Har­ju­maa aas­ta kü­la 2022 on LEE­SI

330
Lee­si kü­las 25. juu­nil 2022, kui ko­gu­kon­na taas­ta­tud kaup­lu­se­ma­ja hoo­vil esi­nes kont­ser­di­ga an­sam­bel Ku­ker­pil­lid. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL) aval­das eel­mi­sel nä­da­lal pres­si­tea­te maa­kon­na aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si tu­le­mus­test.

Har­ju­maa aas­ta kü­la tiit­li saab Lee­si kü­la Kuu­sa­lu val­last.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Ko­du­kant Har­ju­maa, HO­Li, Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­keskuse ning Har­ju­maa aas­ta kü­la 2020 esin­da­ja Visk­la kü­last Ko­se val­last.

Ko­mis­jo­ni kom­men­taa­ris on öel­dud, et Lee­si­le an­tud hääl­te pu­hul said olu­li­seks te­gu­sad ja et­te­võt­li­kud ini­me­sed, aga ka näh­ta­vad tu­le­mu­sed – erai­si­ku­te ra­ja­tud, kuid ava­li­kuks ka­su­tu­seks väi­ke­sa­dam; kor­ras­ta­tud rah­va­ma­ja; pro­fes­sio­naal­se­te vi­deo­ka­jas­tus­te­ga su­vi­sed kont­ser­did ja ai­nus oma­tao­li­ne al­ga­tus, Ees­tis ain­sa­na ko­gu­kon­na pee­tav pood ehk Lie­si Puod po­hi­ran­na mur­des, mi­da seal­kan­dis au­ga rää­gi­tak­se.

Lee­si kü­la esi­tas maa­kon­na aas­ta kü­la kon­kur­si­le Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Vei­ko Es­ken. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Nä­gin ju­hus­li­kult paar päe­va en­ne täh­tae­ga sot­siaal­mee­dias üles­kut­set ja tun­dus sel­leks õi­ge hetk ole­ma. Kü­la on vii­mas­tel aas­ta­tel ha­ka­nud ot­se­kui koos hin­ga­ma. Ini­me­sed on rõõm­sad, et­te­võt­li­kud, toe­ta­vad ühi­seid te­ge­vu­si ja mis põ­hi­li­ne, suht­le­vad oma­va­hel. Ai­nult nii saab üks ko­gu­kond õit­se­da ja see vää­rib tun­nus­ta­mist. Ole­me sel­le tun­nus­tu­se üle üli­malt rõõm­sad.“

Kon­kur­si an­kee­ti kir­ju­tas ta: „Sii­ralt usu­me, et see, mis vii­mas­tel aas­ta­tel on Lee­si kü­las toi­mu­nud, vas­tab Har­ju­maa aas­ta kü­la tin­gi­mus­te­le – kõik tööd ja te­ge­vu­sed on kest­lik­ku laa­di, väär­tus­ta­vad ol­nut ning ai­ta­vad ühen­da­da ko­gu­kon­di ja eri­ne­vaid põlv­kon­di. Se­da kõi­ke ik­ka sel­leks, et Ees­ti­maa tub­li­del ini­mes­tel oleks roh­kem põh­just kok­ku tul­la, ühes­koos väär­tust luua ja teh­tu üle rõõ­mu tun­da.“

Ko­mis­jon hin­das kü­la­sid esi­ta­tud an­kee­ti­de põh­jal ja käis ka ko­ha­peal. Aas­ta kü­la kan­di­daa­te oli ne­li, pea­le Lee­si veel Ka­ja­maa kü­la Sa­ku val­las, Uue­sa­lu kü­la Rae val­las ja Vää­na kü­la Har­ku val­las.

Lee­si ko­gu­kon­na­pood
Lee­sil on vii­ma­sed kolm su­ve pee­tud ko­gu­kon­na­poo­di. Kui poe­ma­ja en­di­ne oma­nik ot­sus­tas 2019. aas­ta sü­gi­sel kaup­lu­se­hoo­ne müü­ki pan­na, asu­ta­sid Ju­min­da pool­saa­re kü­la­dest li­gi 60 ini­mest MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus. Sa­ma ni­me­ga ühi­sus te­gut­ses ka üle sa­ja aas­ta ta­ga­si, kui ko­ha­li­kud ka­lu­rid ava­sid Lee­sil poe.

