISTO PALU, Üks Kuusalu Vald: „Valimisliidud Üks Kuusalu Vald, Arenev Kuusalu Vald ning EKRE ja Reformierakond on uue koostöö kokku leppinud, võimuliit on volikogus 10 häälega. Kokku on lepitud ka me kandidaadid volikogu juhtimiseks ning vallavanema ja vallavalitsuse osas. Kolmapäeval on tõehetk.“

MADIS JÕGI, Arenev Kuusalu Vald: „Loodan, et umbusaldamisega liitunutel on tekkinud ühte sammu käimine, et koostöö sujub ja saame kolmapäeval Kuusalu vallale uue vallavanema, vallavalitsuse, volikogu esimehe.“

VÄR­NER LOOTS­MANN, Kes­ke­ra­kond: „Jäin um­bu­sal­dus­hää­le­tu­sel era­poo­le­tuks, ei saa um­bu­sal­da­da il­ma val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di­ta. Küm­ne häält peaks ole­ma vo­li­ni­kel koos ja või­ma­lik va­li­da uus val­la­va­nem. Ehk saa­bub lõ­puks aeg, kus se­ga­du­sed lõ­pe­vad ja Kuu­sa­lu val­las ha­ka­tak­se töö­le.“

KAL­MER MÄRT­SON, Ühi­ne Ko­du: „Va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du ei ole prae­gu ol­nud kel­le­ga­gi lä­bi rää­ki­da. Vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he ko­ha va­bas­ta­si­me ning tei­si­päe­val aru­ta­me, kas pa­ne­me ma­ha ka ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ame­tid.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku kä­si­pal­lu­rid lõ­pe­ta­sid esi­me­se hooa­ja spor­di­päe­va­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las on sat­tu­nud sa­ma­le aja­le eri raie­tööd