Har­ju val­da­de­le-lin­na­de­le kuu­luv Mag­da­lee­na kin­nis­tu on en­di­selt müü­ma­ta

1073
Aas­taid tüh­ja­na seis­nud en­di­ne Har­ju po­lik­lii­ni­ku hoo­ne on naab­ri­te sõ­nul „süs­ti­ja­te“ mee­lis­paik, aeg-ajalt kut­su­tak­se sin­na po­lit­sei, kui mõ­ni uks on taas lah­ti mur­tud või ak­naid lõ­hu­tud. Krun­dil asuv kuur on ju­ba osa­li­selt põ­le­nud. Mu laps käib siin kõr­val las­teaias, üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le mu­re­lik mees, kes Mag­da­lee­na krun­dil koe­ra ja­lu­tas.

Koh­tu­vaid­lus­te tõt­tu po­le Har­ju oma­va­lit­su­sed Tal­lin­na kesk­lin­na kin­nis­tu müü­gist tu­lu saa­nud, ta­su­ma tu­leb ha­ka­ta õi­gu­sa­bi­ku­lu­sid, Kuu­sa­lu vald kaa­lub osa müü­ki.

Ke­va­del kaks aas­tat ta­ga­si olid Mag­da­lee­na tä­nav 4 kaa­so­ma­ni­kest oma­va­lit­su­sed loo­tus­rik­kad, et pä­rast aas­ta­te­pik­kust üri­ta­mist õn­nes­tub Tal­lin­na kesk­lin­nas asuv en­di­se Har­ju­maa po­lik­lii­ni­ku krunt müüa. Ar­ves­ta­ti, et iga vald-linn saab 555 555 eu­ro suu­ru­sest müü­gi­sum­mast sõl­tu­valt osa­lu­sest li­gi 40 000 või 80 000 eu­rot. Ome­ti on os­tu-müü­gi­le­ping en­di­selt sõl­mi­ma­ta, ra­ha saa­mi­se ase­mel pea­vad oma­va­lit­su­sed hak­ka­ma maks­ma Mag­da­lee­na kin­nis­tu­ga seo­tud hool­dus- ja õi­gu­sa­bi­ku­lu­sid.

Pä­rast hal­dus­re­for­mi on esial­gu 14 val­la-lin­na oman­du­ses ol­nud po­lik­lii­ni­ku­le jää­nud kaa­so­ma­ni­keks 10 oma­va­lit­sust: Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku, Ko­se, Sa­ku, Kii­li, Saue ja Lää­ne-Har­ju vald ning Lok­sa ja Maar­du linn. Ühe osa üle käi­vad koh­tu­vaid­lu­sed.

Aas­ta­te­pik­ku­ne saa­ga
Üle 22 aas­ta ta­ga­si, 7. jaa­nua­ril 1996 ot­sus­tas Eras­ta­mi­s­agen­tuu­ri nõu­ko­gu an­da Tal­lin­nas Mag­da­lee­na tä­nav 4 asu­va Har­ju po­lik­lii­ni­ku ka­he­kord­se ma­ja koos kõr­val­hoo­ne ja kuu­ri­ga ta­su­ta Har­ju­maa 14 val­la­le-lin­na­le. Mõ­ni aas­ta hil­jem saa­di sot­siaal­mi­nis­tee­riu­milt hoo­ned oma­va­lit­sus­te ühi­ses­se mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se.

Har­ju po­lik­lii­nik su­le­ti Mag­da­lee­na tä­na­val 2003. aas­tal, 2006. aas­tal kan­ti maa kin­nis­tus­raa­ma­tus oma­va­lit­sus­te ühi­so­man­dis­se. Koos ha­ka­ti 5811 ruut­meet­ri suu­rust kin­nis­tut müü­ma, esi­me­sel oks­jo­nil 2007. aas­tal oli alg­hind 32 mil­jo­nit kroo­ni. Ku­na hu­vi­li­si ei ol­nud, vä­hen­da­ti alg­hin­da 23 mil­jo­ni kroo­ni­ni. Ka tei­ne enam­pak­ku­mi­ne ebaõn­nes­tus, pak­ku­mi­si ei teh­tud.

