Har­ju maa­va­lit­su­ses lõ­pe­ta­tak­se kuu en­ne sul­ge­mist poo­le­lio­le­vaid toi­min­guid

2757
Har­ju maa­va­ne­ma ka­bi­net on ok­toob­ri lõ­pust ala­tes tü­hi, maa­va­ne­ma üle­san­ne­tes on ku­ni ma­ja sul­ge­mi­se­ni se­ni­ne maa­sek­re­tär LEE­VI LAE­VER.

Maa­va­nem ÜL­LE RA­JA­SA­LU lah­kus ame­tist 25. ok­toob­ril, te­da asen­dab se­ni­ne maa­sek­re­tär LEE­VI LAE­VER.

Vei­di roh­kem kui kuu en­ne maa­va­lit­sus­te sul­ge­mist on Har­ju maa­va­lit­su­se ruu­mi­des Tal­lin­na sü­da­lin­nas Roo­sik­rant­si tä­na­vas üs­na vaik­ne. Ees­ti suu­ri­ma maa­va­lit­su­se maj­ja jää­nud 62 ini­mest lõ­pe­ta­vad poo­le­lio­le­vaid as­ju, neist 17 on ju­ba lei­du­nud uue töö­ko­ha kas maa-ame­tis, maan­teea­me­tis, rahandusministeeriumi juurde loodavas Har­ju ta­li­tu­ses. Üle­jää­nud on va­bad töö­tu­rul, ot­si­vad, kan­di­dee­ri­vad. Ka se­ni­ne maa­sek­re­tär, prae­gu maa­va­ne­ma üle­san­ne­tes, 11 aas­tat maa­va­lit­su­ses töö­ta­nud Lee­vi Lae­ver ei tea veel, mis te­mast ala­tes 1. jaa­nua­rist saab.

Sul­ge­mis­mee­leo­lu või kur­bust Lee­vi Lae­ve­ri sõ­nul maa­va­lit­su­ses siis­ki po­le, te­hak­se hoo­le­ga tööd, et ei jääks lõ­pe­ta­ma­ta as­ju ning toi­min­gu­te üle and­mi­ne teis­te­le ins­ti­tut­sioo­ni­de­le lä­heks või­ma­li­kult liht­salt ja har­ju­maa­las­tel ei jääks va­ja­li­kud toi­min­gud te­ge­ma­ta.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus te­gi tä­na­vu aas­ta jaa­nua­ris ot­su­se maa­va­lit­su­sed sul­ge­da. Üle­mi­ne­ku­pe­rioo­diks jäi aas­ta, maa­va­lit­sus­te uk­sed su­le­tak­se 2018. aas­ta 1. jaa­nua­rist, üle­san­ded ja­ga­tak­se mi­nis­tee­riu­mi­te, oma­va­lit­sus­te lii­du ja oma­va­lit­sus­te va­hel. Ta­sa­pi­si on maa­va­lit­su­se üle­san­ded vä­he­ne­nud ju­ba va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel. Maa­kon­na kul­tuu­ri­vald­kond on ol­nud aas­taid Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du kor­ral­da­da, ka on üle an­tud olüm­piaa­di­de kor­ral­da­mi­ne. Maa­va­lit­su­se ha­ri­dus­- ja sotsiaalosakonna juhataja ja peainspektorite kohad koondati tä­na­vu 1. sep­temb­rist. Lah­ku­nud on ka maa­va­nem Ül­le Ra­ja­sa­lu, kes osa­les ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ning pää­ses Tal­lin­na lin­na­vo­li­ko­gus­se. Ku­na sea­dus ei lu­ba maa­va­ne­mal kuu­lu­da oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gus­se, ot­sus­tas 2009. aas­tast maa­va­ne­ma ame­tit pi­da­nud Ül­le Ra­ja­sa­lu vo­li­ko­gu­töö ka­suks. Ame­tist on ju­ba lah­ku­nud tei­sigi maa­va­ne­maid, kes lin­na­peaks, kes val­la­va­ne­maks või vo­li­ko­gu esi­me­heks.

Re­for­mi järg­selt saa­vad ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed ha­ka­ta te­ge­le­ma maa­kon­na aren­dus­te­ge­vu­se ka­van­da­mi­se­ga, maa­kond­li­ku koos­töö koor­di­nee­ri­mi­se­ga, rah­vas­ti­ku­toi­min­gu­te­ga, täien­da­va­te kul­tuu­ri­vald­kon­na üle­san­ne­te­ga ja suu­na­ta piir­kon­na ühist­rans­por­ti. Mi­nis­tee­riu­mi­de vas­tu­tu­sa­las­se jääb eri vald­kon­da­des jä­re­le­val­ve kor­ral­da­mi­ne, maa­toi­min­gud, re­gio­naa­la­ren­gu prog­ram­mi­de ra­ken­da­mi­ne, riik­li­ke pla­nee­rin­gu­te koos­ta­mi­ne.

