Har­ju aas­ta te­gi­jad – KAI­SA LIN­NO Kol­ga­kü­last ja Al­leks Ehi­tus Raa­si­ku val­last

1480

KAI­SA LIN­NO va­li­ti Har­ju­maa sä­dei­ni­me­seks, Al­leks Ehi­tus OÜ aas­ta väi­keet­te­võt­teks.

Har­ju sä­dei­ni­me­ne 2017 on Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht KAI­SA LIN­NO.
Har­ju sä­dei­ni­me­ne 2017 on Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht KAI­SA LIN­NO.
Har­ju aas­ta väi­keet­te­võt­teks 2017 va­li­tud OÜ Al­leks Ehi­tus üks juhte SVET­LA­NA NA­GOR­NÕI.
Har­ju aas­ta väi­keet­te­võt­teks 2017 va­li­tud OÜ Al­leks Ehi­tus üks juhte SVET­LA­NA NA­GOR­NÕI.

Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK) kor­ral­das Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si 15. kor­da. Kon­kur­si ko­mis­jon ko­gu­nes kan­di­daa­te hin­da­ma tei­si­päe­val, 7. no­vemb­ril. Võit­jad ava­li­kus­ta­ti sa­mal päe­val, pi­du­lik tun­nus­tu­sü­ri­tus tu­leb nel­ja­päe­val, 23. no­vemb­ril Kii­sa rah­va­ma­jas Sa­ku val­las.

Kan­di­daa­te oli kok­ku 76, tiit­leid ja­ga­tak­se kuus: Har­ju­maa aas­ta sä­dei­ni­me­ne on Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­last, aas­ta väi­keet­te­võ­te on Al­leks Ehi­tus OÜ Raa­si­ku val­last, aas­ta et­te­võt­te tiit­li saab Ens­to En­sek AS Kei­la lin­nast, aas­ta ko­da­ni­keü­hen­du­seks ni­me­ta­tak­se MTÜ Loo­tu­se Kü­la Ker­nu val­last, aas­ta toe­ta­jaks Ind­rek Mi­gur Kei­la val­last ning Aas­ta te­gu 2017 on Ees­ti moo­to­ri­spor­di muu­seu­mi Mo­mu ava­mi­ne Nis­si val­las.

HEA­Ki mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer kom­men­tee­ris, et ot­sus sün­dis ühe­hääl­selt, ko­mis­jon ja­gab hin­de­punk­te väl­ja­töö­ta­tud kri­tee­riu­mi­te põh­jal ning nii Kai­sa Lin­no kui ka Al­leks Ehi­tus olid oma ka­te­goo­ria pin­ge­reas esi­me­sed.

Aas­ta sä­dei­ni­me­se kan­di­daa­te oli 26. Ani­ja val­last oli üles sea­tud In­ga Koit­la kan­di­da­tuur, Kuu­sa­lu val­last Kai­sa Lin­no, Ma­re Tam­me­rand ja Ul­vi Rand ning Raa­si­ku val­last Ali­ce Suur­kuusk, Annika Sõmer, An­ge­la Al­lik, Ga­ri­na Too­min­gas ja Maar­ja Si­kut.

Aas­ta väi­keet­te­võt­te tiit­li­le oli 8 kan­di­daa­ti, neist Ani­ja val­last OÜ Kat­ke­ra ning Raa­si­ku val­last Al­leks Ehi­tus OÜ ja Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se Kau­ban­dus OÜ.

Aas­ta et­te­võt­te kan­di­daa­te oli kok­ku 11. Ani­ja val­last oli esi­ta­tud OÜ Nar­vo, Raa­si­ku val­last Aa­de Lõng OÜ.
Aas­ta ko­da­ni­keü­hen­du­se tiit­li kan­di­daa­te oli 16, nen­de seas Ani­ja val­last MTÜ Keerd­t­repp, Kuu­sa­lu val­last Noor­te­kes­kus Vi­ha­soo MTÜ ja Vir­ve Kü­la­selts MTÜ, Raa­si­ku val­last Pi­ka­ve­re Mõis MTÜ ja Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing.
Aas­ta te­gu va­li­ti 9 kan­di­daa­di seast, esi­ta­tud oli ka Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja aren­dus­tööd, hom­mi­ku­jook­su­de ning mui­nas­tu­le­de öö jook­su kor­ral­da­mi­ne. Aas­ta toe­ta­ja ni­me­tu­se­le oli pa­ku­tud 7 kan­di­daa­ti, neist Kuu­sa­lu val­last Kõr­veaia ta­lu oma­ni­kud ja hool­da­jad Jan­ne ja And­res Nur­ja, Anija vallast Inga Koitla.

KAI­SA LIN­NO osa­leb Ko­du­kant Har­ju­maa te­ge­mis­tes
Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­ju­hi Kai­sa Lin­no esi­tas Har­ju tä­na­vu­se sä­dei­ni­me­se kan­di­daa­diks MTÜ Ko­du­kant Har­ju­maa. Kaas­kir­jas on öel­dud, et Kai­sa Lin­no on ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na aja ka laie­ma piir­kon­na te­ge­vus­te eest­ve­da­ja. Ta alus­tas Kol­ga­kü­la selt­si te­gev­ju­hi­na 2009. aas­tal, on loo­nud Kuu­sa­lu val­la MTÜ­de koos­töö­võr­gus­ti­ku ja on tä­ni­ni val­la ko­da­ni­keü­hen­dus­te ümar­laua üks eest­ve­da­jaid. Ko­da­ni­ku­ühis­kon­na Siht­ka­pi­tal on te­ma ju­hi­tud pro­jek­ti­te­ge­vu­si esit­le­nud ko­ge­mus­päe­va­del edu­lu­gu­de­na.