Kin­nis­tu väär­tu­se tõst­mi­seks al­ga­ta­sid oma­ni­kud de­tailp­la­nee­rin­gu, mis jäi poo­le­li – pla­nee­rin­gu­ga seo­ses tul­nuks te­ha vo­li­ko­gu­de ta­se­mel ot­su­seid, see ol­nuks kee­ru­li­ne ja ae­ga­nõu­dev, kaa­so­ma­nik­ke oli sel ajal 12.

2016. aas­ta ke­va­del pan­di Mag­da­lee­na tä­na­va kin­nis­tu uues­ti oks­jo­ni­le. Alg­hin­naks mää­ra­ti ASi Pin­di Kin­nis­va­ra eks­pert­hin­nan­gu alu­sel 420 000 eu­rot – iga osa alg­hin­naks kin­ni­ta­ti 30 000 eu­rot. Oks­jo­nil oli 5 osa­le­jat, kõr­gei­mat hin­da pak­kus OÜ Li­ven Ko­du 6, kes soo­vis kin­nis­tu oma­va­lit­sus­telt os­ta 555 555 eu­ro eest.

Os­tu-müü­gi te­hing jäi poo­le­li, sest Rae vald ot­sus­tas kuu ae­ga en­ne ühist oks­jo­nit oma osa eral­di müüa. Hin­na­ga 30 050 eu­rot os­tis sel­le Han­no Saa­re­mets. Ku­na üle­jää­nud oma­va­lit­su­sed ot­sus­ta­sid, et kaa­so­ma­ni­ke­na ka­su­ta­tak­se ee­li­sos­tuõi­gust, pa­ni HOL kin­nis­tu müü­ki ter­vik­va­ra­na. Le­pi­ti kok­ku, et Rae val­la osa os­tab Sa­ku vald. Kuid nii ei läi­nud. Rae val­la mõt­te­li­se osa ost­ja müüs sel­le ko­he eda­si päev va­rem loo­dud OÜ­le RE Rühm. Sa­ma osaü­hing osa­les ter­vik­va­ra­na müü­ki pan­dud Mag­da­lee­na kin­nis­tu enam­pak­ku­mi­sel, kuid ei võit­nud. Päev pä­rast oks­jo­ni­tu­le­mus­te sel­gu­mist koor­mas RE Rühm Rae val­la en­di­se mõt­te­li­se osa Mag­da­lee­na kin­nis­tust 100 000eu­ro­se hü­po­tee­gi­ga. Veel kaks päe­va hil­jem pa­ni koh­tu­täi­tur sel­le­le osa­le hü­po­tee­gi­pi­da­ja ka­suks kee­lu­mär­ke. Paa­ri nä­da­la pä­rast ares­tis RE Rüh­ma­le kuu­lu­va osa hü­po­tee­gi­pi­da­ja, et rea­li­see­ri­da Lä­tis re­gist­ree­ri­tud fir­ma SIA Meža Bro­ker nõuet.

Rae vald sõl­mis Sa­ku val­la­ga le­pin­gu kaa­so­man­di suh­tes os­tuee­sõi­gu­se teos­ta­mi­seks ning te­gi aval­du­se kan­da kaas­o­man­dio­sa oma­ni­ku­na kin­nis­tus­raa­ma­tus­se Sa­ku vald, kuid RE Rühm no­ta­ri juur­de le­pin­gut sõl­mi­ma ei il­mu­nud.