Ta­va­li­se­le ini­me­se­le toob maa­va­lit­sus­te sul­ge­mi­ne Lee­vi Lae­ve­ri sõ­nul kaa­sa esial­gu kind­las­ti se­ga­dust, kuid ta loo­dab, et pii­sa­va tea­vi­tus­töö­ga saab muu­ta üle­mi­ne­ku või­ma­li­kult lee­beks. Näi­teks maa­ga seo­tud toi­min­guid tu­leb edas­pi­di min­na aja­ma maa-ame­tis­se. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit võ­tab en­da­le maa­kon­na aren­du­se, aren­gu, rah­va­ter­vi­se, ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se­ga seo­tud üle­san­ded.

Spet­sia­lis­ti­de arv Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ma­jas Pal­dis­ki maan­tee ää­res kas­vab maavalitsuselt üle võetavate ülesannete täitmiseks.
Spet­sia­lis­ti­de arv Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ma­jas Pal­dis­ki maan­tee ää­res kas­vab maavalitsuselt üle võetavate ülesannete täitmiseks.

Maavalitsuse majja Harju talitus
Jaa­nua­ri al­gu­sest su­le­tak­se ka maa­va­lit­sus­te vee­bi­le­hed ning ava­tak­se ül­di­ne maa­va­lit­sus­te ko­du­le­he­külg, ku­hu li­sa­tak­se maa­kon­da­de kau­pa in­fo, kus toi­min­guid eda­si te­hak­se, mil­li­ne amet­nik vas­ta­va vald­kon­na­ga te­ge­leb.

Moo­dus­ta­tak­se re­gio­naal­hal­du­se osa­kon­d maakondades asuvate talitustega. Har­ju talitus asub töö­le maa­va­lit­su­se ruu­mi­des. Selle koos­sei­sus on val­da­valt pla­nee­rin­gu­te koos­ta­jad, oman­di­re­for­mi spet­sia­list, KOV-nõu­nik, kes nõus­tab oma­va­lit­su­si, ja hal­dus­jä­re­le­val­ve. Kui kauaks Har­ju ta­li­tus maa­va­lit­su­se maj­ja jääb, Lee­vi Lae­ver öel­da ei osa­nud, tõe­näo­li­selt ko­lib see pea­gi uu­de niiöel­da su­per­mi­nis­tee­riu­mis­se. Järg­mi­sed pool aas­tat te­gut­seb ma­jas ka Tal­lin­na pe­re­kon­na­sei­sua­met.

Roo­sik­rant­si tä­na­va­le 20. sa­jan­di al­gu­ses ehi­ta­tud ma­ja on ol­nud ko­gu aja maa­va­lit­su­se ka­su­tu­ses, seal on tööd tei­nud kõik Har­ju maa­va­ne­mad. Hal­dab Rii­gi Kin­nis­va­ra, kes pa­neb ma­ja tõe­näo­li­selt müü­ki, kui see täies­ti tüh­jaks jääb.

Üle­san­ne­te jao­ta­mi­sel Lee­vi Lae­ve­ri sõ­nul tu­li­seid vaid­lu­si pol­nud, maa­va­lit­sus ot­sus­ta­mis­se eri­ti ei sek­ku­nud, kõik läks loo­gi­list ra­da pi­di: „Sel­ge, et maa­toi­min­gud maa-ame­ti­le, ühist­rans­por­di­ga seon­duv ühistranspordikeskustele. Kee­ru­li­sem oli üle­san­ne­te­ga, mis läk­sid oma­va­lit­sus­te­le ühi­seks täit­mi­seks, kuid Har­ju­maal on sel­le­ga liht­sam, meil on oma­va­lit­sus­te liit ole­mas.”

Lee­vi Lae­ver sõ­nas, et kõi­ge roh­kem käiak­se maa­va­lit­su­ses te­ge­mas maa­ga seo­tud toi­min­guid, ka rah­vas­ti­ku­toi­min­guid, näi­teks tu­le­vad maa­va­lit­sus­se vä­lis­maalt lü­hia­ja­li­selt Ees­tis­se töö­le tu­li­jad isi­ku­koo­di saa­ma. Käiak­se ka sün­de-sur­ma­sid ja abie­lu­sid re­gist­ree­ri­mas. Abi­elu­de re­gist­ree­ri­mi­se­ga Har­jus mi­da­gi ei muu­tu, ku­na Tal­lin­nal on ain­sa oma­va­lit­su­se­na abie­lu­de re­gist­ree­ri­mi­se õi­gus, Har­ju maa­kon­nal on Tal­lin­na­ga sel­les osas hal­dus­le­ping. Teis­tes maa­kon­da­des re­gist­ree­ri­ti abie­lu­sid vaid maa­valitsustes, nüüd­sest maakonna keskuse omavalitsuses.

