Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tiit­li­test tu­leb 5 Ida-Har­jus­se

722
MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht AN­NE ORUAAS Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mis.

Kon­kur­si võit­jaid ja no­mi­nen­te tun­nus­ta­tak­se nel­ja­päe­val, 28. no­vemb­ril Ar­vo Pär­di kes­ku­ses.

Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­nas te­gut­se­vad 5 Lea­der-te­ge­vus­grup­pi kor­ral­da­sid taas Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si. Aas­ta te­gi­ja­te tiit­leid an­tak­se väl­ja 12 ka­te­goo­rias. Nüüd on ava­li­kus­ta­tud kon­kur­si tu­le­mu­sed.

Ida-Har­jus­se tu­li 5 tiit­lit: aas­ta 2019 et­te­võ­te, aas­ta tu­le­vi­ku­te­gi­ja, aas­ta va­baü­hen­dus, aas­ta Lea­der elu­kesk­kon­na pro­jekt ja aas­ta Lea­der koos­tööp­ro­jekt.

Tiit­li aas­ta te­gu saab soo­mus­ron­gi nr 7 Wa­ba­dus ehi­ta­mi­ne ja sel­le tee­kond Va­ba­dus­sõ­ja 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks lä­bi Ees­ti. Aas­ta sä­dei­ni­me­seks saab Ku­ti­Mu­ti Noor­te­laag­ri or­ga­ni­see­ri­ja Tiiu Mä­gi Lää­ne-Har­ju val­last. Aas­ta pa­nus­ta­ja on PEL – Pal­dis­ki Et­te­võt­ja­te Liit. Aas­ta tur­va­li­se or­ga­ni­sat­sioo­ni tii­tel lä­heb MTÜ-le Loo­tu­se Kü­la Saue val­last. Aas­ta Lea­der et­te­võt­lusp­ro­jekt on Nee­me kü­la­poe käi­vi­ta­mi­ne Jõe­läht­me val­las.

Aas­ta ter­vi­se­te­gi­jaks ni­me­ta­tak­se Lää­ne-Har­ju val­la ter­vi­se- ja spor­di­töös­pet­sia­list Jür­gen Lepp. Aas­ta ter­vi­se­te­gu on lap­se­va­ne­ma kool Viim­si era­las­teaias Väi­ke Päi­ke.

Aas­ta et­te­võ­te – Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se Kau­ban­dus OÜ
Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se Kau­ban­dus OÜ va­li­ti aas­ta et­te­võt­teks, ku­na osa­leb ko­gu­kon­na te­ge­mis­tes, toe­tab re­gu­laar­selt ko­ha­lik­ke kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tu­si. Võe­tak­se vas­tu las­te- ja eks­kur­sioo­nig­rup­pe, tut­vus­ta­tak­se toot­mist. Lea­de­ri prog­ram­mist saa­dud toe­tu­se abil on soe­ta­tud uued ma­hu­tid, suu­ren­da­tud too­dan­gu mah­tu ja sor­ti­men­ti. Töö­le võe­tak­se ko­ha­lik­ke ini­me­si. Et­te­võ­te re­mon­tis tei­se kor­ru­se ruu­mid, mis so­bi­vad ma­ju­tus­tee­nus­teks, ning alu­mi­sel kor­ru­sel ruu­mid, mil­les üür­ni­kud ava­vad lä­hia­jal pit­sa­koh­vi­ku.

Aas­ta tu­le­vi­ku­te­gi­ja – Kii­ge­sel­lid OÜ Aru­kü­last
Pe­reet­te­võ­te Kii­ge­sel­lid OÜ too­dab Aru­kü­la ale­vi­kus pil­ku­püüd­va di­sai­ni­ga ja loo­dust sääst­va­test ma­ter­ja­li­dest puit­kii­ke­sid las­te­le. Lü­hi­ke­se aja­ga on jõu­tud edu­ka­te müü­gi­numb­ri­te­ni. Tu­le­vi­kus on ka­vas too­de­te­ga min­na ka vä­lis­tur­gu­de­le.