Ku­lu­kad koh­tuas­jad
Kuu ae­ga pä­rast oks­jo­ni­tu­le­mus­te sel­gu­mist ehk 13. juu­nil 2016 esi­tas Sa­ku vald koh­tus­se ha­gid RE Rüh­ma ja Meža Bro­ke­ri vas­tu.
„Es­ma­ne soov oli jõu­da kin­nis­tus­raa­ma­tu kan­ne­te­ni, et saak­si­me ta­ga­si võt­ta te­hin­gud, mis olid teh­tud ühe osa­ga Mag­da­lee­na kin­nis­tust, ja end oma­ni­ku­na re­gist­ree­ri­da. Ee­lis­os­tuõi­gus võib ol­la, aga kui tei­ne pool pa­ha­taht­li­kult le­pin­gu­le all­kir­ja ei an­na, ei jää üle muud, kui ha­ka­ta ha­ge­ma,“ üt­les Sa­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees, too­na­ne val­la­va­nem Tiit Va­he­nõmm.

„Ka RE Rühm on esi­ta­nud koh­tus­se mi­tu ha­gi. Pa­ral­leel­selt käi­vad eri prot­ses­sid. Tei­ne pool üri­tab viia kõik nen­de vas­tu esi­ta­tud as­jad rii­gi­koh­tu­ni. Se­ni on nad kao­ta­nud, ha­gi Sa­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se tü­his­ta­mi­seks rii­gi­koh­tu me­net­lus­se ei võe­tud. Kuid kõik see on kest­nud li­gi kolm aas­tat, is­tun­gi­te ajad on poo­leaas­tas­te in­ter­val­li­de­ga, ka koh­tu­ni­ke va­he­tu­mi­ne on prot­ses­se ve­ni­ta­nud.“

RE Rüh­ma ju­ha­tu­se lii­ge, Pin­di Kin­nis­va­ra pro­jek­ti­juht Tar­mo Zer­nant rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et RE Rühm taotleb koh­tult HO­Li 2016. aas­tal ko­gu kin­nis­tu enam­pak­ku­mi­se tü­his­ta­mist, tei­seks taot­le­tak­se Sa­ku val­la kaa­so­man­di lõ­pe­ta­mist: „Kui Sa­ku vald on ot­sus­ta­nud oma osa müüa, siis jä­re­li­kult ei soo­vi se­da oma­da. RE Rühm on sel­lest va­rast hu­vi­ta­tud ja soo­vib kaa­so­ma­ni­ku­na ära os­ta.“

Tar­mo Zer­nant leiab, et HOL oleks või­nud en­ne enam­pak­ku­mi­se kor­ral­da­mist pöör­du­da ühe osa ost­nud RE Rüh­ma poo­le, tea­ta­da, et ka­vas on müüa ka üle­jää­nud osa, ja kut­su­da neid os­tu-müü­gi osas lä­bi­rää­ki­ma. Ta üt­les, et saa­tis au­gus­tis Mag­da­lee­na kin­nis­tu kõi­gi­le kaa­so­ma­ni­ke­le di­gi­taal­selt all­kir­jas­ta­tud pöör­du­mi­se, mil­les te­gi et­te­pa­ne­ku, et müük­sid oma mõt­te­li­se osa eral­di. Tar­mo Zer­nant li­sas, et on pi­da­nud val­da­de­ga ka vei­di lä­bi­rää­ki­mi­si, kui­das olu­kor­da la­hen­da­da.

Tiit Va­he­nõmm loo­dab, et Sa­ku vald kõik koh­tuas­jad lõ­puks või­dab: „Mui­du pöö­ra­tak­se tead­mi­ne, et Ees­tis keh­tib kaa­so­man­di pu­hul ee­lis­os­tu­õi­gus, pea pea­le. Usun, et see oleks pret­se­dent.“

