Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­ses Kuu­sa­lu­le 2. ja Raa­si­ku­le 3. koh­t

437

Maa­kon­na koo­li­de 2018. aas­ta komp­leks­võist­lu­ses sai mul­lu­ne võit­ja Kuu­sa­lu kesk­kool kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses 2. ko­ha ning põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses mul­lu­ne pa­rim, Raa­si­ku põ­hi­kool, lõ­pe­tas tä­na­vu 3. ko­ha­ga.

Koo­li­de komp­leks­võist­lus­se kuu­lus 8 ala: tea­te­suu­sa­ta­mi­ne, võrk­pall, murd­maa­tea­te­jooks, jalg­pall, korv­pall, rah­vas­te­pall, ker­ge­jõus­tik ja uju­mi­ne. Igal koo­lil läk­sid ar­ves­se 7 pa­re­ma ala tu­le­mu­sed. 15 kesk­koo­li-güm­naa­siu­mi seas või­tis 205 punk­ti­ga Jü­ri güm­naa­sium. Kol­me eel­mi­se aas­ta võit­ja Kuu­sa­lu kesk­kool ko­gus 201 punk­ti ning oli tei­ne. Kuu­sa­lu kool sai ala­või­du tea­te­suu­sa­ta­mi­ses, 2. ko­ha murd­maa­tea­te­jook­sus, korv­pal­lis, ker­ge­jõus­ti­kus ja uju­mi­ses ning 3. ko­ha rah­vas­te­pal­lis.

Keh­ra güm­naa­sium, kes aas­ta va­rem sai 13. ko­ha, saa­vu­tas 2018. aas­tal 6. ko­ha. Kuue ala­ga ko­gu­ti 140 punk­ti. Lok­sa güm­naa­sium sai 11. ko­ha (mul­lu 7.), nel­ja ala­ga ko­gu­ti 96 punk­ti.

Põ­hi­koo­le võist­les tä­na­vu 33. Esi­ko­ha saa­vu­tas Laag­ri kool 192 punk­ti­ga, järg­ne­sid Vai­da 191 ja Raa­si­ku põ­hi­kool 183 punk­ti­ga. Raa­si­ku koo­li pa­rim tu­le­mus oli rah­vas­te­pal­lis saa­vu­ta­tud 2. koht, murd­maa­tea­te­jook­sus saa­di 3. koht, uju­mi­ses Raa­si­ku võist­kond ei osa­le­nud. Aru­kü­la põ­hi­kool ko­gus 6 ala­ga 157 punk­ti ja kor­das sel­le­ga mul­lust 7. koh­ta. Murd­maa­tea­te­jook­sus ja korv­pal­lis või­tis Aru­kü­la 2. ko­ha. Kol­mel alal võis­tel­nud Aeg­vii­du kool sai 73 punk­ti­ga 12. ko­ha (aas­ta va­rem 17.), tea­te­suu­sa­ta­mi­ses võe­ti ala­võit. Kol­ga kool sai 31 punk­ti­ga 19. ko­ha (aas­ta va­rem 9.), Ala­ve­re põ­hi­kool sa­mu­ti 31 punk­ti­ga 20. ko­ha (14.) ning Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool 18. punk­ti­ga 29. ko­ha (23.).