HC Keh­ra ja Aru­kü­la/Au­den­tes jät­ka­vad võist­le­mist Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel

1286

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kä­si­pal­lis pää­se­sid nii HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp & Pa­per kui ka Aru­kü­la/Au­den­tes vee­rand­fi­naa­li.

Aru­kü­la/Au­den­tes män­gis kol­ma­päe­val, 20. sep­temb­ril Aru­kü­las HC Tal­linn 2 võist­kon­na­ga vii­ki 25:25 (9:12), kuid ka­he män­gu kok­ku­võt­tes oli pa­rem 54:52 Aru­kü­la/Au­den­tes ning pää­ses ka­hek­sa pa­re­ma hul­ka. Kor­dus­mäng al­gas jõu­li­selt ja üs­na ta­sa­vä­gi­selt, kuid siis re­bis pea­lin­na mees­kond et­te ja või­tis ava­poo­la­ja. Tei­sel poo­la­jal jäid võõ­rus­ta­jad ko­gu­ni 6vä­ra­va­lis­se kao­tus­sei­su, kuid siis vis­ka­sid 9 vä­ra­vat jär­jest ja läk­sid oma­kor­da män­gu juh­ti­ma. Lõ­puks suu­tis HC Tal­linn män­gu vii­gis­ta­da. Aru­kü­la/Au­den­te­se re­sul­ta­tiiv­seim oli 17aas­ta­ne Karl Mar­tin Kiis 6 vä­ra­va­ga, neist ne­li vis­kas ta vii­ma­se 10 mi­nu­ti jook­sul.

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp­&Pa­per kao­tas ree­del, 22. sep­temb­ril tei­ses män­gus noo­re­le Põl­va Coo­pi mees­kon­na­le ül­la­tus­li­kult 25:30 (11:19), kuid pää­ses ka­he män­gu kok­ku­võt­tes tu­le­mu­se­ga 60:58 eda­si vee­rand­fi­naa­li, ku­na esi­me­ne oma­va­he­li­ne mäng või­de­ti 35:28. Pä­rast kor­dus­män­gu ava­poo­la­ja 8vä­ra­va­li­se edu­ga lõ­pe­ta­nud Põl­va mees­kond suu­ren­das tei­sel poo­la­jal va­he ise­gi 12vä­ra­va­li­seks, kuid lõ­pus te­gi Keh­ra mees­kond võim­sa spur­di ja vä­hen­das va­he 5 vä­ra­va­le. Ind­rek Nor­mak vis­kas Keh­ra mees­kon­na ka­suks 7 vä­ra­vat.

Vee­rand­fi­naa­li koh­ta ja­hib ka Keh­ra duu­bel­mees­kond HC Keh­ra/Pri­mend, kel­le tei­ne mäng Põl­va/Arc­woo­di vas­tu on Keh­ras nel­ja­päe­val, 28. sep­temb­ril. Esi­me­se, 15. sep­temb­ril Põl­vas toi­mu­nud män­gu või­tis Lõu­na-Ees­ti mees­kond suu­relt 38:23 (19:9), keh­ra­las­te re­sul­ta­tiiv­seim oli 16aas­ta­ne Erik Pres­nov 7 vä­ra­va­ga.

Eelmine artikkelVal­la­va­nem – kas kon­kur­si­ga või era­kon­na ta­ga­toa kau­du?
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des