Ku­na koh­tuas­jad ve­ni­vad ja nõua­vad ra­ha, te­gi HOL ke­va­del Mag­da­lee­na kin­nis­tu kaas­o­ma­ni­ke­le et­te­pa­ne­ku sõl­mi­da koos­töö­le­ping, ja­ga­da se­ni­sed ja tu­le­va­sed õi­gu­sa­bi­ku­lud ning kin­nis­tu hool­da­mi­seks ku­lu­nud ra­ha pro­port­sio­naal­selt kaa­so­man­di suu­ru­se­le. Se­ni oli ta­su­nud oma­va­lit­sus­liit, kuid maa­kon­na 5 val­da-lin­na, kes po­le Mag­da­lee­na kin­nis­tu oma­ni­kud, ei pi­da­nud õi­geks kõi­gi oma­va­lit­sus­te ühi­sest ra­hast ku­lu­tus­te kat­mist. 15. juu­ni sei­su­ga oli õi­gu­sa­bi­le ku­lu­nud 41 006 ja kin­nis­tu hool­dus­ku­lu­deks 9326,20 eu­rot – kok­ku 50 332,20 eu­rot.

16. mail ot­sus­tas HO­Li vo­li­ko­gu ühe­hääl­selt, et Mag­da­lee­na tä­nav 4 kin­nis­tu kaa­s­osa­ni­kud sõl­mi­vad koos­töö­le­pin­gu, mil­le alu­sel ha­ka­tak­se ta­su­ma ühi­se oman­di­ga seo­tud ku­lu­sid.

Kuu­sa­lu vald kaa­lub osa müü­ki
Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus oli Mag­da­lee­na-tee­ma kõ­ne all möö­du­nud tei­si­päe­val, 4. sep­temb­ril. Koos­töö­le­pet ei aru­ta­tud, val­la­va­lit­sus oli esi­ta­nud vo­li­ko­gu­le eel­nõu müüa val­la­le kuu­luv mõt­te­li­ne osa Mag­da­lee­na kin­nis­tust ava­li­kul enam­pak­ku­mi­sel. Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu sel­gi­tas, et Tal­lin­nas asu­vat amor­ti­see­ru­nud hoo­net ja kin­nis­tut po­le val­la­le va­ja, pi­gem on neist prob­lee­me.

Vär­ner Loots­mann imes­tas, miks on vo­li­ko­gu­le saa­de­tud ma­ter­ja­li­de seas RE Rüh­ma ki­ri Kuu­sa­lu val­la­le, mis ei tu­gi­ne fak­ti­de­le, ku­na po­le üh­te­gi koh­tuot­sust, mis tões­taks, et RE Rüh­mal oleks õi­gus. Tar­mo Zer­nan­ti all­kir­ja­ga mit­me­le­he­kül­je­li­ses pöör­du­mi­ses val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu poo­le on muu hul­gas rõ­hu­ta­tud, et kaa­so­ma­ni­kud ei peaks kand­ma õi­gus­vas­ta­sest enam­pak­ku­mi­sest tek­ki­nud õi­gu­sa­bi­ku­lu­sid ning te­hak­se et­te­pa­nek jät­ta koos­töö­le­ping sõl­mi­ma­ta. Vär­ner Loots­mann soo­vis tea­da, miks töö­ta­ti sel­li­se­le pöör­du­mi­se­le tu­gi­ne­des väl­ja vo­li­ko­gu ot­su­se eel­nõu ega kü­si­tud eel­ne­valt tei­se osa­poo­le ehk HO­Li sei­su­koh­ta.

Val­la­va­nem vas­tas, et RE Rüh­ma ki­ri on vaid in­for­ma­tiiv­ne ma­ter­jal: „Eel­nõu alu­seks on võe­tud as­jao­lud, pea­mi­ne as­jao­lu on, et see po­le va­ja­lik Kuu­sa­lu val­la ees­mär­ki­de täit­mi­seks.“

Ur­mas Kirs­ti tsi­tee­ris eel­nõu se­le­tus­kir­ja, mil­les oli öel­dud – ku­na vo­li­ko­gu va­ra­se­mast ot­su­sest on möö­das roh­kem kui kaks aas­tat, on va­ja­lik, et vo­li­ko­gu kin­ni­taks uue ot­su­se­ga oma ta­het kin­nis­tu võõ­ran­da­da: „2016. aas­ta ot­su­ses on see ta­he vä­ga sel­gelt väl­jen­da­tud, pa­ra­ku eri­neb uus eel­nõu olu­li­selt 2016. aas­ta ot­su­sest. Siis ot­sus­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu, et te­gut­se­tak­se koos teis­te kaa­so­ma­ni­ke­ga, se­da on hil­jem ka HO­Li vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel kin­ni­ta­tud, et te­ge­le­me kin­nis­tu võõ­ran­da­mi­se­ga koos.“