Aas­ta va­baü­hen­dus – MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi
Aas­ta va­baü­hen­du­se tiit­li saab MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi, mis on te­gut­se­nud Aru­kü­las ala­tes 2007. aas­tast, et­te­võt­mi­sed on suu­na­tud väi­ke­las­te­le ja nen­de va­ne­ma­te­le. Pe­re­kes­kus asub ter­vi­se­kes­ku­se ja raa­ma­tu­ko­gu­ga sa­mas ma­jas, ruu­mid on re­no­vee­ri­tud MTÜ eest­ve­da­mi­sel toe­tus­ra­ha­de abil. Nüüd­seks on juur­de loo­dud pe­su­pe­se­mi­se või­ma­lus vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le – os­te­tud pe­su­ma­sin ja kui­va­ti. Ka on tä­nu du­ši­nur­ga­le ole­mas pe­se­mis­või­ma­lus.

Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi on kor­ral­da­nud 2019. aas­tal Raa­si­ku val­la koo­li­des ja las­teae­da­des ohu­tus­päe­vi ja es­maa­bi­koo­li­tu­si. MTÜ eest­ve­da­mi­sel toi­mu­sid val­las ka krii­si­koo­li­tu­sed. Pe­re­kes­ku­ses Män­ni­kä­bi po­le üh­te­gi pal­ga­list töö­ta­jat. MTÜ ju­ha­tu­ses on Õn­ne­la Met­saorg, Anu Nõl­ve ja Ka­rin Möl­lits.

Lea­der elu­kesk­kon­na pro­jekt – Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne
Aas­tal 2019 lõp­pes Keh­ra raud­tee­jaa­ma re­no­vee­ri­mi­ne Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­miks, mil­leks ku­lus 365 000 eu­rot. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam on aas­ta­te jook­sul saa­nud Lea­de­ri prog­ram­mist MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da va­hen­du­sel sel­leks kok­ku 171 500 eu­rot, Ani­ja val­la ee­lar­vest on li­sa­tud 191 500 eu­rot in­ves­tee­rin­gu­ra­ha. MTÜ liik­med on osa­le­nud oma­va­hen­di­te­ga ja suu­re hul­ga va­ba­taht­li­ku töö­ga. MTÜ juht on An­ne Oruaas.

Jaa­ma­hoo­nes on nüüd pi­de­valt ava­tud muu­seum, te­gut­seb koh­vik. Aas­ta te­gi­ja kon­kur­si­le saa­de­tud et­te­pa­ne­kus on kir­jas, et pro­jekt vää­rib tun­nus­tust just MTÜ vä­ga jär­je­pi­de­va ja as­ja­tund­li­ku töö eest aja­loo­li­se jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­sel: „Keh­ra raud­tee­jaa­mast küü­di­ta­ti omal ajal mit­me piir­kon­na ela­nik­ke. Hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se­ga on aval­da­tud aus­tust piir­kon­na aja­loo­le ning ini­mes­te­le, loo­dud olu­li­sed tee­nu­sed ning ai­da­tud kaa­sa tu­ris­mi eden­da­mi­se­le.“

Le­der koos­tööp­ro­jekt – „Kest­lik et­te­võt­lus maal“
Pro­jekt „Kest­lik et­te­võt­lus maal“ sün­dis Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la val­da ning Lok­sa lin­na ühen­da­va Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi MTÜ Aren­dus­ko­da al­ga­tu­sel ja juh­ti­mi­sel. Har­ju­maalt osa­les MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald. Koos­töö­part­ne­reid on ka Soo­mest ja Lä­tist. Pro­jek­ti­juht on Eha Paas.

Pro­jekt oli suu­na­tud ko­ha­li­ke­le väi­keet­te­võ­te­te­le, kor­ral­da­ti et­te­võt­ja­te oma­va­he­li­si va­he­tu­si, koos­töö­paa­re oli kok­ku 25. Va­he­tus­te tu­le­mu­sel te­hak­se too­de­te-tee­nus­te aren­da­mi­sel si­su­list koos­tööd. Har­ju­maalt osa­le­sid va­he­tu­ses 7 et­te­võ­tet. Pro­jek­ti raa­mes on loo­dud vee­bip­lat­vorm seic.ee, kus on esit­le­tud 113 et­te­võ­tet, neist 26 Har­ju­maalt.

Eelmine artikkelMaa-ameti tänu Anija vallavalitsusele
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. novembril