Suur mure on Lee­vi Lae­ve­ril maa­va­lit­su­se ini­mes­te pä­rast: „Ma ei kaht­le sel­les, et uued asu­tu­sed saa­vad üle­san­ne­te täit­mi­se­ga hak­ka­ma ja se­ga­ne aeg saab möö­da. Amet­ni­kud on aga oma vald­kon­nas pro­fes­sio­naa­lid, aas­taid se­da tööd tei­nud, riik nen­de õp­peks ra­ha ku­lu­ta­nud. Suur hulk neist jääb nüüd töö­ta. Õn­neks on Tal­lin­nas liht­sam, kuid Ees­ti lõu­na- või ida­nur­ka­des kaht­le­ma­ta pal­ju kee­ru­li­sem.”

Kui­gi hal­dus­re­for­mi ta huk­ka ei mõis­ta, jääb sü­da­me­le, et töö kao­ta­vad oma­va­lit­sus­ju­hid saa­vad hel­de lah­ku­mis­kom­pen­sat­sioo­ni, maa­va­lit­su­se töö­ta­jad vaid sea­du­se­järg­se paa­ri kuu koon­da­mis­ra­ha.
Lee­vi Lae­ver leiab, et aeg rii­gi­hal­dus­re­for­miks oli am­mu küps, ku­na 15 maa­kond­lik­ku rii­gia­su­tust üle­val pi­da­da on ku­lu­kas. Re­form oleks või­nud te­ma sõ­nul ala­ta ju­ba 10 aas­tat ta­ga­si, te­ha re­gio­naal­hal­dust 4-6 maa­kon­na kau­pa.

Ta usub, et oma­va­lit­sus­te praegune arv 79 vä­he­neb veel, ku­na suu­red val­lad näi­ta­vad head ees­ku­ju: „Lõ­puks po­le ini­me­se­le olu­li­ne, et tal oleks ko­du juu­res val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­sus, vaid uks, mil­le ta­ga oo­ta­vad üks-kaks amet­nik­ku, et saaks oma tee­nu­sed kät­te.”

Kui te­ma 2006. aas­tal maa­va­lit­sus­se tu­li, oli seal üle 120 töö­ta­ja, see oli ka re­kor­daeg. Nüüd­seks on töö­ta­ja­te arv ai­na vä­he­ne­nud: „Kui tu­lin, siis mind ül­la­tas, et ini­mes­te osas oli pal­ju priis­ka­mist, sa­mas pal­gad olid väi­ke­sed, osa­kon­di oli pal­ju roh­kem. Oli ai­nuõi­ge ot­sus tõm­ma­ta ri­du koo­ma­le, et maks­ta väärt ini­mes­te­le head pal­ka. Peaaegu igal aas­tal läks mõ­ni töö­ üle mi­nis­tee­riu­mis­se või ku­hu­gi ame­tis­se.”

HO­Li maj­ja rah­vast juur­de
Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ma­jas Pal­dis­ki maan­tee ää­res Sir­ge tä­na­val, ehk oma­va­lit­sus­ma­jas on tööd va­ra­se­mast roh­kem. Väl­ja on kuu­lu­ta­tud kon­kurss nel­ja ame­ti­ko­ha täit­mi­seks. Ot­si­tak­se aren­gu- ja si­se­tur­va­li­su­se ja rah­va­ter­vi­se nõu­nik­ku ning ju­ris­ti. Ala­tes 16. ok­toob­rist on ame­tis HO­Li uus te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se, kes juh­tis va­rem Har­ju maa­va­lit­su­se aren­gu- ja pla­nee­ri­mi­s­o­sa­kon­da. Li­saks on HO­Lis tööl kul­tuu­ri­nõu­nik, ha­ri­dus-s­pet­sia­list, raa­ma­tu­pi­da­ja ja sek­re­tär-as­jaa­ja­ja. Töö­ta­ja­te arv kas­vab, uued spet­sia­lis­tid tu­leb pai­gu­ta­da töö­pi­nda­de­le-ka­bi­net­ti­des­se. Pea­gi alus­tab taas tööd ka Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gu, ku­hu kuu­lu­vad val­la­va­ne­mad, vo­li­ko­gu­de esi­me­hed.

HOL on ai­nu­s oma­va­lit­sus­liit Ees­tis, kel­lel on oma ma­ja. Hoo­ne sai val­mis 2010. aas­tal en­di­se Har­ju tee­nin­dus­kom­bi­naa­di maja ase­me­le.

HO­Li maj­ja lisandub rah­vast, üle­mi­ne­ku­pe­rioo­dil on seal veel lah­ti­si ot­si. Maa­va­lit­su­ses on aga ra­hu­li­kum. Lee­vi Lae­ver sõ­nas, et Har­ju maa­va­lit­sus sai hil­ju­ti 100aas­ta­seks: „Sel­le numb­ri­ga on ilus lõ­pe­ta­da, aas­ta al­gu­ses tu­led kus­tu­ta­da ja uk­sed luk­ku kee­ra­ta.”

Eelmine artikkelAru­kü­la B-klas­si poi­sid on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelKeh­ra plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no on te­gut­se­nud 20 aas­tat