Ta li­sas, et Mag­da­lee­na kin­nis­tu on te­ge­li­kult kõi­gi­le osa­ni­ko­ma­va­lit­sus­te­le eba­va­ja­lik ja kü­sis, kui­võrd ee­ti­li­ne on tei­si kaa­so­ma­nik­ke ja HO­Li in­for­mee­ri­ma­ta as­tu­da sam­me, mis muu­da­vad eel­ne­vad kok­ku­lep­ped si­su­li­selt keh­te­tuks.

Val­la­va­nem kom­men­tee­ris, et Kuu­sa­lu val­lal on va­ra, mi­da ta ei va­ja ega saa võt­ta sei­su­koh­ta teis­te val­da­de eest: „Val­lad on sel­les as­jas eri­ne­val sei­su­ko­hal, igaüks te­gut­seb eri­ne­vas tem­pos. Me ei pea ole­ma kaa­sa­jooks­jad, me või­me ise­seis­valt ot­su­seid te­ha.“

Ta kin­ni­tas, et val­la­va­lit­sus on and­nud HO­Li­le tea­da, et ei soo­vi sel­li­sel ku­jul Mag­da­lee­na kin­nis­tu­ga jät­ka­ta, vest­lus­tel on tea­vi­ta­tud ka tei­si kaas­­­oma­nik­ke: „Ma ei os­ka öel­da, kas see on ee­ti­li­ne või ebaee­ti­li­ne, mi­nu mee­lest omand ko­hus­tab ja sel­lest tu­leb läh­tu­da.“

Pä­rast aru­te­lu lük­kas vo­li­ko­gu poolt­hääl­te ena­mu­se­ga ot­sus­ta­mi­ne eda­si, ku­ni on ära kuu­la­tud HO­Li esin­da­ja.

HO­Li ju­ha­tus aru­tab
HO­Li ju­rist Krist­jan Ke­na­pea kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le – ta po­le kuul­nud, et pea­le Kuu­sa­lu val­la oleks teis­tes oma­va­lit­sus­tes rin­gel­nud eel­nõu öel­da väl­ja­pa­ku­tud koos­töö­le­pin­gu­le „ei“ ning ha­ka­ta oma osa eral­di müü­ma.

Sa­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tiit Va­he­nõmm nen­tis: „Prot­sess on ol­nud pikk ja eba­meel­div, kuid mi­nu mee­lest on mõist­lik, kui kaa­so­ma­ni­kud lä­he­vad sel­le­ga ühi­selt lõ­pu­ni. Val­la­va­ra peaks va­lit­se­ma pa­ri­mal moel, üht mõt­te­list osa rea­li­see­ri­da on ilm­sel­gelt kah­ju­li­kum, kui ko­gu kin­nis­tut kor­ra­ga. Tei­ne olu­li­ne põh­jus se­da te­ha on, et kaa­so­ma­ni­kud on oma­va­hel ühis­te­ge­vu­ses kok­ku lep­pi­nud.“

Kol­ma­päe­val, 12. sep­temb­ril on Mag­da­lee­na-tee­ma taas HO­Li ju­ha­tu­se koo­so­le­ku päe­va­kor­ras.

„Le­ping saab jõus­tu­da siis, kui kõik on sel­le­le al­la kir­ju­ta­nud. HO­Li iu­ha­tus ja vo­li­ko­gu pea­vad­ki ot­sus­ta­ma, kui­das min­na eda­si, kui mõ­ni kaa­s­oma­nik se­da ei tee,“ sel­gi­tas Krist­jan Ke­na­pea.