HC Keh­ra jät­kab Ees­ti MV 4., Aru­kü­la/Au­den­tes 7. ko­halt

926

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel lä­heb mul­lu­ne hõ­be, HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per uue aas­ta esi­mes­te­le män­gu­de­le vas­tu 4. ko­halt (13 punk­ti) ning Aru­kü­la/Au­den­tes 1 punk­ti­ga 7. ko­halt.

Meist­ri­võist­lus­te käe­so­le­va hooa­ja 7. män­gus alis­tas Keh­ra mees­kond ko­du­saa­lis noor­test män­gi­ja­test koos­ne­va Aru­kü­la/Au­den­te­se 36:18. Ava­poo­l­aja või­tis Keh­ra ko­gu­ni 18:4, tei­se poo­la­ja al­gus oli ta­sa­vä­gi­sem, sel­le esi­me­se vee­rand­tun­ni jook­sul vis­kas kumb­ki võist­kond 9 vä­ra­vat. See­jä­rel läks ko­du­mees­kond taas eest ja saa­vu­tas suu­res­koo­ri­li­se või­du. Võõr­lee­gio­nä­rid Ab­del Dja­lil Mac­hou ja An­ton Bo­rovs­ki vis­ka­sid Keh­ra ka­suks kumb­ki 6 vä­ra­vat, Mar­tin Ne­rut ja Ind­rek Nor­mak 5. Kao­ta­ja­te re­sul­ta­tiiv­seim oli Ti­mo Rau­kas 5 vä­ra­va­ga. Ka järg­mi­ses, tei­se rin­gi esi­me­ses män­gus, 22. no­vemb­ril SK Ta­pa vas­tu, sai HC Keh­ra kind­la 44:26 või­du. Ava­poo­laeg või­de­ti 20:14 ning tei­sel poo­la­jal suu­ren­da­ti edu veel­gi. Ab­del Dja­lil Mac­hou vis­kas 12, Kas­par Lees 10 ja Mar­tin Ne­rut 9 vä­ra­vat.

