Hara sa­da­mas pea­tus Soo­me pur­je­ka­te es­kaa­der

109
Hel­sin­gi jahtk­lu­bi pur­je­kad Ha­ra sa­da­mas. Fo­to Ka­le­vi Wes­ter­sund

Nel­ja­päe­val ja ree­del, 26. ja 27. mail võis Ha­ra sa­da­mas ja la­hel nä­ha Soo­mest tul­nud ava­me­re­jah­te. Üle me­re saa­bu­sid Hel­sin­gi Jahtk­lu­bi 21 pur­je­kat kok­ku 50 pur­je­ta­ja­ga.

OÜ Ha­ra Sa­dam juht Tar­vi Velst­röm, üt­les, et va­rem po­le nii pal­ju pur­je­paa­te sa­da­mas ol­nud: „Sel­lis­te suur­te alus­te sa­da­mas vas­tu­võt­mi­ne oli mei­le hea proo­vi­ki­vi. Ma­hu­ta­si­me roh­kem pur­je­kaid, kui on kü­la­lis­kai ää­res koh­ti. Hel­sin­gi Jahtk­lu­bist tul­nud ava­me­rea­lu­sed olid suu­re­mad kui Ees­ti pur­je­kad kesk­mi­selt. Meie põh­ja­ran­ni­kul on vä­he sel­li­seid sa­da­maid, ku­hu või­vad si­se­ne­da nii suu­red pur­je­kad.“

Hel­sin­gi Jahtk­lu­bi on Soo­me üks va­ne­maid, asu­ta­tud 125 aas­tat ta­ga­si, liik­meid on klu­bil üle 1500. Es­kaad­ri pea­kor­ral­da­ja Ka­le­vi Wes­ter­sund rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ha­ra sa­da­mas­se oli plaan tul­la ju­ba 2020. aas­tal, kuid Co­vi­di pan­dee­mia tõt­tu lük­kus eda­si: „See ku­ju­nes mei­le ka­su­li­kuks, ka­he aas­ta­ga on Ha­ra Sa­da­ma ja Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ak­tiiv­sed liik­med tei­nud imet, all­vee­lae­va­de baa­si juur­de on pan­dud mood­ne kü­la­lis­kai ning ehi­ta­tud 500ruut­meet­ri­ne sa­da­ma­hoo­ne, kus sai­me tes­ti­da nais­te ja mees­te sau­na, ka pe­su- ja tua­le­ti­koh­ti oli pii­sa­valt. Suur­de res­to­ra­ni mah­tu­sid 60 söö­jat, oli­me kut­su­nud õh­tu­söö­gi­le ka ko­ha­lik­ke ini­me­si.“ Mar­ti Hääl ja Tar­vi Velst­röm rää­ki­sid ehi­tusp­ro­jek­ti­dest ja Ing­rid Rand­laht noor­te pur­je­ta­mist­ree­nin­gu­test.“

Ree­de hom­mi­kul teh­ti Soo­me pur­je­ta­ja­te­le sa­da­ma eks­kur­sioon, see­jä­rel käi­sid nad bus­si­ga Vii­nis­tul, Käs­mus, Lam­mas­mäel.

Pur­je­ka Ni­touc­he II kap­ten Ka­le­vi Wes­ter­sund: „Ha­ra sa­dam on tõe­li­selt eri­lis­te kont­ras­ti­de­ga – va­nad ja ko­le­dad lai­ne­murd­jad an­na­vad var­ju kaa­saeg­se­le kü­la­lis­kai­le. Es­kaad­ri kaks pur­je­kat Ul­la-Mai­ja ja Ni­tou­ce II käi­sid Ha­ra sa­da­mas ka 1996. aas­tal, sei­la­si­me mars­ruu­dil Hel­sin­gi-Kot­ka-Nar­va-Toi­la-Ver­gi-Ha­ra-Prang­li-Tal­linn. Sel­gi­ta­sin nüüd teis­te­le, et all­vee­lae­va­de ka­nal on pu­has­ta­tud ja tur­va­li­ne, 6-8 meet­rit sü­gav. Sa­da­mas­se si­se­ne­sin sealt kau­du ük­si. Kui lau­päe­val lah­ku­si­me, lii­ku­sid kõik lä­bi ka­na­li ning said sel­lest ai­nu­laad­seid fo­to­sid ja vi­deoid.“

Ka­le­vi Wes­ter­sund li­sas, et te­gu oli tra­dit­sioo­ni­li­se tae­va­mi­ne­mis­pü­ha es­kaad­ri­ga, tä­na­vu oli see pü­ha 26. mail: „Skan­di­naa­vias on tae­va­mi­ne­mis­pü­ha 40 päe­va pä­rast li­ha­võt­teid. Sel pi­ken­da­tud nä­da­la­va­he­tu­sel kor­ral­da­vad Soo­me pal­jud jahtk­lu­bid es­kaad­reid. Meie klu­bi alus­tas es­kaad­ri­te­ga mil­lee­niu­mi va­he­tu­sest, mit­mel kor­ral sei­la­si­me Ver­gi sa­da­mas­se, siis Prang­li sa­da­mas­se, ka Tal­lin­nas­se Len­nu­sa­da­mas­se, nüüd lõ­puks Ha­ra sa­da­mas­se ning soo­vi­me uues­ti tul­la.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list lah­kub ame­tist
Järgmine artikkelAru­kü­la SK te­gi se­da jäl­le – Ees­ti meist­rid kä­si­pal­lis