Har­ju­maa Lau­lu­lap­se võit­jad Raa­si­ku, Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­last

870
MARGARET PIKKEL
Lenne Laur. Foto Liina Märtson

PARANDATUD: 5-6aastaste tüdrukute seas sai eripreemia ka 5aastane Anija valla tüdruk Emma Kiisel, kelle õpetaja on Heli Karu.

Har­ju ­maakonna tä­na­vu­sed pa­ri­mad lau­lu­lap­sed sel­gu­sid eel­mi­sel nä­da­lal, 3. ja 4. mail Kei­las. Ka­he­päe­va­se võist­lu­se mõlemal päe­val võist­le­sid kol­me va­nu­se­rüh­ma lap­sed.

Ka­hek­sast või­dust kaks saa­vu­ta­sid Raa­si­ku val­la noo­red laul­jad, üks võit läks Ani­ja ja üks Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se­le.

MÄRT RASMUS TIHANE.

Kõi­ge noo­re­ma­test, 3-4aas­tas­test tüd­ru­ku­test päl­vis esi­ko­ha nel­ja-aas­ta­ne Len­ne Laur Kuu­sa­lu val­last. Len­ne Laur käib Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken. Sa­ma va­nu­se­rüh­ma pois­te hul­gas kuu­lu­ta­ti võit­jaks Raa­si­ku val­la poiss, kol­meaas­ta­ne Märt Ras­mus Ti­ha­ne, kes käib Aru­kü­la las­te­aias. Te­ma õpe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa.

5-6aas­tas­te tüd­ru­ku­te esi­ko­ha saa­vu­tas Ani­ja val­la 6aas­ta­ne lau­lu­neiu Mar­ga­ret Pik­kel Keh­rast. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

MARGARET PIKKEL.

Mar­ga­ret Pik­kel on maa­kon­na lau­lu­võist­lus­tel edu­kalt osa­le­nud mi­tu aas­tat – mul­lu sai ta 2. ko­ha, üle-eel­mi­sel aas­tal tun­nis­ta­ti 3-4aas­tas­test tüd­ru­ku­test pa­ri­maks. 5-6aastaste tüdrukute seas sai eripreemia ka 5aastane Anija valla tüdruk Emma Kiisel, kelle õpetaja on Heli Karu.

HANNA PUUSTA.

Kõi­ge va­ne­ma va­nu­se­rüh­ma, 16-18aas­tas­te tü­tar­las­te hul­gas tu­li võit­jaks 17aas­ta­ne Raa­si­ku val­la neiu Han­na Puus­ta, kel­le õpe­ta­ja Rae huvi­a­la­koo­lis on Kül­li Ovir.

3-4aas­tas­te pois­te hul­gas ta­gas Raa­si­ku val­la­le kak­sik­või­du 4aas­ta­ne Jes­per Tei­no, kes sai tei­se ko­ha. Ka te­ma lau­lu­õpe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa. Kak­sik­võit läks Raa­si­ku val­da ka kõi­ge va­ne­mas va­nu­se­rüh­mas, kus tei­se ko­ha saa­vu­tas He­li Ka­ru 17aas­ta­ne õpi­la­ne, Har­ju­maa Lau­lu­lap­se mit­me­kord­ne võit­ja Liis Õun­puu.

7-9aas­tas­te kol­mas koht läks Kris­ten Nor­de­ni­le Ani­ja val­last, ka te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. Va­ni­mas va­nu­se­rüh­mas kol­man­da ko­ha saa­nud Jõe­läht­me val­la neiu Ber­ta Pa­jo on sa­mu­ti He­li Ka­ru õpi­la­ne.

Erip­ree­miad päl­vi­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne, 5-6aas­tas­te lau­lu­las­te ar­ves­tu­ses võis­tel­nud viieaas­ta­ne Kir­si­ka Ku­nin­gas Raa­si­ku val­last, 7-9aas­tas­test ka­hek­sa-aas­ta­ne Ka­ro­lin Ad­ler Kuu­sa­lu val­last, te­ma õpe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken, ning 13-15aas­tas­test noor­test laul­ja­test 13aas­ta­ne Sand­ra Par­ve Raa­si­ku val­last. Te­ma õpe­ta­ja on Kül­li Ovir.

Esi­me­sel päe­val kuu­lu­sid noo­ri laul­jaid hin­na­nud žüriis­se koo­ri­ju­hid Ma­ri­ka Pab­bo ja Ing­rid Roo­se ning Noor­kuu laul­ja Rein Kah­ro, tei­sel päe­val li­saks Ma­ri­ka Pab­bo­le pä­ri­mus­muu­si­ka õpe­ta­ja Ma­ri­ka Moks ja ku­na­gi­ne lau­lu­laps, se­ga­koo­ri­de lii­du te­gev­sek­re­tär Kat­rin Puur.

Eelmine artikkelHar­ju maa­kait­se­päev tu­leb Aeg­vii­dus
Järgmine artikkelPere­kes­ku­se Män­ni­kä­bi tur­va­li­su­se-pro­jekt Raa­si­ku valla koo­lides