Har­ju­maa va­na­va­ne­ma­te päev oli Aru­kü­las li­gi 400 osa­le­ja­ga

1353
Esimest maavanemat Johannes Reinthali kehastanud TARVO KRALL, laulja REET LINNA, Harju maavanem ÜLLE RAJASALU, polkovniku leske mänginud HELLE VAGA, muusik ARE JAAMA.

Va­na­va­ne­ma­te päe­va on Har­ju maa­va­lit­sus kor­ral­da­nud 8 kor­da.

Pü­ha­päe­val, 10. sep­temb­ril toi­mu­sid mit­mel pool va­na­va­ne­ma­te päe­va­le pü­hen­da­tud sünd­mu­sed. Har­ju­maal oli neist suu­rim maa­va­lit­su­se ja MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts kor­ral­da­tud va­na­va­ne­ma­te päev Aru­kü­la rah­va­ma­jas.

Va­na­va­ne­ma­te päe­va on Har­ju­maal tä­his­ta­tud ala­tes 2010. aas­tast, kui rii­gi­ko­gu kinnitas sel­le riik­li­kuks täht­päe­vaks, mi­da tä­his­ta­tak­se igal aas­tal sep­temb­ri tei­sel pü­ha­päe­val. Aru­kü­la oli Har­ju va­na­va­ne­ma­te päe­va toi­mu­mis­koht esi­mest kor­da.

Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et kor­ral­da­mis­pai­gaks saa­mi­seks tu­leb ise soo­vi aval­da­da: „Või­ma­lus an­tak­se nei­le, kes se­da vä­ga ta­ha­vad. Mul on ko­ge­mus Har­ju see­nior­tant­su­peo ja põlv­kon­da­de peo kor­ral­da­mi­sel, see­ga ei kart­nud veel ühe üle-har­ju­maa­li­se üri­tu­se kor­ral­da­mist.”

Va­na­va­ne­ma­te päe­va­le tu­lid bus­sid Raa­si­kult-Pi­ka­ve­rest, Rae val­last, Ko­selt, Kei­last, Kloo­galt, Kii­salt. Osa­le­jaid oli ka teis­test ümb­rus­kon­na oma­va­lit­sus­test. Rah­va­ma­ja saa­li li­gi 300 is­te­koh­ta said täis, tuua tu­li li­sa­too­le.

Va­na­va­ne­maid oli tul­nud ter­vi­ta­ma maa­va­nem Ül­le Ra­ja­sa­lu: „Mul on hea meel, et rii­gi­ko­gu keh­tes­tas va­na­va­ne­ma­te päe­va, see vii­tab ter­vik­li­ku­le ühis­kon­na­le.”

Ta li­sas, et üht­la­si on see ka te­ma hü­vas­ti­jä­tu­kõ­ne, ku­na va­lit­sus on ot­sus­ta­nud järg­mi­se aas­ta al­gu­sest maa­va­lit­su­sed sul­ge­da: „Loo­dan vä­ga, et üle­san­ne­te hul­ka, mil­le Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit maa­va­lit­su­selt üle võ­tab, kuu­lub ka Har­ju­maa va­na­va­ne­ma­te päe­va tä­his­ta­mi­ne.”

Raa­si­ku val­la­va­nem, 4kord­ne va­nai­sa Rai­vo Uuk­ki­vi lau­sus, et va­na­va­ne­ma­te päev po­le lü­hi­ke­se aja­ga veel eri­ti si­su saa­nud, kuid on siis­ki va­ja­lik: „Eel­kõi­ge noor­te­le, kel­le elu on vä­ga kii­re. Ehk ai­tab see nei­le meel­de tu­le­ta­da, et oma va­na­va­ne­maid mee­les pi­da­da.”

Mee­le­la­hu­tust pak­ku­sid Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga, kes ke­has­tas pol­kov­ni­ku les­ke. Rol­li, mil­le eest on ta saa­nud Har­ju­ pa­ri­ma nais­näit­le­ja tiit­li. Te­ma­ga koos oli la­val har­ras­tus­näit­le­ja Tar­vo Krall. Ta ke­has­tas Har­ju esi­mest maa­va­ne­mat Jo­han­nes Reint­ha­li, kes elas 1875-1945.

Esi­ne­sid ka Raa­si­ku val­la an­samb­lid Lüü-Türr ja Trum­päs­sad. Ak­ro­baat Vel­lo Va­her näi­tas trik­ke ning rää­kis oma esi­ne­mis­test Hol­ly­woo­dis. Tant­suks te­gid muu­si­kat Reet Lin­na ning Are Jaa­ma. Maa­va­lit­sus pak­kus koh­vi ja kring­lit.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­da an­tak­se tä­na­vu Lea­der-toe­tust üle 205 000 eu­ro, Lok­sa­le li­gi 60 000
Järgmine artikkelKui­das ka­su­ta­vad oma­va­lit­su­sed hu­vi­te­ge­vu­se li­sa­ra­ha