Hara noo­red pur­je­ta­jad võit­sid Kuld­seek­li re­ga­ti

889
Jens Randlaht, Jessika Jõesaar, Hendrik Hang, Ingrid Randlaht, Johanna Süda, Kuldar Paalberg (taga) , Ott Richard Hääl (ees), Rikhard Juhani Vatunen, Leonard Artur Vatunen, Andres Kadaste, Joonatan Palgi.

Kolm aas­tat te­gut­se­nud Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si võist­kond edes­tas aas­ta­küm­neid te­gut­se­nud pur­je­ta­mis­koo­li­de sport­la­si.

Ala­tes 1966. aas­tast toi­muv Kuld­seek­li re­gatt koos­neb li­saks pur­je­ta­mi­se­le ka kros­si­jook­sust ja uju­mi­sest, osa­le­vad ko­gu rii­gi edu­ka­mad noo­red pur­je­ta­jad. Tä­na­vu­ne Kuld­seek­li re­gatt toi­mus 38. kor­da, võis­tel­di 26.-28. juu­ni­ni Tal­lin­nas. Re­gatt on pü­hen­da­tud Op­ti­mist klas­si Ees­tis ka­su­tu­se­le too­nud pur­je­ta­mist­ree­ne­ri Taa­vi Oru mä­les­tu­se­le.

Käe­so­le­va aas­ta Kuld­seek­li re­ga­ti pa­ri­ma mees­kon­na ränd­ka­ri­ka või­tis Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si võist­kond.

Ha­ra Seilamise Seltsi pur­je­ta­mist­ree­ner Ing­rid Rand­laht sel­gi­tas, et ta­va­li­selt on Kuld­see­kel, mi­da kor­ral­dab Ka­le­vi Jahtk­lu­bi, ke­va­del üks esi­me­si võist­lu­si, kuid tä­na­vu lük­kus erio­lu­kor­ra tõt­tu juu­ni lõp­pu. Re­ga­til päl­vi­vad rän­dau­hin­na Op­ti­mist klas­si võit­ja, kii­reim uju­ja ja kii­reim jooks­ja ning pa­rim võist­kond. Võist­kon­da­de ar­ves­tu­ses lii­de­tak­se kol­me pa­re­ma liik­me tu­le­mu­sed. Osa­le­jaid oli see­kord 85.

„Või­du­le lao­ti tu­gev alus kros­si­jook­su ja uju­mi­se­ga,“ sõ­nas Ing­rid Rand­laht.
Uju­mi­se ränd­ka­ri­ka või­tis teist aas­tat jär­jest Jo­han­na Sü­da, pois­te kii­reim uju­ja oli Kul­dar Paal­berg. Pur­je­ta­mi­ses tõi tree­ne­ri hin­nan­gul na­tu­ke ta­ga­si­löö­ke as­jao­lu, et noo­red ei ol­nud tä­na­vu saa­nud te­ha veel üh­te­gi võist­luss­tar­ti ning see an­nab eri­ti tun­da suu­re osa­le­ja­te ar­vu­ga star­ti­des: „Siis­ki võib pur­je­ta­mi­se tu­le­mus­te­ga ol­la iga­ti ra­hul.“

Võist­kon­na tu­ge­vai­ma tu­le­mu­se pur­je­ta­mi­ses te­gi Ott Ric­hard Hääl.

Re­ga­ti üld­kok­ku­võt­tes sai Kul­dar Paal­berg 4., Ott Ric­hard Hääl 5., Jo­han­na Sü­da 8. ning Jes­si­ka Jõe­saar 13. ko­ha. Op­ti­mis­ti klas­sis võist­le­sid Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist 8 noort pur­je­ta­jat, li­saks nei­le veel Joo­na­tan Pal­gi, Hend­rik Hang, Jens Rand­laht ja And­res Ka­das­te. Zoom8 klas­sis te­gid 33 osa­le­ja seas kaa­sa Rik­hard Ju­ha­ni Va­tu­nen, kes lõ­pe­tas 14. Ko­ha­ga, ning Leo­nard Ar­tur Va­tu­nen, kes sai 18. ko­ha.

„Eda­si tree­ni­me ja val­mis­tu­me Ees­ti meist­ri­võist­lus­te sar­jaks, mis star­dib tä­na­vu 14. au­gus­til Tal­lin­nas. Op­ti­mist klas­si­le li­saks on Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sil ju­ba sel­lest klas­sist väl­ja kas­va­nud sport­la­sed osa­le­mas La­ser klas­si paa­ti­del,“ lau­sus Ing­rid Rand­laht.

Pur­je­kool alus­tas Kuu­sa­lu val­las Ha­ra sa­da­mas te­gut­se­mist 2017. aas­ta su­vel. Ala­tes 2018. aas­tast võis­tel­dak­se Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ni­me all. Pea­le Ing­rid Rand­la­he tree­ni­vad noo­ri veel abit­ree­ne­rid Sand­ra Liis Hääl ja Jaa­nus Rand­laht. Tree­nin­gu­tes osa­le­vad kok­ku üle nel­ja­küm­ne noor­te pur­je­ta­ja. Tä­na­vu su­vel alus­ta­ti taas ka täis­kas­va­nu­te pur­je­koo­li­tu­se­ga.
Ha­ra en­di­ses mi­li­taar­sa­da­mas on ku­na­gi­se roos­ti­ku ase­me­le ra­ja­tud jahtk­lu­bi alal kaks kon­tei­ne­rit riie­tu­mis­ruu­mi­de ja õp­pek­las­si­ga, slipp, staa­pelp­lats ja ujuv­kai, saun pesemisvõimaluse ja tualetiga, paa­di­kuur. Klu­bi väl­jae­hi­ta­mi­seks on toe­tust saa­dud Lea­de­ri-prog­ram­mist, pal­ju on pa­nus­ta­nud MTÜ Ha­ra Sa­dam. Tree­ne­ri­ta­su­ga toe­tab pur­jek­lu­bi te­ge­vust Kuu­sa­lu vald.

MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts juht Mar­ti Hääl sõ­nas Kuld­seek­li mees­kon­na­ka­ri­ka võit­mi­se koh­ta: „Et süsteemne aastaringne töö ja rannalaste sitkus hakkab tulemusi tooma, oli oodata. Aga sajandipikkuste traditsioonidega jahtklubide ees parima võistkonna tiitli saavutamine juba tänavu, on vaieldamatult meeldiv tunnustus meie kolme aasta tööle Haras.“

Eelmine artikkelTe­ge­vus­lu­ba Raa­si­ku koo­li­le
Järgmine artikkelSõnumitoojas 8. juulil