HC Keh­ra alis­tas Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­lis na­pilt Põl­va

1186

Pü­ha­päe­val, 12. märt­sil alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ko­du­saa­lis Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­li esi­me­ses män­gus na­pilt 27:26 (15:12) Põl­va Ser­vi­ti.
Kui­gi män­gu al­guses läks Põl­va mees­kond et­te, va­he­peal juh­tis 4 vä­ra­va­ga, kuu­lus esi­me­se poo­la­ja tei­ne poo­laeg Keh­ra­le ning va­hea­jaks oli ko­du mees­kond ees 15:12. Tei­sel poo­la­jal jäi Ser­vi­ti mees­kond 5 vä­ra­va­ga ta­ha, kuid võit­les va­he lõ­puks mi­ni­maal­seks. Keh­ra pa­ri­ma­na vis­kas Mar­ko Slas­ti­novs­ki 8 vä­ra­vat.
Keh­ra peat­ree­ner Ind­rek Lill­soo vä­lis­maal vii­bi­mi­se tõt­tu mees­kon­na või­du­kat män­gu ei näi­nud, Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi pre­si­dent, peat­ree­ne­rit asen­da­nud Priit Pa­jus kom­men­tee­ris: „Män­gu al­guses oli­me suur­tes ras­kus­tes, ei saa­nud oma lii­ku­mi­si toi­mi­ma, kuid edas­pi­di läks pa­re­maks. Ra­hu­le ei saa siis­ki jää­da, kui oli­me viie punk­ti­ga ees, oli või­ma­lu­si ena­maks.“
Ta kii­tis vä­ra­va­vaht Mi­ko­la Nau­mi head män­gu ja li­sas: „Kõik jäi lah­ti­seks, ühe­vä­ra­va­li­ne edu po­le suur, aga õn­neks Ees­tis ko­du­väl­ja­kuee­lis vä­ga suurt tä­hen­dust ei oma. Tee­me järg­mi­sel lau­päe­val kor­dus­män­gus Põl­vas kõik, et pä­rast aas­tast va­heae­ga Bal­ti lii­gas jäl­le fi­naal­ne­li­kus­se jõu­da.“
Bal­ti lii­ga esi­me­ne fi­naal­ne­li­kus­se pää­se­ja on Mins­ki SKA, kes alis­tas nä­da­la­va­he­tu­sel kaks kor­da jär­jest Do­be­le Te­na­xi.

Eelmine artikkelMil­li­seid sot­siaal­tee­nu­seid me oma­va­lit­su­sed pa­ku­vad
Järgmine artikkelKoha­lik al­ga­tusg­rupp on val­mis hal­da­ma Kol­ga Rah­va Ma­ja