Üle­jää­nud kol­mes möö­du­nud aas­ta lõ­pus toi­mu­nud män­gus Keh­ral enam nii häs­ti ei läi­nud. 30. no­vemb­ril kao­ta­ti Põl­va Ser­vi­ti­le 34:25. Ka ava­poo­la­ja või­tis Ser­vi­ti – 17:13. Ab­del Dja­lil Mac­hou vis­kas 7, Ind­rek Nor­mak 6, Dmõt­ro Jan­kovs­ki 4 vä­ra­vat. 7. det­semb­ril pi­di HC Keh­ra tun­nis­ta­ma ka tei­se Lõu­na-Ees­ti mees­kon­na, kõrg­lii­ga uus­tul­nu­ka Coop Põl­va pa­re­must – vas­tu tu­li võt­ta napp 31:32 kao­tus. Kui­gi män­gu al­gus kul­ges võrd­selt, hak­kas Coop eest re­bi­ma ja esi­me­se poo­la­ja võit­sid ko­du­saa­lis män­gi­nud põl­va­kad 19:12. Tei­sel poo­la­jal kas­va­ta­ti edu veel­gi ja 41. mi­nul juh­tis ko­du­mees­kond ju­ba 24:15. See­jä­rel hak­kas Keh­ra va­het jõud­salt vä­hen­da­ma, kuid siis­ki tu­li vas­tu võt­ta mi­ni­maal­ne kao­tus. Keh­ra re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na vis­kas Kas­par Lees 9 vä­ra­vat.
Aas­ta vii­ma­ne meist­ri­võist­lus­te mäng, mis toi­mus Keh­ras 13. det­semb­ril Vil­jan­di HC­ga, lõp­pes 30:30 vii­gi­ga. Kui­gi Keh­ra läks 5:3 juh­ti­ma, oli pä­rast va­hes­pur­ti 9:7 ees hoo­pis Vil­jan­di. Ka va­hea­ja­le min­di Vil­jan­di 17:14 edu­sei­sus. Tei­sel poo­la­jal ka­su­tas Keh­ra ära 4mi­nu­ti­list ar­vu­list üle­kaa­lu ning 40. mi­nu­til oli tab­lool 20:20 vii­gi­seis. Ta­sa­vä­gi­ne mäng jät­kus lõ­pu­ni. Ind­rek Nor­mak vis­kas 7, Dmõt­ro Jan­kovs­ki 6 ja Kas­par Lees 5 vä­ra­vat.
Aru­kü­la/Au­den­tes, kes ava­rin­gi vii­ma­ses män­gus oli kao­ta­nud HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per võist­kon­na­le, kao­tas tei­se rin­gi esi­me­ses män­gus 22. no­vemb­ril mul­lu­se­le 3. ko­ha mees­kon­na­le Vil­jan­di HC-le vaid 31:33. Kui­gi esi­me­se vee­rand­tun­ni jä­rel juh­ti­sid mul­gid 9:5, ei saa­nud nad 10 mi­nu­ti jook­sul ain­sat­ki vä­ra­vat ning Aru­kü­la/Au­den­tes läks juh­ti­ma 12:10. Ka poo­la­ja või­tis Aru­kü­la/Au­den­tes 15:14. Tei­sel poo­la­jal põ­nev mäng jät­kus, lõ­puks õn­nes­tus ko­ge­ne­nud mees­tel end maks­ma pan­na. Aru­kü­la/Au­den­te­se pa­ri­ma­te­na vis­ka­sid And­re Sild 7 ning Mar­kus Oli­ver Mä­do ja Ti­mo Rau­kas 6 vä­ra­vat.
Ka Aru­kü­la/Au­den­te­se järg­mi­ne mäng 29. no­vemb­ril HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti vas­tu kul­ges üs­na ta­sa­vä­gi­selt ning lõ­puks tu­li vas­tu võt­ta 28:30 kao­tus. Ava­poo­la­ja või­tis Viim­si 14:11, tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus Aru­kü­la/Au­den­te­sel va­he va­he­peal vä­hen­da­da mi­ni­maal­seks, kuid vii­gi­ni ei jõu­tud. Mar­kus Oli­ver Mä­do vis­kas noor­te mees­kon­na pa­ri­ma­na 8 vä­ra­vat. Järg­mi­ses, 6. det­semb­ril toi­mu­nud män­gus, jäi Aru­kü­la/Au­den­tes suu­relt 24:39 al­la HC Tal­linn mees­kon­na­le. Kui­gi ju­ba esi­me­sel poo­la­jal said tal­lin­la­sed kii­res­ti viie vä­ra­va­ga et­te ja võit­sid poo­la­ja 16:11, toi­mus lõp­lik mur­rang tei­se poo­la­ja al­gu­ses, kui Aru­kü­la/Au­den­tes ei suut­nud 7 mi­nu­ti­ga vi­sa­ta üh­te­gi vä­ra­vat ning vas­ta­sed ta­ba­sid sa­mal ajal 5 kor­da. Mar­kus Oli­ver Mä­do vis­kas kao­ta­ja­te ka­suks 6, And­re Sild ja Kert Lii­nat 4 vä­ra­vat.
Eel­mi­se aas­ta vii­ma­ses meist­ri­lii­ga män­gus kao­tas Aru­kü­la/Au­den­tes 28:34 Coop Põl­va­le. Põl­va mees­kond läks kii­res­ti oma teed ning või­tis ava­poo­la­ja ju­ba 18:10. Tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus ta­gaa­ja­ja­tel va­he vä­hen­da­da mi­ni­maal­selt 5 vä­ra­va­le, roh­ke­mat ei suu­de­tud. Krist­jan Järv vis­kas kao­ta­ja­test 5, Karl Mar­tin Kiis ja Ti­mo Rau­kas 4 vä­ra­vat.
Meist­ri­võist­lu­si ju­hib tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti 22 punk­ti­ga, Vil­jan­dil on 15, Tal­lin­nal 14, Keh­ral 13, Coop Põl­val 12, Viim­sil 10 ning Aru­kü­la/Au­den­te­sel ja Ta­pal 1 punkt.
Uue aas­ta esi­me­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te män­gu peab HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per tu­le­val nel­ja­päe­val, 18. jaa­nua­ril Viim­sis HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­ga, Aru­kü­la/Au­den­tes võõ­rus­tab päev va­rem, 17. jaa­nua­ril, SK Ta­pa võist­kon­da.

Eelmine artikkelSpordiuudis
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus loo­sis Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­sed