Hari­dus­töö­ta­jad käi­sid vas­tu­võt­tu­del

877

Õpe­ta­ja­te päe­va pu­hul olid ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­jad kut­su­tud vas­tu­võt­tu­de­le. Ani­ja val­la ha­ri­dus-, noor­soo- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jad olid kut­su­tud nel­ja­päe­va, 5. ok­toob­ri õh­tuks val­la­va­ne­ma vas­tu­võ­tu­le Ees­ti Draa­ma­teat­ris­se. Jagati val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ju, pä­rast vas­tu­võt­tu vaa­da­ti teat­ri­eten­dust „Tuhk ja akvaviit“. Raa­si­ku val­las oli ha­ri­dus- ja ku­l­tuu­ri­töö­ta­ja­te vas­tu­võtt ree­de, 6. ok­toob­ri õh­tul Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Kü­la­lis­te­le esi­nes teat­ri­t­rupp Va­rius kont­sert-eten­du­se­ga „Lõ­bu­sad es­toon­la­sed”. Pä­rast eten­dust oli ban­ke­ti­saa­lis val­la­va­ne­ma vas­tu­võtt. Tänukiri ja Ülemiste Keskuse 40eurone kinkekaart anti neile, kel­le esi­ta­sid tun­nus­tu­se saa­mi­seks kol­lee­gid. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi li­sas en­da kir­ju­ta­tud raa­ma­tu „Val­la­va­ne­ma aruan­ne. Ala­ti on nii ol­nud.” Va­rem on vas­tu­võ­tul osa­le­nud ka val­la sport­la­sed ning tei­sed aas­ta jook­sul sil­ma­paist­nud ini­me­sed. Tä­na­vu on nad vas­tu­võ­tu­le kut­sutud ko­da­ni­ku­päe­val no­vemb­ris. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das õpe­ta­ja­te­le vas­tu­võ­tu 5. ok­toob­ril Valk­la res­to­ra­nis, kus nei­le esi­nes Jaan Sööt. Triin Põll­maa ke­raa­mi­ka kin­gi­ti õpe­ta­ja­te­le, kel­le ha­ri­du­sa­su­tu­sed on esi­ta­nud aas­ta õpe­ta­ja kan­di­daa­diks. Kuu­sa­lu val­la aas­ta õpe­ta­ja kuu­lu­ta­tak­se väl­ja jaa­nua­ri al­gu­ses. Lok­sa lin­na õpe­ta­ja­tel oli väl­ja­sõit Vii­nis­tu res­to­ra­ni. Esi­ne­sid Taa­vi Pe­ter­son ja Er­ki-And­res Nuut. Õpe­ta­ja­te­le ja­ga­ti tä­nu­kir­ju.

Eelmine artikkelKaru mur­dis Uu­ris ja Muuk­sis kol­mel kor­ral lam­baid
Järgmine artikkelLok­sal alus­tas proo­ve puhk­pil­lior­kes­ter