Taas­loo­dud Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus os­tis kolm aas­tat ta­ga­si poe­ma­ja kin­nis­tu ning hoo­net asu­ti taas­ta­ma oma jõu­du­de­ga. Kaup­lust peab ühi­su­se­le kuu­luv Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ. Pood hak­kas töö­le juu­list 2020, su­ve lõ­pu­ni oli ava­tud iga päev ja sep­temb­ris nä­da­la­va­he­tus­tel. Ka­hel vii­ma­sel hooa­jal töö­tas pood juu­nis, juu­lis ja au­gus­tis kõi­gil päe­va­del ning mai­kuus ja sep­temb­ris nä­da­la­va­he­tus­tel.

Lõp­pe­nud hooaeg oli MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus ju­ha­tu­se liik­me Ants Viir­maa sõ­nul ka­hest va­ra­se­mast veel edu­kam: „Ole­me tu­le­mu­se­ga ra­hul, käi­ve ula­tus üle 155 000 eu­ro, ko­gu­si­me poe­ma­ja taas­ta­mis­fon­di li­gi 15 000 eu­rot. And­si­me poes tööd ka­hek­sa­le ko­ha­li­ku­le noo­re­le. Ke­va­del ehi­ta­si­me eel­mi­sel hooa­jal teenitud ra­ha eest kaup­lu­se et­te ter­ras­si. Tä­na­vu tee­ni­tud ra­ha ta­ha­me ka­su­ta­da kõr­val ­seis­va kuu­ri taas­ta­mi­seks, sest see on kok­ku kuk­ku­mi­se ohus. Kuu­ri saa­me la­dus­ta­da õuea­la pin­gid ning ka­su­ta­da se­da ka kaup­lu­se lao­ruu­mi­na. Osa­le­si­me tä­na­vu Sa­ku Õl­le­te­ha­se kam­paa­nias „Värs­ken­da Ees­ti­maad“. Tä­nu kam­paa­nia toe­le saa­me kaup­lu­se ta­ha ehi­ta­da kor­ra­li­ku la­va, se­ni ka­su­ta­si­me aju­tist la­va ja tel­ki. Lä­hia­jal hak­ka­me aju­tist la­va lam­mu­ta­ma, järg­mist hooae­ga ta­ha­me alus­ta­da uue la­va­ga. Lä­he­me eda­si samm-sam­mult, pal­ju on teh­tud va­ba­taht­lik­ku tööd. Ka kont­ser­ti­de ajal ai­ta­vad meid va­ba­taht­li­kud abi­li­sed.“

Esi­me­ne su­vi­ne õue­kont­sert toi­mus Lee­si poe ta­ga­hoo­vis 2020. aas­ta au­gus­tis, kui aju­ti­sel la­val esi­nes an­sam­bel Kõr­si­kud. Mul­lu su­vel and­sid seal kont­ser­di an­samb­lid Jäääär, Cur­ly St­rings ja Väi­kes­te Lõõts­pil­li­de Ühing ning tä­na­vu su­vel Ku­ker­pil­lid, Ned­sa­ja Kü­la Bänd ja Karl-Erik Tau­kar Band. Me­nu­kalt esi­nes ka ko­ha­lik tun­tud fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad. Kont­ser­did on po­pu­laar­sed, kesk­mi­selt on kü­las­ta­jaid ol­nud 500. Kont­ser­ti­dest on teh­tud vi­deod, nen­de au­tor on Eke­bert Es­ken – ühe omaaeg­se poea­su­ta­ja lap­se­lap­se­lap­se­laps.

Lee­si kaup­lu­se­ma­ja tei­se ot­sa, en­di­se si­de­jaos­kon­na ruu­mi on pai­gu­ta­tud Itel­la Smart­pos­ti pa­kiau­to­maat.

Li­saks Ju­min­da pool­saa­re ela­ni­ke ning su­vi­ta­ja­te va­ba­taht­li­ku­le töö­le ja pa­nus­ta­mi­se­le on MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus saa­nud toe­tust ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist (KOP). Aas­ta 2021 sü­gis­voo­rust saa­di 3365 eu­rot ko­gu­kon­na­poe hoo­via­la mööb­li soe­ta­mi­seks. KO­Pi tä­na­vu­sest ke­vad­voo­rust eral­da­tud 3581-eu­ro­se toe­tu­se abil os­te­ti Lee­si poe­ma­ja­le ge­ne­raa­tor, mis too­di ko­ha­le eel­mi­sel ree­del.

Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se ju­ha­tu­se lii­ge Ar­tur Tal­vik rää­kis, et ge­ne­raa­to­rit ajen­das ost­ma möö­du­nud aas­ta su­vi, kui äi­ke­se­tor­mi­depõh­jus­ta­tud elekt­ri­kat­kes­tus­te tõt­tu läks osa toi­duk­raa­mi kaup­lu­ses huk­ka: „Meie ot­sus­ta­si­me ge­ne­raa­to­ri soe­ta­mi­se en­ne Uk­rai­na sõ­da. Aga tar­neaeg ku­ju­nes tä­na­vu vä­ga pi­kaks, ge­ne­raa­to­ri sai­me al­les nüüd, kui pood on tal­ve­hooa­jaks su­le­tud. Õn­neks see­kord­sel su­vel suu­ri elekt­ri­kat­kes­tu­si pol­nud. Pa­ne­me ge­ne­raa­to­ri ju­ba sü­gi­sel pai­ka. Kui tal­vel te­ki­vad suu­re­mad elekt­ri­kat­kes­tu­sed, saa­vad pool­saa­re ini­me­sed tul­la va­ja­du­sel poe­maj­ja oma mo­biil­te­le­fo­ne ja sü­lear­vu­teid laa­di­ma.“

Lee­si­kal­da väi­ke­sa­dam
Väi­ke­sa­da­ma ra­ja­sid Lee­si­kal­da puh­ke­ma­ja oma­ni­kud Rai­vo Pukk ja Mee­li­ke Pukk. Sa­dam on ehi­ta­tud Lee­si­kal­da kin­nis­tu­ga piir­ne­va­le rii­gi­maa­le, ehi­tu­se­le on koos vor­mis­ta­mi­se­ga ku­lu­nud viis aas­tat ning ehi­tus jät­kub. Sa­da­mat ja sel­le slip­pi saa­vad ka­su­ta­da oma­ni­ku­ga kok­ku­lep­pel piir­kon­na paa­dio­ma­ni­kud.

Lee­si­kal­da väi­ke­sa­dam tä­na­vu su­vel. Foto Meelike Pukk

Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­li­kel me­re­pääs­t­jatel on või­ma­lik nüüd hoi­da pääs­te­paa­ti Lee­si­kal­da sa­da­mas, et sealt ot­se Kol­ga la­he­le min­na. Se­ni asu­sid kõik pääs­tea­lu­sed Ha­ra la­he ää­res Ha­ra sa­da­mas ja Kol­ga la­he­le sõit võt­tis roh­kem ae­ga.

Lee­si­kal­da väi­ke­sa­dam on kan­tud sa­da­ma­te re­gist­ris­se.

Tei­sed aas­ta te­gi­jad Har­ju­maal
Har­ju­maa aas­ta sä­dei­ni­me­ne on Bär­bel Sa­lu­mäe ja aas­ta pa­nus­ta­ja Ur­mas Lee­man Rae val­last ning aas­ta va­baü­hen­dus Rae Val­la Ale­vi­ke- ja Kü­la­va­ne­ma­te Selts.

Aas­ta te­gu on Pal­dis­ki LNG ter­mi­nal, mil­le ra­ja­mi­se eest­ve­da­jad on Hei­ti Hääl ja Tam­mis­tu kü­la­va­nem Mar­ti Hääl.

Pa­rim Lea­der-koos­tööp­ro­jekt on isa­maa­li­ne pik­ni­ku­päev Viim­sis, Lea­der elu­kesk­kon­na pro­jekt ko­gu­kond­lik ujuv­saun Kloo­ga Kosk ning pa­rim Lea­de­ri et­te­võt­lusp­ro­jekt Lil­leo­ru kes­ku­se aren­da­mi­ne Rae val­las.

Lea­der-lii­ku­mi­se pi­kaaeg­se eden­da­mi­se eest tun­nus­ta­ti Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ju­ha­tu­se lii­get Ar­no Kan­ni­kest Jõe­läht­me val­last.

Pa­rim si­se­tur­va­li­sus­se pa­nus­ta­ja on Rii­gi­kait­se Rü­ge­ment MTÜ. Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja tiit­li saab An­li Aja Viim­si val­last ning maa­kon­na ter­vi­se­te­gu on Üle­mis­te lin­na­ku väl­jas töö­ta­mi­se ala, kõn­ni­koo­so­le­ku­ra­da ja ter­vi­se­tee­ma­li­ne vä­li­näi­tus Tal­lin­nas.

Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si tun­nus­tus­te pi­du­lik üleand­mi­ne toi­mub 22. no­vemb­ril Viim­si Ar­tiu­mis.

Eelmine artikkelVee-ettevõtjate Raven OÜ ja Velko AV liitmine
Järgmine artikkelAbiks Raa­si­ku val­la ot­sus­ta­ja­te­le