Li­saks kor­ral­dab ta Kol­ga­kü­la kuns­ti­rin­gi laag­reid ning aren­dab loo­dus­tu­ris­mi ko­du­kan­dis ja laie­malt La­he­maa rah­vus­par­gis. Tä­na­vu lõ­pe­tas ta cum lau­de dip­lo­mi­ga Ees­ti Maaü­li­koo­li loo­dus­tu­ris­mi eria­la ning osa­les sel sü­gi­sel Har­ju­maa gii­di­de väl­jaõp­pe­prog­ram­mis.

„Kai­sa Lin­no käe all on Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja ol­nud suu­re­pä­ra­ne paik Har­ju­maa sünd­mus­te kor­ral­da­mi­seks – Ko­du­kant Har­ju­maa 15. sün­ni­päev 2013. aas­tal, Har­ju aas­ta te­gi­ja­te tä­nuü­ri­tus eel­mi­sel aas­tal. Tä­na­vu su­vel võõ­rus­ta­ti Kol­ga­kü­las ELi maae­lu- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nist­reid,“ on sel­gi­tu­ses.

Rõ­hu­ta­tak­se ka te­ma te­ge­vust Har­ju­maa va­ba­taht­li­ku koor­di­naa­to­ri­na prog­ram­mis „EV 100 igas kü­las“. „Kai­sa on ini­me­ne, kel­le­ga koos­töö on rõõm. Te­ma sel­ge ja si­hi­kin­del te­ge­vus, lu­ba­dus­te täit­mi­ne ja head ideed tee­vad te­mast väär­tus­li­ku koos­töö­part­ne­ri,“ kii­de­tak­se kaas­kir­jas.

Kai­sa Lin­no üt­les, et sai oma kan­di­da­tuu­rist tea­da mõ­ni päev ta­ga­si, sä­dei­ni­me­se tiit­list kuu­lis Har­ju Elu aja­kir­ja­ni­kult, kui kü­si­ti kom­men­taa­ri sel­le koh­ta: „Mul­le on sä­de- i­ni­me­se tii­tel vä­ga suur ül­la­tus ja au. Olin kin­del, et sä­de­ini­me­seks va­li­tak­se kee­gi tei­ne, tub­li­sid kan­di­daa­te oli pal­ju.“

AL­LEKS EHI­TUS hak­kas kin­nis­va­ra aren­da­jaks
Fir­ma Al­leks Ehi­tus esi­tas kon­kur­si­le Rai­vo Uuk­ki­vi, kes siis veel Raa­si­ku val­la­va­nem. Ta põh­jen­das, et Al­leks Ehi­tu­se­le, mis on asu­ta­tud 2005. aas­tal, ei ole ku­na­gi tööd ot­si­tud, töö on tul­nud nen­de kõr­ge töö­mo­raa­li ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ehi­ta­ja­te juur­de. Prae­gu on fir­mas tööl 9 ini­mest.

Kui va­rem täi­de­ti tel­li­ja­fir­ma­de ehi­tus- ja re­mon­dia­la­seid soo­ve, siis 2016. aas­tal min­di esi­mest kor­da kin­nis­va­ra aren­da­ja ris­ki­le, ha­ka­ti ehi­ta­ma oma- ja lae­nu­va­hen­di­test. Aru­kü­las pan­di püs­ti 3kord­ne 19 kor­te­ri­ga elu­ma­ja. Kor­te­rid vii­mist­le­ti uu­te oma­ni­ke mait­se jär­gi. Kõr­va­le ehi­ta­ti tei­ne sa­ma­su­gu­ne ma­ja, sel­les on 16 kor­te­rit bro­nee­ri­tud. Ka on fir­ma ehi­ta­nud Aru­kü­las in­di­vi­duaal­ma­ju, tei­nud re­mon­di­töid Tal­lin­nas ja Riias ning Raa­si­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes.

Omaet­te pea­tü­ki moo­dus­tab Al­lek­si peo­ma­ja, on kir­jas esit­lu­ses: „Fir­ma oma­ni­kud Svet­la­na ja Alek­sandr Na­gor­nõi ost­sid Pe­nin­gil ära kol­hoo­siaeg­se väe­ti­se­lao. Tu­le­mus on võr­rel­des eel­ne­va­ga ul­me­li­ne, la­va­poo­diu­mi­ga ava­ras saa­lis on või­ma­lik kor­ral­da­da üri­tu­si paa­ri­sa­ja­le ini­me­se­le. Si­sus­ta­tud on köök ja tei­sel kor­ru­sel ma­ga­mis­toad.“
Svet­la­na Na­gor­nõi rää­kis, et tiit­li võit­mi­ne oli nei­le abi­kaa­sa­ga suur ül­la­tus: „Meie et­te­võt­tel lä­heb prae­gu häs­ti, lii­gu­me ta­sa­pi­si ees­mär­ki­de poo­le. Prae­gu­se suu­rima ob­jekti, 19 kor­te­ri­ga ma­ja ehi­tus Aru­kü­las val­mib 2018. aas­tal. Lä­hiaas­ta­tel ka­van­da­me ka­he kor­ter­ma­ja ehi­tust Aru­kü­las.“